Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

САОПШТЕЊЕ ЗА СРЕДСТВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПОВОДОМ ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ У ПРЕДМЕТУ КЖ2 По1 326/13

21.08.2013.

Поступак по молби за пружање међународне правне помоћи у кривичном поступку против Березовски Бориса Аврамовича

Поводом донете одлуке по жалбама изјављеним против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења од 11.07.2013.године у поступку по молби за пружање међународне правне помоћи у кривичном поступку против Березовски Бориса Аврамовича, по замолници Главног тужилаштва Руске Федерације од 29.10.2012. године, имајући у виду велико интересовање јавности у погледу донете дургостепене одлуке, Апелациони суд у Београду, обавештава јавност о следећем:

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење од 11.07.2013. године одређена је привремена мера обезбеђења одузимања имовинске користи, тако што је компанијама “Danube foods group BV из Амстердама и компанији “Clates holoding BV”, забрањено отуђење и оптерећење њихових удела у привредним субјектима и то: компанији “Бамби Банат” АД Београд, компанији “Забавни парк за децу и омладину Бамби парк”, компанији “АД ИМЛЕК”, компанији “Млекара Суботица” АД, компанији “Књаз Милош” АД, компанији “Књаз Милош-Натура” ДОО Београд – Батајница, компанији “Белосавац 2001” ДОО Смедеревска Паланка, и компанији “Секопак” ДОО Београд, уз забрану коришћења и располагања правима из акција и удела наведених привредних субјеката укључујући и ускраћивање права принудним управницима имовине Березовски Бориса Абрамовича, представницима компаније “Grant thornton UKLLP”, да закључују правне послове који се односе на располагање предметним акцијама и власничким уделима.  Централном регистру депоа и клиринга хартија од вредности као и Агенцији за привредне регистре наређено је да изврше упис наведене забране отуђења и оптерећења акција. Одређено је да привремена мера обезбеђења одузимања имовинске користи има трајати до другачије одлуке суда, а најдуже до правноснажног окончања кривичног поступка који се води по захтеву Главног тужилаштва Руске Федерације.

Истим решењем у тачки II изреке одбијен је предлог Главног тужиоца Руске Федерације од 29.10.2012. године за одређивање привремене мере обезбеђења имовинске користи у односу на компанију “Књаз Милош Бањалука” и компанију “Књаз Милош Монтенегро”.

Против првостепеног решења жалбе су изјавили пуномоћници компанија према којима је изречена привремена мера.

Апелациони суд у Београду, посебно одељење, је у седници већа која је одржана дана 14.08.2013.године размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и по оцени жалбених навода и предлога, нашао да су жалбе пуномоћника основане због чега је у другостепеном поступку донето решење да се УКИДА решење Вишег суда у Београду, Посебно одељење од 11.07.2013. године у тачки I изреке у којој је одређена привремена мера обезбеђења одузимања имовинске користи компанијама “Danube foods group BV” и комапнији “Clates holoding BV” и предмет у овом делу ВРАЋА првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду, је нашао да првостепени суд поводом навода из молбе за пружање међународне правне помоћи није у потпуности утврдио одлучне чињенице од значаја за одлучивање, односно у току поступка првостепени суд није у потпуности извео доказе о власничкој повезаности Бориса Абрамовича Березовског и побројаних привредних друштава према којима изриче привремену меру, а такође није утврдио да ли су испуњене претпоставке за удовољење молби из члана 7 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима.

Апелациони суд у Београду, посебно одељење, утврдио да је првостепени суд у поступку пружања међународне правне помоћи није применио, а био је дужан да примени одредбе о међународној сарадњи садржане у Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела.

Због непотпуног и погрешно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене закона судско веће Апелационог суда у Београду донело је одлуку да се првостепено решење укине у тачки I са налогом да се у поновном поступку правилно утрде чињенице од којих зависи ко је власник имовине компанија према којима се привремена мера изриче, повезаност окривљеног Бориса Абрамовича Березовског са имовином ових компанија, да ли се ради о имовини за коју постоји сумња да је проистекла из кривичног дела и да је као таква потом пренета на трећа лица, те да се на основу ових одлучујућих чињеница утврди да су испуњени сви законом предвиђени услови за одређивање привремене мере и удовољење молби из члана 7 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима.

                                              СЕКРЕТАР
                                                AПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
                                                Наталија Аџић

САОПШТЕЊЕ ЗА СРЕДСТВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПОВОДОМ ДОНЕТЕ ПРЕСУДЕ У ПРЕДМЕТУ КЖ1 По1 11/13

21.08.2013.

Поводом донете пресуде Апелационог суда у Београду, Посебно одељење Кж1 По1 бр.11/13 од 01.07.2013.године по жалбама изјављеним против пресудe Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.28/11 од 06.12.2012. године у кривичном поступку против окривљених Милоша Симовића и Сретка Калинића, због кривичног дела убиство из члана 47 став 2 тачка 3 КЗ РС и др., Апелациони суд у Београду, обавештава јавност о следећем:

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.28/11 од 06.12.2012. године, на основу одредбе члана 478 став 3 тачка 1 ЗКП-а према окривљеном Милошу Симовићу и окривљеном Калинић Сретку одређено је да у целости остаје на снази пресуда Окружног суда у Београду, Посебног одељења К.П.3/04 од 18.01.2008. године, правноснажна пресудом Врховног суда Србије Кж1 ОК 9/08 од 15.10.2009. године. Ставом II одређено је да се сходно одредби члана 63 Кривичног законика у изречену казну затвора у трајању од 40 (четрдесет) година окривљеном Милошу Симовићу урачунава време проведено у притвору од 04.10.2012. године, па надаље, до другачије одлуке суда. Ставом III одређено је да ће суд трошковима кривичног поступка одлучити накнадно посебним решењем.

Против наведене пресуде жалбе су изјавили бранилац окривљеног Калинић Сретка, и бранилац окривљеног Милоша Симовића.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је јавну седницу већа дана 28.06.2013. године и 01.07.2013. године, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом и жалбама, па је по оцени жалбених навода и предлога, на седници дана 01.07.2013.године донео пресуду којим су изјављене жалбе одбијене као неосноване, а пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1.бр.28/11 од 06.12.2012. године, потврђена.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, у пресуди Кж1 По1 бр.11/13 од 01.07.2013.године, између осталог навео је да је првостпени суд  правилно и потпуно утврдио чињенично стање и правилно применио кривични закон, док су одлучујући о врсти и висини кривичних санкција које су изречене окривљенима, правилно узете у обзир све олакшавајуће и отежавајуће околности.

По налажењу Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, овако одмереним како појединачним казнама окривљенима Милошу Симовићу и Сретку Калинићу, тако и јединственим казнама, на које су окривљени осуђени, у потпуности ће се остварити сврха кажњавања прописана одредбом члана 42 КЗ, и исте су у свему у складу са тежином учињених кривичних дела и степеном кривице окривљених као учинилаца, те насталим последицама.

Како је првостепени суд у образложењу пресуде за своју одлуку дао јасне и уверљиве разлоге, које у свему као правилне прихватио и овај суд, то су жалбени наводи бранилаца окривљених одбијени као неосновани.

                                                                              СЕКРЕТАР
                                                                                АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
                                                                                 Наталија Аџић

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje