Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

КОНКУРСИ

24.05.2010.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ШЕСТ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Обавештавамо да је Апелациони суд у Београду расписао интерни конкурс за попуњавање шест извршилачких радних места судијски помоћник на неодређено време, на који могу да се пријаве државни службеници из судова опште и посебне надлежности.

Оглас о интерном конкурсу је објављен 24. маја 2010. године на огласној табли Апелационог суда у Београду и на интернет страници суда www.bg.ap.sud.rs. Кандидати могу да поднесу пријаве у року од 8 дана од дана оглашавња конкурса.

Кандидати пријаву треба да поднесу Апелационом суду у Београду, Улица Немањина број 9, са назнаком „за интерни конкурс“ и називом радног места на које се конкурише.

Grb

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ

На основу члана 47, 48 и 50. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05, 83/05 и 104/09) и члана 6. став 2. и 9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 3/06, 41/07 и 109/09) и на основу члана 13. тачка 1. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Апелационом суду у Београду I Су. бр. 1/10-38 од 27.04.2010. године, који је ступио на правну снагу 14.05.2010. године

ОГЛАШАВА ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време

I

Извршилачко радно место која се попуњава:

  1. РАДНО МЕСТО СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК6 извршилаца

а) Опис послова извршилачког радног места: Судијски помоћник у звању вишег судијског сарадника у судском већу обавља следеће послове: помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника Суда.

б) Опис послова извршилачког радног места: Судијски помоћник у звању вишег судијског сарадника у Одељењу судске праксе обавља следеће послове: прати и проучава праксу судова и међународних судских органа, прегледа све предмете у којима је донета одлука по жалби, у циљу уједначавање судске праксе, припрема реферате о прегледаним предметима за надзорног судију, припрема нацрте сентенци и мишљења судске праксе, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника Суда.

в) Опис послова: Судијски помоћник у звању вишег судијског сарадника у Припремном одељењу обавља следеће послове: проучава предмете који су прослеђени у Апелациони суд у Београду ради одлучивања по жалби, сачињава службене белешке, анализе и обавештења по налогу надзорног судије, припрема реферате за надзорног судију у погледу испитивања процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивања о правним лековима, припрема нацрте одлука о дозвољености правног лека, одређује висину судске таксе, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника Суда.

г) Услови за рад: Правни факултет, положен правосудни испит и искуство од најмање две године у правној струци после положеног правосудног испита.

д) Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, доказ о положеном правосудном испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, уверење да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора, лекарско уверење о општој здравственој способности.

II

Начин оглашавања интерног конкурса и право учешћа на интерном конкурсу

Оглас о интерном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места судијски помоћник на неодређено време објављује се на огласној табли Апелационог суда у Београду и web site Апелационог суда у Београду www.bg.ap.sud.rs.  

На интерном конкурсу могу да учествују државни службеници из судова опште и посебне надлежности у складу са чланом 11. Закона о уређењу судова.

III

Рок за подношење пријава на интерни конкурс и садржина пријава

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен на огласној табли Апелационог суда у Београду.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

IV

Адреса на коју се подносе пријаве за интерни конкурс

Апелациони суд у Београду, Београд, Немањина број 9, са назнаком: „за интерни конкурс“ и називом радног места на које се конкурише.

V

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Слађана Огњеновић, сарадник за кадровске и персоналне послове, телефон: 363-5060.

Напомена: Фотокопије докумената које нису оверене код надлежног органа неће се узимати у обзир. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се разматрати.

Државни службеник које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА

Судија Радмила Драгичевић Дичић

 

У 18 СУДОВА ЈОШ 104 СУДИЈЕ

13.05.2010.

Високи савет судства одлучио је да повећа број судија у 18 судова у Србији, саопштио је у среду ВСС.

На седници која је одржана у среду 11. маја, донета је одлука о повећању броја за 104 судијских места, наводи се у саопштењу.

У Апелационом суду у Београду биће ангажовано још пет судија, у Апелационом суду у Новом Саду четири, у Вишем суду у Београду 25, а у Вишим судовима у Јагодини, Краљеву и Крушевцу по један судија.

Виши суд у Лесковцу добио је још два судијска места, Виши суд у Новом Саду шест, Први основни суд у Београду 31, Основни суд у Крушевцу три, а Основни судови у Новом Пазару, Пироту и Смедереву још двоје судија.

Број судија у Основном суду у Суботици повећан је за три места, у Привредном апелационом и Привредном суду у Београду за по шест и Привредни суд у Новом Саду и Управни суд за по два места, додаје се у саопштењу.

(Преузето од Новинске агенције „Бета“)

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje