Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Питање

Да ли донета одлука у предмету пословни број ...?

Одговор

Обавештавамо Вас да уколико имате својство странке у неком поступку који се води пред овим судом можете приступити у суд и добити информације о броју под којим је заведен предмет пред овим судом, о личном имену судије коме је предмет додељен у рад и о кретању предмета (подаци се дају на основу података из уписника и списа и ограничавају се само на нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и на друга слична обавештења). Такође, имате право да поднесете захтев да Вам се дозволи увид, фотокопирање и разгледање списа предмета. Информације о наведеном можете добити на пријемном шалтеру Апелационог суда у Београду сваког радног дана од 7:30 до 15:30. Разгледање списа врши се сваким радним даном од 9 до 13 часова. Такође, овом приликом Вас обавештавамо да се кратка и хитна обавештења странкама могу дати и телефоном, ако је то, по природи ствари, могуће. Телефон за информације је (00 381 11) 363 51 03.

Питање

Kолики је рок за подношење другостепене пресуде од датума пријема у Апелациони суд?

Одговор

Oбавештавамо Вас да рок за доношење одлуке у другостепеном поступку зависи од више фактора: најпре, од природе спора, затим од датума подношења иницијалног акта, од датума пријема предмета у некадашње окружне судове или Врховни суд Србије, да ли је поступак по закону хитан или нарочито хитан и друго. На грађанске поступке примењује се члан 383. Закона о парничном поступку којим је прописано да је другостепени суд дужан да врати списе првостепеном суду у року од 30 дана од дана доношења одлуке. На кривичне поступке примењује се члан 393, став 2 Законика о кривичном поступку којим је прописано да је другостепени суд дужан да своју одлуку са списима достави суду првог степена најдоцније у року од четири месеца, а ако је оптужени у притвору, најкасније у року од три месеца од дана кад је примио списе од тог суда. При томе напомињемо да је овај рок инструкциони, те Вам се прецизан одговор на ово питање не може дати. Ово стога што рок у коме ће се предмет решити зависи од преоптерећености већа које је задужило конкретан предмет, те броја старих предмета и предмета који се морају решавати по закону по хитном поступку. Такође, овом приликом Вас обавештавамо и да је в. ф. председника овог суда донео Програм решавања старих предмета за 2010. годину, те да судије редовно достављају извештај о истом.
Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Јачи је онај ко себе победи, него онај ко бедеме савлада (Овидије)