Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

Оглас - Јавни конкурс јули 2012

10.07.2012.

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд, Немањина 22-26

На основу члана 47, 48, 49, 54 и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09)  члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 4/07 и 109/09) и на основу члана 17. тачка 20.  Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Апелационом суду у Београду I Су. бр. 1/10-38 од 27.04.2010. године, који је ступио на правну снагу 14.05.2010. године 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време

I

Извршилачко радно место која се попуњава:

  1. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – 1 извршилац

Опис послова извршилачког радног места: Организује и руководи радом и обезбеђује законитост рада рачуноводства, саставља предлоге и врши предрачун средстава финансијског плана за суд, саставља периодични обрачун и завршни рачун суда, израђује извештаје о материјално финансијском пословању суда и доставља их надлежним органима, води уписник материјалног финансијског пословања суда, врши контролу документације за јавне набавке и стара се и рационалној набавци, саставља план јавних набавки и обавља све послове из делокруга рачуноводства који се односе на финансијско материјално пословање. Обавља и друге послове по налогу председника Суда, секретара суда или менаџера суда и припрема све потребне извештаје.

Услови за рад: Стечено високо образовање из научне области економске струке- висока стручна спрема економског смера, три године радног искуства, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит у складу са прописима и други одговарајући стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се вреднују у изборном поступку и начин њихове провере: познавање прописа које уређују област рачуноводства и  познавање организације рада рачуноводства – провериће се усмено; вештина комуникације, логичног и аналитичког резоновања, елоквенција, руковођење, креативности и организаторске способности – провериће се усмено; познавање рада на рачунару провериће се увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном провером, уколико се докази не поседују.       

Звање: Саветник.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, доказ о положеном стручном испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању рада на рачунару, уверење да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у суду или општини.

II

Место рада:  Београд, Улица Немањина 9

III

Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријава

Рок за подношење пријава на конкурс за извршилачко  радно место је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријаве на конкурс садрже: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, подаци о одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

IV

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс

Апелациони суд у Београду, Београд, Немањина број 9, са назнаком: „за јавни конкурс“ и називом радног места на које се конкурише.

V

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Слађана Огњеновић, сарадник за кадровске и персоналне послове, телефон: 363-5060.

VI

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису  приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној копији код надлежног органа биће одбачене.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Овај оглас се објављује у дневном листу „Данас“, „Службеном Гласнику Републике Србије“ и на веб страници Апелационог суда у Београду www.bg.ap.sud.rs, на коме се може прегледати и опис послова за оглашено радно место.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА

Судија

Радмила Драгичевић Дичић

 

СУДИЈИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ, АЛЕКСАНДРИ ЗЛАТИЋ, ПРЕСТАЛА СУДИЈСКА ФУНКЦИЈА

22.06.2012.

Одлуком Високог савета судства бр. 116-04-85/2012 -01 од 26. марта 2012. године судији Александри Златић је престала судијска функција.

Судија Александра Златић је била члан другог већа Кривичног одељења овог суда, поред судија Здравке Ђурђевић и Слободана Рашића, председника већа, и члан другог већа Посебног одељења за организовани криминал чији је председник судија Зоран Савић.

Одласком судије Александре Златић Апелациони суд у Београду наставља свој рад са седамдесет и троје судија (укључујући и председника суда).

 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ОДБИО ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ У ПОСТУПКУ КОЈИ ЈЕ ВОЂЕН ПРОТИВ ОКРИВЉЕНОГ УРОША МИШИЋА

20.02.2012.

Пресудом Врховног касационог суда од 13. октобра 2011. године одбијен је као неоснован захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца подигнут против правноснажне пресуде овог суда којим је окр. Урош Мишић због извршења кривичног дела ометање овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира осуђен на казну затвора у трајању од пет година и шест месеци.

Пресудом Апелационог суда од 6. априла 2011. године, а која је била предмет разматрања од стране Врховног касационог суда по поднетом захтеву за заштиту законитости, преиначена је пресуда Вишег суда у Београду којом је окр. Урош Мишић због извршења кривичног дела тешко убиство у покушају оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од десет година.

У образложењу пресуде Врховног касационог суда се наводи да је неоснован захтев Републичког јавног тужиоца да је Апелациони суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка, те да је повредио кривични закон, те се, између осталог, наводи и то да је Апелациони суд у образложењу пресуде одређено и потпуно изнео које чињенице и из којих разлога је узео као доказане или недоказане, дајући, при томе, врло детаљне разлоге за све чињеничне закључке, па дакле и разлоге о томе на основу којих доказа је утврдио начин на који је оштећени задобио повреде, време трајања напада, да окривљени није покушао да угура оштећеном бакљу у уста, као и о свим осталим битним чињеницама од значаја за постојање кривичног дела и кривице окривљеног.

 

СУДИЈИ САВКИ ГОГИЋ ПРЕСТАЛА СУДИЈСКА ФУНКЦИЈА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

1.02.2012.

Савки Гогић, судији Кривичног одељења и Посебног одељења за организовани криминал Апелационог суда у Београду од његовог оснивања, престала је судијска функција, услед навршења радног века.

Одласком судије Савке Гогић Апелациони суд у Београду свој рад наставља са седамдесет и четворо судија (укључујући и вршиоца функције председника суда).

Судија Савка Гогић је цео свој радни век, од 1973. године, провела радећи у суду. Судија је од 1976. године.

У Апелационом суду у Београду била је председник петог већа Кривичног одељења, чији су чланови већа биле судије Мирјана Поповић и Снежана Димитријевић, и члан првог већа Посебног одељења за организовани криминал којим председава судија Слободан Рашић.

Биографију судије Савке Гогић можете прочитати овде.

 

СУДИЈЕ МИЛЕНА РАШИЋ И НАДА ЗЕЦ РАСПОРЕЂЕНЕ У АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ

25.01.2012.

Судије Апелационог суда у Београду, Милена Рашић и Нада Зец, које су од 1. јануара 2010. године, уз њихову сагласност, биле распоређене на рад у Посебна одељења Вишег суда у Београду убудуће судијску функцију врше у овом суду.

Изменама Годишњег распореда послова од 25. јануара 2012. године судије Милена Рашић и Нада Зец су распоређене у Кривично одељење и Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду.

Доласком судија Милене Рашић и Наде Зец Апелациони суд у Београду свој рад наставља са 75 судија (укључујући и вршиоца функције председника суда).

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ ЗАПОЧЕО РАД У 2012. ГОДИНИ СА 73 СУДИЈА

19.01.2012.

Годишњим распоредом послова Апелационог суда у Београду за 2012. годину предвиђено је да судијску функцију у Грађанском одељењу овог суда, обавља 35 судија, те је за председника овог Одељења именована судија Јасминка Станојевић. У Грађанско одељење за радне спорове, чији је председник судија Боривоје Живковић, распоређено је 12 судија. Кривично одељење, чији је председник судија Соња Манојловић, након повратка судије Милимира Лукића, чини 24 судија, док Одељење за кривичне поступке према малолетницима чини 3 судија.

У посебна одељења, чија се надлежност простире на територији целе Републике Србије, распоређено је укупно 16 судија и то тако што је у Посебно одељење за организовани криминал, чији је председник судија Зоран Савић, распоређено 10 судија, док је у Одељење за ратне злочине, чији је председник судија Радмила Драгичевић Дичић, распоређено 6 судија.

Председник Одељења судске праксе у 2012. години је и даље судија Радмила Драгичевић Дичић, док је заменик председника Одељења судија Бранислав Босиљковић. Годишњим распоредом послова за 2012. годину предвиђено је и да Одељење судске праксе сачињавају и председници судских одељења и њихови заменици, као и руководиоци судске праксе по судским одељењима.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje