Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

КОНКУРС ЗА УПИС ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА НА ПРАВОСУДНУ АКАДЕМИЈУ

24.08.2010.

Конкурс за упис прве генерације будућих кандидата за судије и тужиоце на Правосудну академију објављен је јуче у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Рок за подношење пријава за упис траје 15 дана, а пријемни испит требало би да буде одржан око 20. септембра, изјавио је Тањугу директор Правосудне академије Ненад Вујић. Комисија Правосудне академије примиће укупно 20 кандидата на двогодишњу обуку за судије и тужиоце, рекао је Вујић и додао да је могуће да тај број буде и повећан уколико Комисија процени да је потребно примити квалитетног кандидата. Пријаве се подносе Правосудној академији, навео је Вујић.

(Преузето од Новинске агенције „Тањуг“)

 

СТУПИЛА НА ФУНКЦИЈУ НОВОИЗАБРАНА СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

24.08.2010.

Судија Јасминка Станојевић која је одлуком Високог савета судства изабрана за судију Апелационог суда у Београду ступила је на функцију на свечаној седници свих судија овог суда одржаној 4. августа 2010. године.

Променом Годишњег распореда послова за 2010. годину судија Јасминка Станојевић је распоређена у Грађанско одељење за радне спорове Апелационог суда у Београду које сада има четири већа.

Након ступања на функцију судије Јасминке Станојевић у Апелационом суду у Београду судијску функцију обавља 75 судија (укључујући и председника суда).

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

20.08.2010.

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ


На основу члана 47, 48, 49 и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05 и 83/05)  члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 3/06) и на основу члана 13. тачка 1. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Апелационом суду у Београду I Су. бр. 1/10-38 од 27.04.2010. године, који је ступио на правну снагу 14.05.2010. године.

 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време

 

I
Извршилачко радно место која се попуњава:


1.    РАДНО МЕСТО СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК – 10 извршилаца

а) Опис послова извршилачког радног места: Судијски помоћник у звању вишег судијског сарадника у судском већу обавља следеће послове: помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника Суда.

б) Опис послова извршилачког радног места: Судијски помоћник у звању вишег судијског сарадника у Одељењу судске праксе обавља следеће послове: прати и проучава праксу судова и међународних судских органа, прегледа све предмете у којима је донета одлука по жалби, у циљу уједначавање судске праксе, припрема реферате о прегледаним предметима за надзорног судију, припрема нацрте сентенци и мишљења судске праксе, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника Суда.

в) Опис послова: Судијски помоћник у звању вишег судијског сарадника у Припремном одељењу обавља следеће послове: проучава предмете који су прослеђени у Апелациони суд у Београду ради одлучивања по жалби, сачињава службене белешке, анализе и обавештења по налогу надзорног судије, припрема реферате за надзорног судију у погледу испитивања процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивања о правним лековима, припрема нацрте одлука о дозвољености правног лека, одређује висину судске таксе, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника Суда.

г) Услови за рад: Правни факултет, положен правосудни испит и искуство од најмање две године у правној струци после положеног правосудног испита.

д) Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, доказ о положеном правосудном испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, уверење да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.

II
Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријава


Рок за подношење пријава на конкурс за сва радна места је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневном листу „Политика“.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

III
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс


Апелациони суд у Београду, Београд, Немањина број 9, са назнаком: „за јавни конкурс“ и називом радног места на које се конкурише.

V
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:


Слађана Огњеновић, сарадник за кадровске и персоналне послове, телефон: 363-5060.


Напомена:

Фотокопије докумената које нису оверене код надлежног органа неће се узимати у обзир. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се разматрати.

Државни службеник које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Судија Радмила Драгичевић Дичић

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje