Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ ИЗДАО СВОЈ ПРВИ БИЛТЕН

26.10.2010.

Обавештавамо заинтересоване да је из штампе изашао први Билтен Апелационог суда у Београду који садржи податке о унутрашњем уређењу суда, резултатима рада, стручне радове и судску праксу овог суда.

Главни и одговорни уредник Билтена је вршилац функције председника Апелационог суда у Београду, судија Радмила Драгичевић Дичић.

У припреми Билтена учествовали су судије и судијски помоћници Апелационог суда у Београду.

Први Билтен Апелационог суда у Београду можете од 2. новембра 2010. године погледати у електронској форми на интернет страници нашег суда у рубрици „Билтени Апелационог суда у Београду“ која се налази у оквиру наслова „СУДСКА ПРАКСА“.

 

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ПОЛАЗНИК ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ

25.10.2010.

Одлуком Испитне комисије Правосудне академије судијски помоћник Апелационог суда у Београду Небојша Ђуричић примљен је на Правосудну академију као полазник прве генерације.

Небојша Ђуричић је од 1. јануара 2010. године у Апелационом суду у Београду био распоређен у Грађанском одељењу.

Биографију Небојше Ђуричића можете прочитати овде.

 

ОГЛАС - КОНКУРС ЗА САРАДНИКЕ У РАТНИМ ЗЛОЧИНИМА

13.10.2010.

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ


Апелациони суд у Београду у оквиру пројеката „Подршка преносу знања и материјала у вези предмета ратних злочина са МКСЈ на национална правосуђа“, у сарадњи са Канцеларијом за демократске институције и људска права Организације за европску безбедност и сарадњу расписује конкурс за пријем правних сарадника на одређено време. Конкурс се објављује за следећа радна места:

I

Млађи правни сарадник у Одељењу за ратне злочине Вишег суда
4 извршиоца


Опис посла:
Под надзором судије Одељења за ратне злочине Вишег суда врши истраживања у правној области, припрема поднеске и правне аргументе. Обавља задатке који се односе на поступке у предметима ратних злочина, укључујући истраживање међународног хуманитарног права и релевантне судске праксе међународних и домаћих судова. Помаже судији у свакодневном раду укључујући и током судских расправа
 
Услови: Диплома правног факултета. Најмање две године радног искуства у правној пракси. Положени правосудни испит. Добре вештине за рад на рачунару. Радно познавање енглеског језика. Посебно знање о међународном/хуманитарном праву сматраће се за предност. Претходно радно искуство у међународним организацијама, истраживачким установама, невладиним организацијама или практично искуство у раду са кривичним делима са елементима насиља је предност. У обзир се могу узети пријаве само оних кандидата који поседују држављанство Републике Србије.
 

Млађи правни сарадник у Одељењу за ратне злочине Апелационог суда
4 извршиоца


Опис посла: Под надзором судије Одељења за ратне злочине Апелсационог суда, врши истраживања у правној области, припрема поднеске и правне аргументе. Помаже судији у свакодневном раду укључујући и током судских расправа. Обавља задатке који се односе на поступке у предметима ратних злочина, укључујући истраживање међународног хуманитарног права и релевантне судске праксе међународних и домаћих судова.
 
Услови: Диплома правног факултета. Најмање две године радног искуства у правној пракси. Положени правосудни испит. Добре вештине за рад на рачунару. Радно познавање енглеског језика. Посебно знање о међународном/хуманитарном праву сматраће се за предност. Претходно радно искуство у међународним организацијама, истраживачким установама, невладиним организацијама или практично искуство у раду са кривичним делима са елементима насиља је предност. У обзир се могу узети пријаве само оних кандидата који поседују држављанство Републике Србије.

II


Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, доказ о положеном правосудном испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, уверење да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.

III

Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријава


Рок за подношење пријава на конкурс је 17.10.2010. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен на www.infostud.com.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

IV

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс


Апелациони суд у Београду, Београд, Немањина број 9, са назнаком: „за јавни конкурс“ и називом радног места на које се конкурише.

V

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:


Слађана Огњеновић, сарадник за кадровске и персоналне послове, телефон: 363-5060.

Напомена:

Фотокопије докумената које нису оверене код надлежног органа неће се узимати у обзир. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се разматрати.
Апелациони суд ће контактирати само оне кандидате који уђу у ужи избор.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje