Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

Оглас - Јавни конкурс јули 2012

10.07.2012.

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд, Немањина 22-26

На основу члана 47, 48, 49, 54 и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09)  члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 4/07 и 109/09) и на основу члана 17. тачка 20.  Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Апелационом суду у Београду I Су. бр. 1/10-38 од 27.04.2010. године, који је ступио на правну снагу 14.05.2010. године 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време

I

Извршилачко радно место која се попуњава:

  1. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – 1 извршилац

Опис послова извршилачког радног места: Организује и руководи радом и обезбеђује законитост рада рачуноводства, саставља предлоге и врши предрачун средстава финансијског плана за суд, саставља периодични обрачун и завршни рачун суда, израђује извештаје о материјално финансијском пословању суда и доставља их надлежним органима, води уписник материјалног финансијског пословања суда, врши контролу документације за јавне набавке и стара се и рационалној набавци, саставља план јавних набавки и обавља све послове из делокруга рачуноводства који се односе на финансијско материјално пословање. Обавља и друге послове по налогу председника Суда, секретара суда или менаџера суда и припрема све потребне извештаје.

Услови за рад: Стечено високо образовање из научне области економске струке- висока стручна спрема економског смера, три године радног искуства, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит у складу са прописима и други одговарајући стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се вреднују у изборном поступку и начин њихове провере: познавање прописа које уређују област рачуноводства и  познавање организације рада рачуноводства – провериће се усмено; вештина комуникације, логичног и аналитичког резоновања, елоквенција, руковођење, креативности и организаторске способности – провериће се усмено; познавање рада на рачунару провериће се увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном провером, уколико се докази не поседују.       

Звање: Саветник.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, доказ о положеном стручном испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању рада на рачунару, уверење да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у суду или општини.

II

Место рада:  Београд, Улица Немањина 9

III

Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријава

Рок за подношење пријава на конкурс за извршилачко  радно место је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријаве на конкурс садрже: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, подаци о одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

IV

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс

Апелациони суд у Београду, Београд, Немањина број 9, са назнаком: „за јавни конкурс“ и називом радног места на које се конкурише.

V

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Слађана Огњеновић, сарадник за кадровске и персоналне послове, телефон: 363-5060.

VI

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису  приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној копији код надлежног органа биће одбачене.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Овај оглас се објављује у дневном листу „Данас“, „Службеном Гласнику Републике Србије“ и на веб страници Апелационог суда у Београду www.bg.ap.sud.rs, на коме се може прегледати и опис послова за оглашено радно место.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА

Судија

Радмила Драгичевић Дичић

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje