Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

Архива

ОГЛАС - ЈАВНИ КОНКУРС

30.11.2011.

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ

На основу члана 47, 48, 49, 54 и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09)  члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 4/07 и 109/09) и на основу члана 13 тачка 1 и члана 16в. тачка 18. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Апелационом суду у Београду I Су. бр. 1/10-38 од 27.04.2010. године, који је ступио на правну снагу 14.05.2010. године

ОГЛАШАВА ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време

I

Извршилачко радно место која се попуњава:

  1. РАДНО МЕСТО СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК– 7 извршилаца

а) Опис послова извршилачког радног места: Судијски помоћник у звању вишег судијског сарадника у судском већу обавља следеће послове: помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника Суда.

б) Опис послова извршилачког радног места: Судијски помоћник у звању вишег судијског сарадника у Одељењу судске праксе обавља следеће послове: прати и проучава праксу судова и међународних судских органа, прегледа све предмете у којима је донета одлука по жалби у циљу уједначавање судске праксе, припрема реферате о прегледаним предметима за надзорног судију, припрема нацрте сентенци и мишљења судске праксе, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника Суда.

в) Услови за рад: Правни факултет, положен правосудни испит и искуство од најмање две године у правној струци после положеног правосудног испита.

г) Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, доказ о положеном правосудном испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, уверење да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.

II

Извршилачко радно место која се попуњава:

  1. РАДНО МЕСТО У ПРИЈЕМНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ И ЕКСПЕДИЦИЈИ1 извршилац

а) Опис послова извршилачког радног места: прима списе, поднеске, новчана писма, телеграме и остала писмена упућена суду преко поштанске службе, курира, достављача или непосредно, одваја писмена према хитности и материји, распоређује их по одељењима и стара се да писмена буду уредно и на време предата судским одељењима, организује њихово сређивање по врсти и редним бројевима година. Обавља и друге послове по налогу председника Суда, управитеља писарнице или заменика управитеља писарнице и припрема све потребне извештаје.

б) Услови за рад: Средња стручна спрема, једна година радног искуства, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

в) Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, уверење да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.

III

Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријава

Рок за подношење пријава на конкурс за сва радна места је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

IV

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс

Апелациони суд у Београду, Београд, Немањина број 9, са назнаком: „за јавни конкурс“ и називом радног места на које се конкурише.

V

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Слађана Огњеновић, сарадник за кадровске и персоналне послове, телефон: 363-5060.

Напомена:

Фотокопије докумената које нису оверене код надлежног органа неће се узимати у обзир. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се разматрати.

Државни службеник које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Судија
Радмила Драгичевић Дичић

 

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje