Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
ЈАВНОСТ У РАДУ СУДА


Један од начина јачања поверења грађана у законит рад суда је доступност његовог рада јавности. На тај начин грађанима се даје могућност да се упознају са позитивним прописима, судском процедуром, носиоцима правосудне функције, а  истовремено се постиже афирмација суда.

Јавност у раду суда се остварује на следеће начине:

• објављивањем Информатора о раду суда у којем се налазе основни подаци о суду, његовој организацији, надлежности, распореду просторија, кућном реду, годишњем распореду послова, пријему странака, извештајима, статистици и др;
• истицањем времена, места и предмета суђења на видном месту испред просторије у којој ће се суђење одржати или на други пригодан начин;
• омогућавањем свим пунолетним грађанима, и представницима медија, да присуствују главним расправама и претресима;
• омогућавањем фотографисања, снимања и јавног приказивања зграде и тока судског поступка;
• давањем обавештења заинтересованим лицима и средствима јавног информисања о току судског поступка;
• објављивањем судских одлука; 
• објављивањем правних схватања;
• оснивањем веб - презентације суда.


ПРИСУСТВО НА ЈАВНИМ СЕДНИЦАМА, ГЛАВНИМ ПРЕТРЕСИМА И РАСПРАВАМА ПРЕД ДРУГОСТЕПЕНИМ СУДОМ

Судски поступци су, у начелу, јавни те сви пунолетни грађани, као и представници медија, имају право да присуствују расправама и претресима.

За суђење ће, кад постоји веће интересовање јавности, судска управа обезбедити просторију која може да прими више лица. Судско веће је дужно да, по налогу председника, одржи суђење у већој просторији.

Јавност је искључена  у законом предвиђеним случајевима.


САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ

Обавештења о раду суда, као и о појединим предметима, у Апелационом суду у Београду, дају председник суда и координатор за медије.

Представници средстава јавног информисања могу добити информације, о медијски интересантним предметима и суђењима, од координатора за медије Мирјане Пиљић путем телефона 00 381 11 363 50 40.

Заштићени подаци и они који према посебним прописима представљају тајну чије је објављивање искључено или ограничено законом неће се саопштити.


ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ

Одобрење за фотографисање и снимање у згради суда издаје председник суда у писаном облику.

Фотографисање, аудио и видео снимање на јавним седницама и расправама пред другостепеним судом у грађанском поступку, ради јавног приказивања снимка, обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.

Видео и звучно (магнетофонско) снимање на главном претресу у кривичном поступку и јавно приказивање (репродуковање) снимка ван случајева из члана 179 Законика о кривичном поступку обавља се по одобрењу председника Врховног касационог суда, уз претходно прибављено мишљење председника већа, судије и сагласност странака.

Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Молба за фотографисање и снимање у просторијама Апелационог суда у Београду може се поднети писменим путем, предајом молбе на шалтер суда број 38, или преко факса 00 381 11 363 50 45, као и електронским путем на адресу apelacionisud.bgd@bg.ap.sud.rs. Молбу за фотографисање и снимање неопходно је поднети најкасније дан пре фотографисања и снимања ради благовременог одлучивања.

Овде можете преузети образац молбе за фотографисање и снимање.

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje