Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.12.2018.

ZAMENIKU PREDSEDNIKA SUDA, SUDIJI VEROLjUBU CVETKOVIĆU, NAKON VIŠEDECENIJSKOG RADA U SRPSKOM PRAVOSUĐU, PRESTALA SUDIJSKA FUNKCIJA USLED NAVRŠENjA RADNOG VEKA

Sudija Veroljub Cvetković je sa mesta zamenika predsednika Apelacionog suda u Beogradu podneo zahtev za prestanak sudijske funkcije Visokom savetu sudstva, usled navršenja radnog veka. Imanovani sudija je, takođe, bio i  predsednik Krivičnog odeljenja i Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, a takođe je od formiranja obavljao sudijusku funkciju u Krivičnom odeljenju i Posebnom odeljenju za organizovani kriminal. Postupao je i u predmetima rehabilitacije.

Odlaskom sudije Veroljuba Cvetkovića Apelacioni sud svoj rad nastavlja sa osamdeset i jednim sudijom (uključujući i predsednika suda).

Sudija Veroljub Cvetković je ceo svoj radni vek proveo u pravosuđu. Sudijsku funkciju obavlja od 1981. godine, najpre kao sudija nekadašnjeg Opštinskog suda u Boru, a zatim kao sudija Okružnog suda u Zaječaru, Vrhovnog suda Srbije i Apelacionog suda u Beogradu.

U Apelacionom sudu u Beogradu sudija Veroljub Cvetković je bio predsednik četvrtog veća Krivičnog odeljenja, koje su činile i sudije Bojana Paunović i Aleksandar Vujučić, Takođe, bio je i predsednik prvog veća Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, koje su činile i sudije Milimir Lukić, Nada Zec, Bojana Paunović i mr Sretko Janković.

Biografiju sudije Veroljuba Cvetkovića možete pročitati ovde.

 

13.11.2018.

DVOJE SUDIJA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IZABRANO ZA SUDIJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Odlukom Visokog saveta sudstva sudije Apelacionog suda u Beogradu, Jasmina Vasović i Aleksandar Stepanović, izabrane su za sudije Vrhovnog kasacionog suda.

Odlaskom imenovanih sudija Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa osamdeset dvoje sudija (uključujući i predsednika suda).

Sudija Jasmina Vasović je ceo svoj radni vek provela u sudu. Za sudiju je izabrana 2002. godine, te je sudijsku funkciju vršila u periodu od juna 2002. godine do januara 2010. godine u nekadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu, zatim od januara 2010. godine do oktobra 2013. godine u Višem sudu u Beogradu i od oktobra 2013. godine u Apelacionom sudu u Beogradu.

U Apelacionom sudu u Beogradu sudija Jasmina Vasović je bila član šestog veća koje su činile sudija Siniša Važić, predsednik veća, i sudija Omer Hadžiomerović, član veća. Takođe, imenovana sudija je bila i član drugog veća Posebnog odeljenja za organizovani kriminal koje su činile sudija Zoran Savić, predsednik veća, i članovi veća, sudije: Vučko Mirčić, Milena Rašić, Mirjana Popović i Duško Milenković.

Takođe, sudija Jasmina Vasović je angažovana i na nizu drugih aktivnosti u oblasti pravosuđa, te je predstavnik Republike Srbije u Evropskoj pravosudnoj mreži, član je Programskog saveta na Pravosudsnoj akademiji, a takođe je i predavač i trener na istoj, ispitivač je krivičnog prava za pravosudni ispit, a bila je i član radne grupe za pisanje Zakona za suđenje u razumnom roku.

Biografiju sudije Jasmine Vasović možete pročitati ovde.

Sudija Aleksandar Stepanović je 2013. godine bio izabran za sudiju Apelacionog suda u Beogradu, a pre toga je u periodu od oktobra 1998. godine do januara 2010. godine bio sudija nekadašnjeg Trećeg opštinskog suda u Beogradu, a zatim u periodu od januara 2010. godine do oktobra 2013. godine sudija Višeg suda u Beogradu. Za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu imenovan je u aprilu 2013. godine, a na tu funkciju je imenovan u maju 2014. godine. Takođe, u Višem sudu je i predsednik krivičnog vanpretresnog veća Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, sudija za izvršenje, predsednik Odeljenja sudske prakse i glavni i odgovorni urednik Redakcije Biltena sudske prakse Višeg suda u Beogradu.

Angažovan je i na nizu drugih aktivnosti u oblasti pravosuđa, te je predsednik Upravnog odbora Pravosudne akademije, na kojoj je predavač – mentor za obuku polaznika i ispitivač na završnom ispitu korisnika početne obuke, a takođe je i član Komisije za žalbe i prigovore Pravosudne akademije. Bio je i član velikog broja radnih grupa.

 

29.10.2018.

DELEGACIJA NARODNE REPUBLIKE KINE U POSETI APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

Dana 26. oktobra 2018. godine delegacija Narodne Republike Kine je posetila Apelacioni sud u Beogradu. Delegaciju je činilo šest sudija Višeg Narodnog suda procincije Hebei i to: zamenici predsednika Yun Weidong i Li Mingsheng i više sudije Xu Maoming, HaoShoujun, Wang Song i GuoPeishan.

Sa organizacijom i nadležnošću Apelacionog suda članove delegacije su upoznali predsednik suda, sudija Duško Milenković, predsednik Građanskog odeljenja Apelacionog suda, sudija Gordana Komnenić, predsednik Odeljenja za ratne zločine, sudija Siniša Važić i rukovodilac Odeljenja sudske prakse za Građansko odeljenje za radne sporove, sudija Nevenka Kaluđerović. Takođe, kao članovi delegacije Apelacionog suda sastanku su prisustvovali i sekretar suda, Vesna Baratović, i zamenik sekretara suda, Sanja Raco.

Tokom sastanka članovima delegacije Narodne Republike Kine je posebno prezentovano prosečno trajanje sudskih postupaka pred Apelacionom sudom, kao i izazovi sa kojima se sudije suočavaju u svom radu. Tom prilikom razmenjena su iskustva u pogledu postupanja sudova i međusobne saradnje, te je iskazana spremnost za dalju međusobnu saradnju.   

 

5.10.2018.

TROJE SUDIJSKIH POMOĆNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IMENOVANO ZA SUDIJE

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju viši sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu Jovana Kulić i Miloš Spirić, izabrani su za sudije Privrednog suda u Beogradu, dok je sudijski pomoćnik Jelena Bajić Urošević izabrana za sudiju Privrednog suda u Zrenjaninu.

Jovana Kulić, Miloš Spirić i Jelena Bajić Urošević su u Apelacionom sudu obavljali poslove sudijskih pomoćnika u Građanskom odeljenju.

Kolektiv Apelacionog suda je uveren da će i ove sudije, kao i sve prethodno izabrane iz redova sudijskih pomoćnika Apelacionog suda, dati dalji značajan napredak boljem pravosuđu koje će učiniti sud što dostupnijim građanima Republike Srbije.

 

17.09.2018.

APELACIONI SUD U BEOGRADU NASTAVLjA SVOJ RAD BEZ JOŠ DVOJE IZUZETNIH SUDIJA

Usled navršenja radnog veka, sudiji Milici Popović Đuričković i Branki Pejović, je prestala sudijska funkcija u Apelacionom sudu u Beogradu čime ovaj sud nastavlja svoj rad sa osamdeset i dvoje sudija (uključujući i predsednika suda), dok je dvoje sudija postavljeno za predsednike nižestepenih sudova.

Sudija Milica Popović Đuričković je ceo svoj radni vek, od 1977. godine, provela radeći u sudu. Sudija je od 1988. godine.

Od osnivanja Apelacionog suda sudija Milica Popović Đuričković je bila prvi zamenik predsednika Apelacionog suda, a takođe je bila i sudija Građanskog odeljenja. Sudija Milica Popović Đuričković je bila član prvog veća Građanskog odeljenja čiji je predsednik bila sudija Gordana Komnenić, a drugi član sudija Vesna Mastilović. Iskustvo koje je imenovana sudija imala kako u poslovima sudske uprave tako i u postupanju u građanskim predmetima je svakako svrstava u red sudija koji su ostavili nezbrisav trag u radu ovog suda.

Biografiju sudije Milice Popović Đuričković možete pročitati ovde.

I sudija Branka Pejović je ceo svoj radni vek, od 1980. godine, provela radeći u sudu gde sudijsku funkciju obavlja od 1986. godine.

Sudija Branka Pejović je bila najpre sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu, zatim Okružnog suda u Beogradu, te je bila sudija Apelacionog suda u Beogradu od formiranja. Imenovana sudija je bila član sedmog veća kojim je predsedavao sudija mr Sretko Janković, a drugi član veća je bio sudija dr Miodrag Majić.

Biografiju sudije Branke Pejović možete pročitati ovde.

 

24.08.2018.

U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU STUPILO NA FUNKCIJU ČETVORO SUDIJA

Na sednici svih sudija Apelacionog suda u Beogradu održanoj 6. avgusta 2018. godine na sudijsku funkciju u ovom sudu stupile su sudije Zorica Veljić, Irena Garčević, Marina Klarić Živković i Rastko Popović.

Promenom Godišnjeg rasporeda poslova za 2018. godinu sudija Irena Garčević je raspoređena u Građansko odeljenje, sudije Zorica Veljić i Marina Klarić Živković u Građansko odeljenje za radne sporove, a sudija Rastko Popović u Krivično odeljenje Apelacionog suda u Beogradu.

Dolaskom imenovanih sudija Apelacioni sud u Beogradu nastavlja svoj rad sa 84 sudija (uključujući i predsednika suda), dok je dvoje sudija ovog suda postavljeno za predsednike nižestepenih sudova.  

Sudije Zorica Veljić, Irena Garčević i Marina Klarić Živković su pre dolaska u ovaj sud sudijsku funkciju obavljali u Građanskom odeljenju Višeg suda u Beogradu, dok je sudija Rastko Popović sudijsku funkciju obavljao u Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu. 

 

27.06.2018.

SUDIJA DUŠKO MILENKOVIĆ PONOVO IZABRAN ZA PREDSEDNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

Narodna skupština RS, na predlog Visokog saveta sudstva, ponovo je izabrala sudiju Duška Milenkovića, dosadašnjeg v. f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu, za predsednika Apelacionog suda u Beogradu.

Sudija Duško Milenković je sudija Vrhovnog kasacionog suda RS i kao predsednik suda, nastaviće da obavlja sudijsku funkciju u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal istovremeno sa dužnostima predsednika suda. Funkciju predsednika suda, shodno Zakonu o sudijama, obavljaće četiri godine.

Sudija Duško Milenković od 1993. godine radi u sudu, najpre kao pripravnik, zatim kao stručni saradnik, a od 1997. godine i kao sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu. Od 2003. godine je sudija Okružnog suda u Beogradu, a od 2010. godine je sudija  Apelacionog suda u Beogradu. Pre izbora za predsednika suda, kao sudija Apelacionog suda je postupao u Krivičnom odeljenju i Posebnom odeljenju za organizovani kriminal, a takođe je bio i rukovodilac sudske prakse u  Krivičnom odeljenju i član Redakcijskog odbora Biltena ovog suda. Nakon izbora za predsednika ovog suda nastavio je da vrši sudijsku funkciju u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal, a takođe je i predsednik Odeljenja sudske prakse i glavni i odgovorni urednik Biltena Apelacionog suda. Rođen je 1966. godine u Užicu, oženjen je i otac je dvoje dece.

Biografiju predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudije Duška Milenkovića, možete pročitati ovde.

 

18.06.2018.

IZMENjEN GODIŠNjI RASPORED POSLOVA ZA 2018. GODINU U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

Prestanak sudijske funkcije, usled navršenja radnog veka, zameniku predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudiji Nadeždi Mijatović, i izbor sudije ovog suda, Zorane Delibašić, za sudiju Vrhovnog kasacionog suda RS uslovili su izmene Godišnjeg rasporeda poslova za 2018. godinu u Apelacionom sudu.

Ovim izmenama je predviđeno da će zamenik predsednika Apelacionog suda za postupanje u krivičnim predmetima biti sudija Veroljub Cvetković, koga će u slučaju sprečenosti, kao i sprečenosti predsednika suda, menjati sudija Milena Rašić. Sudija Veroljub Cvetković je ujedno i predsednik Krivičnog odeljenja i Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, a sa biografijom imenovanog sudije se možete upoznati ovde.

Navedenim izmenama, između ostalog, su određeni i predsednici i zamenici predsednika pojedinih odeljenja, rukovodioci i sudije koje postupaju u Odeljenju sudske prakse, kao i novi članovi Redakcijskog odbora Biltena.

Očekuje se da će ovim izmenama kako Uprava suda tako i sva odeljenja kod kojih je došlo do izmena predsednika, zamenika ili rukovodilaca doprineti i daljem uspešnom radu ovog suda.

Sudija Nadežda Mijatović koja je, od formiranja ovog suda, vršila funkciju zamenika predsednika suda je svojim odnosom prema poslu, kao i ostvarenim rezultatima dala nemerljiv doprinos kako poboljšanju rada Uprave ovog suda, tako i postupanju suda u krivičnoj materiji u kojoj je sve vreme postupala.

Imenovana sudija je ceo svoj radni vek provela u pravosuđu, najpre u tužilaštvu gde je od 1985. godine postupala kao zamenik Trećeg javnog tužioca u Beogradu, a zatim od 2002. godine i kao sudija Okružnog suda u Beogradu, te od 2010. godine i kao sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Pored funkcije zamenika predsednika suda sudija Nadežda Mijatović je bila i član šestog veća kojim je predsedavao sudija Siniša Važić, a članovi veća su bili i sudije Omer Hadžiomerović i Jasmina Vasović. Takođe, bila je i član prvog veća Posebnog odeljenja za organizovani kriminal kojim je predsedavao sudija Veroljub Cvetković, a članovi veća su bile i sudije Milimir Lukić, Nada Zec, Bojana Paunović i mr Sretko Janković.

Biografiju sudije Nadežde Mijatović možete pročitati ovde.

Takođe, Apelacioni sud nastavlja svoj rad i bez sudije Zorane Delibašić koja je izabrana za sudiju Vrhovnog kasacionog suda RS i sa čijom biografijom se možete upoznati ovde.

Odlaskom sudija Nadežde Mijatović i Zorane Delibašić Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa sedamdeset i devet sudija (uključujući i predsednika suda) budući da je dvoje sudija ovog suda postavljeno za predsednike nižestepenih sudova, dok je sedam sudijskih mesta nepopunjeno (predsednik suda, sudija Duško Milenković, obavlja sudijsku funkciju u Apelacionom sudu, ali je u međuvremenu izabran za sudiju Vrhovnog kasacionog suda). 

 

11.06.2018.

USPEŠNO REALIZOVANA PREZENTACIJA IZVEŠTAJA O RADU APELACIONOG SUDA U BEOGRADU I VIŠIH I OSNOVNIH SUDOVA SA PODRUČJA OVOG SUDA ZA PERIOD 2014 - 2017. GODINA

Prezentacija izveštaja o radu Apelacionog suda u Beogradu i viših i osnovnih sudova sa područja ovog suda za period od 2014 – 2017. godine je uspešno realizovana 1. juna 2018. godine, u prisustvu predstavnika uprava viših i osnovnih sudova, predsednika i rukovodilaca odeljenja u Apelacionom sudu, kao i predstavnika sredstava javnog informisanja.

Zbog značaja koji zaključci koji su izneti na ovoj prezentaciji imaju za sva lica koja traže zaštitu svojih prava pred sudovima sa područja ovog suda Apelacioni sud će je isto učinio dostupnim javnsti. Sa navedenim izveštajem možete se upoznati ovde.

Takođe, na internet stranici Apelacionog suda možete preuzeti i kratki izveštaj o zaključcima koji su izneti na prezentaciji kada je u pitanju rad Apelacionog suda i to ovde, odnosno kada je u pitanju rad viših i osnovnih sudova sa područja ovog suda i to ovde.

 

31.05.2018.

PREZENTACIJA IZVEŠTAJA O RADU APELACIONOG SUDA U BEOGRADU I VIŠIH I OSNOVNIH SUDOVA SA PODRUČJA OVOG SUDA ZA PERIOD 2014 - 2017. GODINA

Apelacioni sud u Beogradu će predstaviti izveštaj o radu kako Apelacionog suda tako i viših i osnovnih sudova sa područja Apelacionog suda u Beogradu za period 2014 - 2017. godina, u zgradi Apelacionog suda u Beogradu, Nemanjina br. 9, dana 1. juna 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 11, na prvom spratu.

Sud želi da predstavljanjem Izveštaja na ovaj način istakne transparentnost svog rada i obavesti ne samo stručnu, već i širu javnost, a pre svega građane na području ovog Apelacionog suda, koja je teritorijalno najveća u Srbiji, o ostvarenim rezultatima u periodu 2014 - 2017. godina, trendovima uočenim u prilivu predmeta i uslovima u kojima sudovi sa ovog područja savladavaju svoje obaveze.

Izveštaj o radu sudova će predstaviti vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudija Duško Milenković.

Izveštaj je sačinjen tako da je razumljiv ne samo stručnoj javnosti, već i svim građanima Republike Srbije, a prema smernicama i metodologiji koju je razvio Vrhovni kasacioni sud Srbije.

Na prezentaciji se očekuje prisustvo predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomira Milojevića, kao i svih predsednika područnih sudova, predsednika i rukovodilaca Odeljenja u Apelacionom sudu u Beogradu, te predstavnika USAID-a.

Predstavljanje Izveštaja o radu sudova sa područja Apelacionog suda u Beogradu održava se uz podršku Projekta vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti koordinatoru za medije Apelacionog suda u Beogradu, Mirjani Piljić, na kontakt telefon: 063 668 919.

Koordinator za medije
Mirjana Piljić

 

10.05.2018.

SAOPŠTENjE APELACIONOG SUDA U BEOGRADU POVODOM NEFUNKSIONISANjA TELEFONSKE MREŽE

Apelacioni sud u Beogradu obaveštava sva lica koja imaju postupke pred ovim sudom, kao i sva druga lica koja su prirodom svoje profesije upućena na rad ovog suda da telefoni u sudu trenutno ne rade zbog kvara na telefonskoj mreži, te da se komunikacija sa sudom obavlja elektronskim putem na mejl uprava@bg.ap.sud.rs ili putem sudske pisarnice.

Izvinjavamo se ukoliko se zbog velikog broja elektronskih podnesaka koji se svakodnevno dostavljaju Upravi Apelacionog suda odgovor ne dostavi u istom danu kada je i mejl primljen u sud i istovremeno napominjemo da će sud preduzeti sve mere da se po tim podnecima postupa u što kraćim rokovima.

UPRAVA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

 

30.03.2018.

APELACIONI SUD NASTAVIO PRAKSU REŠAVANjA VELIKOG BROJA „STARIH PREDMETA“ KOJE SVAKODNEVNU PRISTIŽU U OVAJ SUD

I u 2017. godini Apelacioni sud u Beogradu je nastavio sa praksom rešavanja velikog broja predmeta, te je i u prethodnoj godini potpuno savladao priliv. Naime, u toku 2017. godine ovaj sud je primio ukupno 19514 predmeta (pa je ukupno u radu u svim materijama imao 27163 predmeta) dok je 20024 predmeta rešeno, tako da je u 2018. godinu Apelacioni sud ušao sa 7139 predmeta u radu, u svim materijama. 

Za ovaj period Apelacioni sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 73,72% što ukazuje da ovaj sud daje značaj doprinos tome da se vrati poverenje građana u rad suda i da se pravda učini dostupnijom na brži i efikasniji način svim licima koja traže zaštitu svojih prava pred sudom.

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji Apelacionog suda u toku 2017. godine bio je 91,53, prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio je 23,34, dok je prosečan priliv predmeta po sudiji bio 22,74. Najveći priliv predmeta u toku prethodne godine Apelacioni sud je imao u materiji radnih sporova, pa je i najveća opterećnost sudija koji postupaju u toj materiji.

Apelacioni sud je i u 2017. godini pokazao odlične rezultate u rešavanju „starih“ predmeta i to kako starih po datumu prijema u žalbeni sud tako i starih po datumu podnošenja inicijalnog akta. Naime, u Apelacioni sud svakodnevno stiže veliki broj starih predmeta po datumu podnošenja inicijalnog akta (u nemalom broju tih predmeta postupak traje i preko 10 i 20 godina) i, saglasno Programu rešavanja starih predmeta koje svake godine donosi predsednik ovog suda, sudije su u obavezi da, pored rešavanja predmeta koji su stari po datumu prijema u žalbeni sud rešavaju i predmet koji su stari po datumu podnošenja inicijalnog akta, a sve radi ostvarenja prava građana na suđenje u razumnom roku.

Broj „starih“ predmeta koje je Apelacioni sud rešio u toku 2017. godine, a koji su određeni kao stari prema datumu prijema žalbe je 3998, što predstavlja 19,97% od ukupnog broja rešenih predmeta, te je na kraju izveštajnog perioda ostao u radu 2001 star predmet po tom osnovu, a posmatrajući stare predmete prema datumu prijema inicijalnog akta (preko 2 godine) u radu suda je ostalo 5922 starih predmeta.

Prosečno trajanje žalbenih postupaka pred Apelacionom sudom u toku 2017. godine u opštoj građanskoj materiji je bilo pet meseci, u materiji radnih sporova šest meseci, dok su u krivičnoj materiji predmeti u proseku rešavani u roku od dva meseca stim što su predmeti iz oblasti organizovanog kriminala i ratnih zločina u proseku rešavani u roku od četiri meseca.

Posmatrajući ukupan broj starih predmeta prema datumu inicijalnog akta (10566) za sve apelacione sudove u Republici Srbiji, zaključuje se da Apelacioni sud u Beogradu ima najviše starih predmeta prema datumu inicijalnog akta (56,05%), odnosno da najviše starih predmeta ima u prvostepenim sudovima na teritoriji ovog suda.

Zbog broja starih predmeta koji u ovaj sud svakodnevno stižu ovaj sud će i u 2018. godini nastaviti da preduzima mere kako bi omogućio jednaku dostupnost pravde svim licima koji traže zaštitu svojih prava kako pred ovim sudom, tako i pred sudovima koji potpadaju pod nadležnost ovog suda.

Inače, trenutno sudijsku funkciju, a nakon izbora sudija Vesne Subić, Branislava Bosiljkovića i Dobrile Strajine za sudije Vrhovnog kasacionog suda RS, u Apelacionom sudu u Beogradu vrši osamdeset i dvoje sudija (uključujući i v. f. predsednika suda), te je u toku izbor za još četvoro sudija ovog suda.

 

23.02.2018.

SUDIJA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, DR DRAGICA POPESKU, IMENOVANA ZA ČLANA PROŠIRENOG ŽALBENOG VEĆA EVROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE

Apelacioni sud u Beogradu sa posebnim zadovoljstvom obaveštava javnost da je aktom Upravnog saveta Evropskog patentnog zavoda iz Minhena od 14. decembra 2017. godine sudija Apelacionog suda u Beogradu, dr Dragica Popesku, imenovana za člana Proširenog žalbenog veća Evropske patentne organizacije, sa mandatom u trajanju od tri godine, sa početkom od 1. januara 2018. godine.

Imenovanje sudije dr Dragice Popesku za člana navedene Organizacije je od velikog značaja ne samo za imenovanu sudiju već i doprinosi povećanju ugleda pravosuđa u Republici Srbiji u celini.

Biografiju sudije Apelacionog suda u Beogradu dr Dragice Popesku možete pročitati ovde.

 

1.02.2018.

SAOŠTENjE POVODOM SMRTI NEKADAŠNjEG SUDIJE APELACIONOG SUDA U BEOGRADU DRAGOLjUBA ĐORĐEVIĆA

Apelacioni sud u Beogradu sa najdubljim žaljenjem je primio vest da je u Beogradu preminuo Dragoljub Đorđević, nekadašnji sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Smrt sudije Dragoljuba Đorđevića je veliki gubitak ne samo za njegovu porodicu već i za sve njegove prijatelje i kolege.

Izražavamo najdublje saučešće porodici.

Komemoracija povodom smrti sudije Dragoljuba Đorđevića održaće se u sudnici Apelacionog suda broj 11, na prvom spratu, u petak 2. februara, od 13:30.

KOLEKTIV
APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

 

8.01.2018.

SAOPŠTENjE APELACIONOG SUDA U BEOGRADU POVODOM TEKSTA OBJAVLjENOG 5. JANUARA 2018. GODINE U DNEVNOM LICU „BLIC“ POD NASLOVOM „SRAMOTA SUDA: ŽENA KRIVA ŠTO JU JE MUŽ UBIO“

Polazeći od toga da dnevne novine „Blic“ nisu, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju, objavile u štampanom izdanju saopštenje koje je Apelacioni sud u Beogradu izdao povodom teksta objavljenog 5. januara 2018. godine u tom dnevnom listu pod naslovom “Sramota suda: žena kriva što ju je muž ubio”, radi potpunog i pravilnog informisanja javnosti, Apelacioni sud izdaje sledeće saoštenje:

U vezi sa tekstom u kome se u negativnom kontekstu komentariše presuda Apelacionog suda u Beogradu, kojom je okrivljeni Radisav Ilić zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, uz svo uvažavanje novinarske slobode i potrebe da se kritički komentarišu odluke sudova, obaveštava se javnost da je postupak pred tim sudom vođen po žalbi branioca okrivljenog, dok nadležno tužilaštvo nije uložilo žalbu, te da je Apelacioni sud i našao da je kazna koja je izrečena okrivljenom preblaga, istu nije mogao da poveća. S tim u vezi, napominjem da prema poslednjoj zvaničnoj kaznenoj evidenciji, koju je Apelacioni sud u Beogradu počeo da evidentira kao prvi sud prošle godine upravo da bi svoj rad učinio transparentnijim i da bi sva zainteresovana lica imala mogućnost uvida i kontrole odluka ovog suda u svakom trenutku, najveći deo kazni za krivično delo ubistvo je u zakonskom maksimumu koji se kreće od 10 do 15 godina, što ukazuje da ovaj sud nema blagu kaznenu politiku kada su u pitanju ova krivična dela, a takav se utisak ovakvim tekstom stvara.

Povodom samog naslova “Sramota suda: žena kriva što ju je muž ubio”, napominjemo da doprinos žrtve nastanku samog krivičnog dela je činjenica koja je svakako od značaja prilikom odmeravanja kazne, a da bi suprotno postupanje ukazalo da sud nije ispoštovao zakonsku proceduru, a uvereni smo da nijedan građanin Republike Srbije takvim postupanjem suda ne bi bio zadovoljan.

Imajući u vidu celokupan sadržaj teksta, koji je objavljen u okviru opšte borbe protiv nasilja u porodici, a kojim se ukazuje da Apelacioni sud u Beogradu na čijem sam čelu ne daje doprinos takvoj borbi, zbog značaja koji održavanje poverenja u rad ovog suda i pravosuđa uopšte, ima za građane Republike Srbije, apelujem na urednike i novinare dnevnog lista “Blic” koji prate rad pravosuđa, da ubuduće sa posebnom pažnjom pristupaju ovako osetljivim temama i istovremeno ukazujem da su vrata Apelacionog suda u Beogradu radi pojašnjenja pravnosnažnih odluka koje izazivaju pažnju javnosti uvek, kao što je i do sada bilo, otvorena, te samim tim ostaje i nejasna ovakva reakcija.

                                                                                    V.F. PREDSEDNIKA
APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

SUDIJA
Duško Milenković

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)