Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Sva pitanja su javna i mogu se, uključujući i naše odgovore, objaviti na našoj prezentaciji dok svi ostali podaci koje upisujete (ime, prezime, kompanija...) ostaju van domena javnosti.

Naša služba za odnose sa javnošću zadržava pravo korekcije upisanih pitanja, isključivo radi lakše i adekvatnije prezentacije.

Ljubazno molimo posetioce da postavljaju kratka i koncizna pitanja, što će nam omogućiti da pružamo precizne odgovre.

Sud ne odgovara na pitanja koja se odnose na konkretne predmete i sudske postupke koji su u toku i u tom pravcu ne pruža pravnu pomoć građanima, niti na pitanja koja se odnose na rad drugih održanih organa i institucija.

Pored pitanja takođe ste obavezni da upišete Vaš e-mail i ime i prezime. Hvala!

Captcha
Tekst sa slike:

Pitanje

Да ли донета одлука у предмету пословни број ...?

Odgovor

Обавештавамо Вас да уколико имате својство странке у неком поступку који се води пред овим судом можете приступити у суд и добити информације о броју под којим је заведен предмет пред овим судом, о личном имену судије коме је предмет додељен у рад и о кретању предмета (подаци се дају на основу података из уписника и списа и ограничавају се само на нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и на друга слична обавештења). Такође, имате право да поднесете захтев да Вам се дозволи увид, фотокопирање и разгледање списа предмета. Информације о наведеном можете добити на пријемном шалтеру Апелационог суда у Београду сваког радног дана од 7:30 до 15:30. Разгледање списа врши се сваким радним даном од 9 до 13 часова. Такође, овом приликом Вас обавештавамо да се кратка и хитна обавештења странкама могу дати и телефоном, ако је то, по природи ствари, могуће. Телефон за информације је (00 381 11) 363 51 03.

Pitanje

Kолики је рок за подношење другостепене пресуде од датума пријема у Апелациони суд?

Odgovor

Oбавештавамо Вас да рок за доношење одлуке у другостепеном поступку зависи од више фактора: најпре, од природе спора, затим од датума подношења иницијалног акта, од датума пријема предмета у некадашње окружне судове или Врховни суд Србије, да ли је поступак по закону хитан или нарочито хитан и друго. На грађанске поступке примењује се члан 383. Закона о парничном поступку којим је прописано да је другостепени суд дужан да врати списе првостепеном суду у року од 30 дана од дана доношења одлуке. На кривичне поступке примењује се члан 393, став 2 Законика о кривичном поступку којим је прописано да је другостепени суд дужан да своју одлуку са списима достави суду првог степена најдоцније у року од четири месеца, а ако је оптужени у притвору, најкасније у року од три месеца од дана кад је примио списе од тог суда. При томе напомињемо да је овај рок инструкциони, те Вам се прецизан одговор на ово питање не може дати. Ово стога што рок у коме ће се предмет решити зависи од преоптерећености већа које је задужило конкретан предмет, те броја старих предмета и предмета који се морају решавати по закону по хитном поступку. Такође, овом приликом Вас обавештавамо и да је в. ф. председника овог суда донео Програм решавања старих предмета за 2010. годину, те да судије редовно достављају извештај о истом.
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje