Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

10. фебруар 2023. године
PIROGLU ECEVIT

ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Кре ПО1 12/22-Кв По1 557/22 од 9. децембра 2022. године утврђено је да су испуњене законске претпоставке за изручење правосудним органима државе Републике Турске окр. Piroglu Ecevit, држављанина Републике Турске, по замолници Врховног јавног тужилаштва – Силопи, Републике Турске од 5. јула 2021. године, ради кривичног гоњења окр. Piroglu Ecevitа.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Окривљени и његови браниоци.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржане седнице већа, дана 18. јануара 2023. године донело је решење Кж По1 Кре 23/22 којим је, уважавањем жалби окривљеног и његових браниоца, укинуло решење Вишег суда и предмет упутило првостепеном суду на поновно одлучивање.

По налажењу Апелационог суда, основано се жалбом окривљеног и његових бранилаца наводи да у првостепеном решењу нису примењене одредбе Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, због чега су разлози о одлучним чињеницама нејасни и неразумљиви, што је довело до погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, те се укидање решења показује нужним.

У образложењу решења Апелационог суда се, између осталог, наводи да у образложењу првостепеног решења нису дати довољно јасни разлози да има довољно доказа за основану сумњу за свако од кривичних дела за које се тражи његово изручење. Наиме, из образложења првостепеног решења произлази да се само паушално наводи да из списа предмета произлазе докази који указују на постојање основане сумње о кривичним делима која се окривљеном стављају на терет, међутим, првостепени суд не образлаже да ли има довољно доказа за основану сумњу за свако од кривичних дела, а како је то предвиђено Законом о међународној правној помоћи у кривичним стварима.

Такође, првостепени суд, наводећи појединачна кривична дала за која се тражи изручење, указује да је једно од кривичних дела саобразно законодавству Републике Србије, али према кривичном законодавству Републике Србије за то кривично дело је прописана новчана казна или казна затвора до 6 месеци, што је супротно члану 2. Уговора између Републике Србије и Републике Турске о изручењу којим је прописано да ће се изручење вршити за кривична дела за која према законодавству од стране молиље и замољене стране прописана казна лишења слободе или налога за притвор од најмање годину дана или тежа казна, те првостепени суд не спомињући казну за то дело, као и застарелост кривичног гоњења о одлучним чињеницама пропушта да да ваљане разлоге.

Поред тога, основано се изјављеним жалбама браниоца окривљеног указује да се окривљени, приликом саслушања код судије за претходни поступак, није изјашњавао поводом оптужби за три кривична дела због којих се тражи изручење окривљеног, а како је то прописано Законом о међународној правној помоћи у кривичним стварима.

У поновном поступку, наложено је првостепеном суду да отклони битне повреде одредаба кривичног поступка на које му је указано овим решењем, те у том смислу затражи од државе молиље да пружи доказе о испуњености претпоставки за изручење, те на одговарајући начин утврди да ли у конкретном случају, а имајући у виду кривична дела која се окривљеном стављају на терет, евентуално дошло до застарелости кривичног гоњења, те навести јасне и аргументоване разлоге о доказима који указују на постојање основане сумње да је окривљени извршио кривична дела због којих се тражи и изручење, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку.

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje