Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

СУДИЈСКИ  ПОМОЋНИЦИ

Положај судијских помоћника, као и свих запослених у суду, регулисан је Законом о уређењу судова и  Законом о државним службеницима.  

Судијски  помоћник помаже судији, израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, усвојена правна схватања припрема за објављивање и самостално или уз надзор и упутства судије врши послове одређене законом и Судским пословником.  

Судијски  помоћници стичу следећа звања: судијски сарадник (лице које има положен правосудни испит), виши судијски сарадник (лице које после положеног правосудног испита има најмање две године радног искуства у правној струци) и судски саветник (лице које испуњава услове за судију вишег суда). Звање судског саветника постоји само у судовима републичког ранга.  

Рад судијских помоћника оцењује  председник суда једном годишње по прибављеном мишљењу седнице  одељења у које је судијски помоћник распоређен, односно судије или већа са којима ради уколико није распоређен у одељење. Оцене су „не задовољава“, „задовољава“, „истиче се“ и „нарочито се истиче“, а у обзир се узима обим и квалитет посла, савесност, предузимљивост и објављивање научних и стручних радова. Виши судијски сарадник чији је рад најмање две године узастопно оцењен са „нарочито се истиче“ може стећи звање судског саветника и ако не испуњава услове за судију вишег суда. 

Почетна и стална обука судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, судијских  и тужилачких помоћника и приправника, као и обука судског и тужилачког особља регулисана је Законом о правосудној академији.  

Привременим правилником о унутрашњем уређењу  и систематизацији радних места  предвиђено је да у Апелационом суду у Београду буду запослено 88 судијских помоћника.

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje