Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

О АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

Апелациони суд у Београду основан је Законом о уређењу судова и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава од 22. децембра 2008. године. Са радом је почео 1. јануара 2010. године. Председник суда је судија Душко Миленковић.

Утврђени број судија у Апелационом суду у Београду је осамдесет осам. Тренутно судијску функцију у Апелационом суду (укључујући и председника суда који је судија Врховног касационог суда РС) врши 60 судија, док је троје судија Апелационог  суда постављено за председника суда.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места предвиђено је да послове у Апелационом суду у Београду обавља 184 лице и то:  169 државних службеника и  15 намештеникa.

Седиште Апелационог суда у Београду је у Немањиној улици број 9. У истој згради смештене су највише судске инстанце: Врховни касациони суд, Привредни апелациони суд и Управни суд.

Просторије Апелационог суда у Београду налазе се у у сутерену где је смештен дактилобиро, у приземљу зграде где су смештене писарнице, затим у мезанину, на првом и другом спрату где су смештене суднице, кабинети судија и судијских помоћника.

У Апелационом суду у Београду налази се двадесет и једна судница. Оне су предвиђене за јавне седнице, главне претресе и расправе пред другостепеним судом. На првом спрату налази се највећа судница у згради, површине преко 200 квадратних метара, са 200 места предвиђених за судско веће, окривљене, браниоце, пуномоћнике и грађане.

Судска управа се налази на другом спрату у просторијама 2.01, 2.02 и 2.03.

Апелациони суд у Београду спада међу највеће правосудне установе у земљи јер обавља послове из другостепене надлежности за подручје виших судова у Београду, Ваљеву, Смедереву и Панчеву. Према званичним статистичким подацима на подручју који покрива овај суд (11.191 км2), живи око 2 000 000 становника.

У Апелационом суду у Београду формирана су следећа судска одељења: Грађанско одељење, Грађанско одељење за радне спорове, Кривично одељење, Одељење за кривичне поступке према малолетницима, Посебно одељење за организовани криминал, Одељење за ратне злочине, Одељење за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року и Одељење судске праксе.

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje