Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
 
ПРЕДСЕДНИК СУДА


Избор председника суда регулисан је одредбама Закона о судијама.

Председник суда бира се, између судија истог или вишег степена, на четири године и може бити поново изабран. Судија који је изабран за председника суда обавља и судијску функцију у том суду. Народна скупштина бира председника суда, на предлог Високог савета судства.

Овлашћења и дужности председника суда регулисани су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником. Сходно наведеним прописима, председник суда:

•   представља суд и одговоран је за правилан и благовремен рад суда;  
•   организује рад у суду;
•   стара се о одржавању независности судија и угледу суда;
•   руководи судском управом;
•   стара се о спровођењу и правилној примени Судског пословника, издавањем наредби и упутства;
•   надзире рад судских одељења и служби;
•   обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду;
•   врши послове у вези са програмом стручног усавршавања и обуке судијских помоћника и судијских приправника;
•   разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи,
    да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход,
    и предузима одговарајуће мере, у складу са законом;
•   председник непосредно вишег суда има право да надзире судску управу нижег суда
    и да при нечињењу председника нижег суда донесе акте из његовог делокруга;
•   ако при разматрању годишњег извештаја о раду утврди да у суду постоји већи број нерешених предмета,
    доноси Програм решавања старих предмета;
•   врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

Председник суда има једног или више заменика који обављају посао у случају његове спречености или одсутности. Поједине делатности судске управе председник може поверити свом заменику или председницима одељења. Ово не важи за послове који се односе на одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и на удаљење судије и судије поротника са дужности.

У пословима судске управе председнику суда помажe секретар суда и менаџер суда.

У Апелационом суду у Београду утврђена је и организациона јединица кабинет председника суда у којем се обављају послови који доприносе остваривању функције председника суда, послови за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, као и други административно технички послови из делокруга рада председника суда.

Кабинетом председника Апелационог суда у Београду руководи председник Апелационог суда у Београду судија Душко Миленковић, а у оквиру кабинета ради координатор за медије Мирјана Пиљић и административно технички секретар Биљана Кашиковић.

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje