Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

СУДСКА УПРАВА

Унутрашње уређење и рад Апелационог суда регулисани су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.

Послови везани за унутрашњу организацију и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт. Ови послови су у надлежности судске управе и организују се тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно, како би се странкама олакшало обављање послова у суду са што мање трошкова.

Судску управу Апелационог суда у Београду чине:

председник суда  судија Душко Миленковић

први заменик председника суда  судија Зорица Ђаковић

заменик председника суда  судија Персида Јовановић

заменик председника суда судија Милена Рашић

секретар суда  виши саветник Весна Баратовић
 
судијски помоћник - виши саветник Сања Рацо
 
самостални саветник за кадровске и персоналне послове Слађана Огњеновић

послови са поротом и административни послови у судској управи - млађи саветник Биљана Гаврановић

референти за административно техничке послове у судској пракси - Илинка Бараћ и Милена Весић

Председник  суда руководи пословима судске управе који се односе на унутрашњу организацију. Судски пословник одређује следеће послове судске управе који су у надлежности Апелационог суда:  

  • уређивање унутрашњег пословања у суду;
  • позивање и распоређивање судија поротника;
  • разматрање притужби и представки;
  • вођење статистике и израда извештаја;
  • финансијско и материјално пословање суда;
  • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
  • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
  • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
  • послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на  коришћење;
  • друге делатности везане за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или  општим актом суда.

 

Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Јачи је онај ко себе победи, него онај ко бедеме савлада (Овидије)