Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

СУДСКА УПРАВА

Унутрашње уређење и рад Апелационог суда регулисани су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.

Послови везани за унутрашњу организацију и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт. Ови послови су у надлежности судске управе и организују се тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно, како би се странкама олакшало обављање послова у суду са што мање трошкова.

Судску управу Апелационог суда у Београду чине:
 
председник суда  судија Душко Миленковић

први заменик председника суда  судија Зорица Ђаковић

заменик председника суда судија Милимир Лукић
 
заменик председника суда - судија Растко Поповић

секретар суда  виши саветник Весна Баратовић
 
судијски помоћник - виши саветник Милена Ристовић
 
самостални саветник за кадровске и персоналне послове Слађана Огњеновић

послови са поротом и административни послови у судској управи - млађи саветник Биљана Гаврановић

статистичар -  аналитичар - Наташа Милосављевић Миљковић

референти за административно техничке послове у судској пракси - Илинка Бараћ и Милена Весић

референт запослен на пословима анонимизације и псеудоанонимизације судских одлука и других докумената - Оливера Даријевић

записничари судске управе - Биљана Клисура и Марија Анђелковић

Председник  суда руководи пословима судске управе који се односе на унутрашњу организацију. Судски пословник одређује следеће послове судске управе који су у надлежности Апелационог суда:  

  • уређивање унутрашњег пословања у суду;
  • позивање и распоређивање судија поротника;
  • разматрање притужби и представки;
  • вођење статистике и израда извештаја;
  • финансијско и материјално пословање суда;
  • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
  • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
  • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
  • послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на  коришћење;
  • друге делатности везане за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или  општим актом суда.

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje