Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

НАДЛЕЖНОСТ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Надлежност судова регулисана је Законом о уређењу судова и Законом о седиштима и подручјима судова и тужилаштава.

Седиште Апелационог суда у Београду је у Немањиној број 9.

Апелациони суд у Београду је надлежан:

  1. да одлучује о жалбама на одлуке виших судова;
  2. да одлучује о жалбама на одлуке основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд (виши суд у другом степену је надлежан да одлучује о жалбама на одлуке основних судова о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног, за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година);
  3. да одлучује о жалбама на пресуде основних судова у грађанскоправним споровима, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд (виши суд у другом степену је надлежан да одлучује о жалбама на следеће одлуке основних судова: на решења у грађанскоправним споровима, пресуде у споровима мале вредности и ванпарничним поступцима);
  4. да одлучује о сукобу надлежности нижих судова са свог подручја ако за одлучивање није надлежан виши суд;
  5. да одлучује о преношењу надлежности основних и виших судова кад су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари;
  6. да врши друге послове одређене законом.

Овај суд је другостепени суд за подручје виших судова у Београду, Ваљеву, Панчеву и Смедереву.  

У односу на основне судове Апелациони суд у Београду је другостепени суд за Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду, Трећи Основни суд у Београду, Основни суд у Лазаревцу, Основни суд у Младеновцу, Основни суд у Обреновцу, Основни суд у Ваљеву, Основни суд у Мионици, Основни суд у Убу, Основни суд у Вршцу, Основни суд у Панчеву, Основни суд у Великој Плани и Основни суд у Смедереву.

Према Закону о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и Закону о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине у оквиру Апелационог суда у Београду оформљено је: Посебно одељење за организовани криминал и Одељење за ратне злочине, чија се надлежност простире на територији целе Републике Србије. Такође, Апелациони суд у Београду има другостепену надлежност и за највећи број кривичних дела из области високотехнолошког криминалитета.

Од 1. јануара 2014. године Апелациони суд у Београду има другостепену надлежност на територији целе Републике Србије за спорове о забрани растурања штампе и ширења информација у средствима јавног информисања и да суди у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију, због повреде забране говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, пропуштања објављивања информације и накнади штете у вези са објављивањем информације. Такође, овај суд од 1. јануара 2014. године има другостепену надлежност на територији целе Републике Србије за спорове о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти.

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje