Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
ОДЕЉЕЊА


У Апелационом суду у Београду образована су следећа одељења:

•   Грађанско одељење;
•   Грађанско одељење за радне спорове;
•   Кривично одељење;
•   Одељење за кривичне поступке према малолетницима;
•   Посебно одељење за организовани криминала;
•   Одељење за ратне злочине;
•   Одељење за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року;
•   Одељење судске праксе.

Судије које одлучују о стварима из једног или више сродних правних подручја улазе у састав судског одељења.

Радом судског одељења руководи председник одељења кога именује председник суда годишњим распоредом послова, по претходно прибављеном мишљењу судија.

Одељење ради у оквиру седнице коју сазива председник одељења или председник суда по својој иницијативи или на захтев неког од већа, односно судије у одељењу.

Делокруг седнице одељења:

-   рад одељења;
-   правна питања;
-   начин побољшања рада и стручности судија и судијских помоћника;
-   питања важна за рад са подручја Апелационог суда у Београду;
-   друга питања од значаја за рад одељења.

Одељење судске праксе прати и проучава праксу судова и међународних судских органа и обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима судова.

У суду се води општи регистар правних схватања (правна схватања изражена у појединачним одлукама суда или примљена од вишег суда) и посебан регистар правних схватања (правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења, саветовањима и радним састанцима судија) који се достављају Врховном касационом суду за потребе Правосудног информационог система Републике Србије.

Одељење судске праксе Апелационог суда у Београду сачињавају председник суда и његови заменици, сви председници судских одељења и њихови заменици, као и руководиоци судске праксе по судским одељењима.

Када је за разматрање правног питања потребна сарадња најмање два одељења сазива се заједничка седница одељења.

Седницу свих судија сазива председник суда по својој иницијативи, на предлог судског одељења, или на предлог најмање једне трећине свих судија.

Делокруг рада седнице одељења чини:

-   разматрање извештаја о раду суда и судија;
-   одлучивање о покретању поступка за оцену уставности и законитости прописа и других општих аката;
-   разматрање примене прописа којима се уређују питања из делокруга судија;
-   давање мишљење о кандидатима за судије и судије поротнике;
-   одлучује о свим другим питањима од значаја за рад суда.

Ради усклађивања рада у суду као целини, у оквиру једног или више судских одељења или службе, по потреби се одржавају радни састанци које сазива председник суда или председник одељења. Виши суд може организовати заједничке састанке и саветовања председника других судова и судија тог суда, као и судијских помоћника ради разматрања питања од заједничког интереса.

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje