Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ПИСАРНИЦЕ

Административно технички послови у суду обављају се у судској писарници којом  руководи управитељ писарнице који истовремено може водити и послове  појединих организационих јединица писарнице, док радом одсека или  одељења руководи шеф одсека под  надзором управитеља писарнице.  

У овом суду, због повећаног обима посла, судска писарница је подељена на следеће одсеке:

  • Одсек Кривичне писарнице
  • Одсек Грађанске писарнице
  • Одсек Грађанске писарнице за радне спорове

За поједине врсте послова у суду су образоване посебне организационе јединице писарнице, као што су: пријемна канцеларија, експедиција и архива.

У суду, такође, постоји и рачуноводство, дактилобиро, одељење за информационе технологије и техничка служба.

Послове управитеља у Апелационом суду у  Београду обавља Јасмина Ђокић чији се кабинет налази у приземљу, у просторији број 0.72, телефон (00 381 11) 363 50 37.  

Писарница Апелационог суда у Београду ради са странкама сваким радним даном од 7:30 до 15:30 часова. Разгледање списа врши се сваким радним даном од 9 до 13 часова.  

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

Шалтер пријема Апелационог суда у Београду је 0.38 и налази се, заједно са шалтерима осталих судова, у судском холу право по уласку у зграду суда.

На овом шалтеру најчешће се предају писмена упућена судској управи (ургенције, захтеви за изузеће, молба за пријем у радни однос и слично), а некад и поднесци намењени судским већима (нпр. молба за увид у спис предмета).

Правило је да се поднесци везани за предмет предају овом суду, као другостепеном, преко првостепених судова који онда примљене поднеске прослеђује овом суду.

Сва писмена се, пре разврставања, овере пријемним печатом са датумом и сатом пријема, а на писмено достављено на шалтеру запослени ставља пријемни печат са датумом пријема и назнаком у колико је примерака предат. Један примерак се оставља странци.

Поред личне предаје, у пријемној канцеларији се прима и сва пошта упућена суду преко ПТТ службе.

На пријемном шалтеру сваког радног дана од 7:30 до 15:30 странке могу добити следеће информације:

•   о броју предмета (у року од три дана од дана достављања предмета од стране првостепеног суда овом суду);
•   о личном имену судије коме је предмет додељен у рад (у року од три дана од дана достављања предмета од стране првостепеног суда овом суду);
•   о кретању предмета (подаци се дају на основу података из уписника и списа и ограничавају се само на нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и на друга слична обавештења);
•   странке могу извршити увид, фотокопирати и разгледати спис предмета на за то одређеном месту и под надзором запосленог лица у писарници (доказ о разгледању списа који попуњава службеник суда се лепи у предмет и заводи у попис списа).

Странке су дужне да се легитимишу, а пуномоћник је дужан да приложи уредно пуномоћје.

Обавештења се странкама дају писмено или на други погодан начин, а кратка и хитна телефоном, ако је то, по природи ствари, могуће. Телефони за информације су (00 381 11) 363 51 03 и 360 46 57.

Запослени у писарници ће, у облику службене белешке, примити кратка саопштења, изјаве странака или других заинтересованих лица о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена или када у њима није назначен дан доставе и слично.

ЕКСПЕДИЦИЈА

У одсеку експедиције врши се отправљање судске поште (судских одлука, позива странкама и слично) и пријем свих доставница и повратница, као доказ о пријему судских аката.

Достављање судских писмена врши се путем поште или преко судских достављача.

АРХИВА

Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају у посебној просторији писарнице на основу писмене одлуке судије, а предмети који су недавно завршени могу се чувати у писарници најдуже две године као тзв. приручна архива. У архиви се чувају и уписници и именици из ранијих година ако нису потребни за текући рад.

Радом архиве руководи архивар који чува, евидентира и класификује архивски материјал.

Период чувања и руковања архивским материјалом прописан је Судским пословником.

Молба за разгледање или копирање архивских списа подноси се председнику суда. 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje