Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

 

 

 Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Су.бр. I-2 32/2012
02.07.2012.године

Вршилац функције председника Апелационог суда у Београду, судија Радмила Драгичевић Дичић, на основу члана 12. Судског пословника, након одржане седнице Грађанског одељења дана 02.07.2012.године, утврђује:

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2012. ГОДИНИ

            Програм решавања старих предмета у 2012.години се мења и то у ставу II-в, у делу који се односи на трећу групу старих предмета у грађанској материји, тако што се, сходно чл. 383 став 2 Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ бр. 72/11), старим предметима сматрају предмети у којима поступци по жалби нису окончани у року од 9 месеци од дана пријема списа првостепеног суда, а не предмети у којима поступци по жалби нису окончани у року од 6 месеци, како је то до сада било предвиђено Програмом решавања старих предмета.

            Имајући у виду наведено, на основу статистичког извештаја са подацима на дан 11.06.2012.године, став II-в Програма решавања старих предмета у 2012.години, сада гласи:

Трећу групу старих предмета, чине најмлађи програмски предмети по датуму пријема жалбе у којима је поступак по жалби започео у 2011.години. У кривичној материји су то предмети у којима поступци по жалби нису окончани у роковима предвиђеним Закоником о кривичном поступку, а у грађанској материји предмети у којима поступци по жалби нису окончани у року од 9 месеци од дана пријема списа првостепеног суда, сходно члану 383 став 2 Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ бр. 72/11), којих, на дан 02.07.2012.године, укупно у Грађанском одељењу има 3094  и то:

  1. у Грађанском одељењу - поступци по жалби који трају дуже од 9 месеци, којих има укупно 1833, односно просечно 52,37 предмет по судији.
  1. у Грађанском одељењу за радне спорове - поступци по жалби који трају дуже од 9 месеци, којих има укупно 1261, односно просечно 105,08 по судији.

Сходно члану 383 став 5 Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ бр. 72/11), посебно ће се пратити поступање у предметима у којима је отворена расправа.


О б р а з л о ж е њ е

Програмом решавања старих предмета у 2012.години, као стари предмети у грађанској материји, су рачунати сви предмети у којима поступци по жалби нису окончани у разумном року, односно који трају дуже од 6 месеци, а сходно чл. 10 Закона о парничном поступку.

Имајући у виду да је новим Законом о парничном поступку, који је ступио на снагу дана 01.02.2012.године и то чл. 383 ст. 2, предвиђено да, у случају да другостепени суд не држи расправу, дужан је да одлучи најкасније у року од 9 месеци, од дана пријема списа првостепеног суда, применом одредбе чл. 12 Судског пословника, донета је горе наведена Измена Програма решавања старих предмета у 2012.години.

 

                                                                                    В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА

СУДИЈА

Радмила Драгичевић Дичић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje