Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

 

ПРИСТУП ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗГРАДИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Апелациони суд у Београди се налази у згради у Немањиној 9, заједно са Врховним касационим судом, Управним судом и Привредним апелационим судом. За потребе ових судова зграда је у потпуности реконструисана чиме је, између осталог, омогућен приступ особама са инвалидитетом судовима који се налазе у овој згради.

Приликом уласка у зграду суда особе које се отежано крећу могу користити посебан лифт (слика 1). Лифт се налази непосредно до степеништа главног улаза у зграду. Поред лифта налази се интерфон (слика 2) којим се позива радник обезбеђења који ће пружити сву потребну помоћ приликом уласка у суд.

 
(слика 1)   (слика 2)


Лифт води до приземља зграде где се налази шалтер сала као и све писарнице Апелационог суда у Београду (слика 3 и 4). За долазак до судница овог суда, које се налазе у мезанину, на првом и другом спрату, могу се користити четири лифта који се налазе у непосредној близини лифта за особе са инвалидитетом.

 
(слика 3)   (слика 4)


Службени улаз налази се са задње стране зграде, у нивоу земље, тако да за запослене који су особе са инвалидитетом нису потребна никаква помагала за улазак у зграду. За потребе запослених постоје два лифта непосредно до службеног улаза тако да је омогућено лако кретање запослених особа са инвалидитетом између спратова.

У непосредној близини зграде суда у Немањиној улици постоји паркинг место које је резервисано за особе са инвалидитетом (паркинг место се налази у близини раскрсница Улица хајдук Вељков венац и Улице Немањина).

На овај начин у згради највиших судских инстанци створени су услови за запошљавање особа са инвалидитетом, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ПОСТУПЦИМА ПРЕД АПЕЛАЦИОНИМ СУДОМ

Апелациони суд је надлежан да одлучује о жалбама. У жалбеном поступку се по правилу одлука доноси без расправе. Законом о парничном поступку и Закоником о кривичном поступку предвиђeни су изузеци када ће се и пред апелационим судом, као другостепеним, одржати расправа, и тада треба имати у виду законске одредбе које посебно регулишу положај особа са инвалидитетом у судском поступку.


Саслушање особа са инвалидитетом

Закон о парничном поступку и Законик о кривичном поступку предвиђају додатна правила за саслушање странке, окривљеног, оштећеног и сведока који је особа са оштећеним слухом или особа која отежано говори, што треба имати у виду уколико се пред другостепеним судом одржи расправа или претрес.

Када је реч о особи оштећеног слуха питања ће му се поставити писмено, а уколико има отежан говор на питања ће писмено одговарати. Ако се саслушање не може извршити на овакав начин, позваће се као тумач лице које се са сведоком може споразумети.


Обавезна одбрана

Закоником о кривичном поступку предвиђена је посебна заштита особа са инвалидитетом прописивањем обавезног присуства браниоца приликом првог саслушања окривљеног који због хендикепа није у могућности да се успешно брани.


Заклетва

У оквиру кривичног поступка предвиђена су посебна правила за заклињање сведока. Особе које се саслушавају као сведоци а имају оштећени слух потписују текст заклетве, док особе оштећеног слуха које не знају да читају и пишу заклињу се уз помоћ тумача.

Када је реч о особама са оштећеним видом председник већа чита текст заклетве коју затим понавља сведок.

ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом примењује се од 1. јануара 2007 године.

Закон, пре свега, дефинише ко су „особе са инвалидитетом“, шта се сматра под појмом „дискриминације“, а шта је „дискриминаторско понашање“. Такође, закон дефинише „органе јавне власти“ и које су све њихове обавезе у погледу забране дискриминације.

Прописана је општа дискриминација, као и посебни случајеви дискриминације. Ради заштите од дискриминације због инвалидности  предвиђена су и посебна правила парничног поступка.

Закон уводи и прекршајну одговорност за правна и одговорна физичка лица која поступе супротно одредбама овог закона које забрањују дискриминацију због инвалидности. Предвиђено је и низ мера за подстицање равноправности особа са инвалидитетом.
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje