Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24. септембар 2021. године
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ УКИНУО ПРЕСУДУ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ ПО ТУЖБИ БОШКА ОБРАДОВИЋА ПРОТИВ ТУЖЕНОГ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА РАДИ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА

Пресудом Првог основног суда у Београду П 21921/19 од 26. новембра 2020. године делимично је усвојен тужбени захтев тужиоца Бошка Обрадовића, па је обавезан тужени Александар Вучић да тужиоцу на име накнаде нематеријалне штете у виду претрпљених душевних болова због повреде угледа и части исплати износ од 200.000,оо динара заједно са законском затезном каматом, док је тужбени захтев у делу у коме је тражено да суд обавеже туженог да тужиоцу на име накнаде нематеријалне штете преко досуђеног износа исплати износ од још 800.000,оо динара, заједно са законском затезном каматом одбијен као неоснован. Такође, тужени је обавезан да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 54.700,оо динара заједно са законском затезном каматом.

Према образложењу првостепене пресуде тужени је, гостујући у емисији „Ново јутро“ на ТВ „Пинк“ дана 13. фебруара 2019. године, изјавио „Ја са њима нећу да се састанем. За народ и грађане сам увек отворен, а за ове лопове не. Зашто нису у затвору то је тешко питање“, с тим да је по утврђењу првостепеног суда, под „њима“ подразумевао и овде тужиоца (констатујући да ово подразумевање тужени током поступка није спорио), те је даље утврђено да је три дана касније приликом обраћања новинарима из Минхена тужени изјавио да: „Србија има много важнијих проблема од тако и толико неозбиљних људи, као што су Ђилас, Јеремић и онај фашиста Обрадовић“. 

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужени.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду је 2. септембра 2021. године донео решење Гж 4106/21 којим је укинуо првостепену пресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

По налажењу Апелационог суда правилност изложеног закључка првостепеног суда се, за сада, не може испитати јер су дати разлози нејасни и противречни стању у списима, чиме је првостепени суд, приликом доношења пресуде, починио битну повреду одредаба парничног поступка. Ово стога што првостепени суд свој закључак заснива на томе да је међу странкама неспорно да се изјава туженог од 13. фебруара 2019. године, дата приликом гостовања у емисији „Ново јутро“ на ТВ „Пинк“ којом се изјашњава да неће да се састане са лоповима, те да изражава упитаност зашто нису у затвору, односи и на тужиоца, а што је супротно изјашњењу туженог из одговора на тужбу, у којем изричито оспорава ову чињеничну тврдњу навода из тужбе, од којег изјашњења није одустао ни до закључења главне расправе. Имајући на уму да првостепени суд целокупно чињенично утврђење у погледу констатације „лопов“ и последица које оваква изјава проузрокује на страни тужиоца заснива управо на томе да је ова околност међу странкама неспорна, овакво закључивање првостепеног суда карактерише одсуство јасних разлога за овакав закључак, а што има за последицу то да се правилност чињенично – правног закључка на коме је одлука заснована у овом тренутку не може испитати, те је првостепена пресуда морала бити укинута.

Приликом одлучивања, Апелациони суд је имао у виду да је првостепени суд ценио и изјаву туженог која садржи одредницу „фашишта“ као лезионо способну, а која несумњиво јесте била упућена на адресу тужиоца, али је, имајући у виду да је тужилац тражио јединствену накнаду нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због повреде части и угледа за обе конотације садржане у изјавама туженог одлука о накнади нематеријалне штете морала бити укинута у целости.


 

Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Јачи је онај ко себе победи, него онај ко бедеме савлада (Овидије)