Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Јавност је искључена:

•   у фази истраге, до ступања оптужнице на правну снагу;
•   у свим кривичним поступцима према малолетницима;
•   у  поступцима у вези са породичним односима.

Суд може у свако доба, по службеној дужности или по предлогу странака, али увек по њиховом саслушању, да искључи, ако је потребно, јавност током целог поступка или током једног његовог дела, ради: чувања тајне, чувања јавног реда, заштите морала, заштите интереса малолетника или заштите личног или породичног живота окривљеног или оштећеног. У парничном поступку суд може искључити јавност и када се мерама за одржавање реда, које су предвиђене у закону, не би могло обезбедити несметано одржавање расправе.

Искључење се не односи на: странке, оштећеног, њихове законске заступнике, браниоце, пуномоћнике и умешаче.

Суд може дозволити да на главној расправи, односно претресу на коме је јавност искључена присуствују поједина службена лица и научни радници, а на захтев оптуженог, може то дозволити и његовом брачном другу, његовим блиским сродницима и лицу са којим живи у ванбрачној заједници или каквој другој трајној заједници. Ова ће лица суд  упозорити да су дужни да чувају као тајну  све оно што су на расправи, односно претресу сазнали и указаће им да одавање тајне представља кривично дело.

О искључењу јавности суд одлучује решењем које мора бити образложено и јавно објављено. Против овог решења није дозвољена посебна жалба већ се одлука може нападати само у жалби поднетој против одлуке суда којом је одлучено о главној ствари. Незаконито искључење јавности представља апсолутно битну повреду поступка која је разлог за укидање одлуке у поступку по жалби.

Када закон прописује јавно изрицање пресуде, судија је дужан да прочита изреку пресуде по закључењу главне расправе или претреса и када је јавност искључена.

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje