Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA


Prava vezana za pristup informacijama  od javnog značaja kojima raspolažu  organi javne vlasti regulisana su Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Navedenim Zakonom je definisano da su informacije od javnog značaja one informacije kojima raspolaže organ javne vlasti, nastale u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržane u određenom dokumentu, a odnose se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Pretpostavka  je da je zahtev tražioca informacije osnovan, a Zakon taksativno navodi slučajeve u kojima se može odbiti pristup traženoj informaciji.  

Pristup informacijama od javnog značaja podrazumeva četiri osnovna prava:

Bliže podatke o visini naknade možete pročitati ovde.

Ako je informacija od javnog značaja  već dostupna i objavljena u zemlji ili na internetu obaveza je organa vlasti da u odgovoru na zahtev tražioca informacije uputi na to gde i kada je tražena informacija objavljena, osim ako je to opštepoznato.  

Ako tražena informacija od javnog značaja  sadrži delove koje javnost nema opravdan interes da zna, tražiocu informacije će se učiniti dostupnim ostali delovi tog dokumenta.

POSTUPAK  PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA  OD JAVNOG ZNAČAJA


Za  postupanje po zahtevima za davanje informacija u skladu sa Zakonom  o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Apelacionom sudu u Beogradu određena je sudija Sanja Agatonović.

Zahtev  se podnosi u usmenoj ili pismenoj formi (može i na propisanom obrascu) predajom molbe na šalter suda broj 38, ili preko faksa (381 11) 363 50 45, kao i elektronskim putem na e – mail suda apelacionisud.bgd@bg.ap.sud.rs. Zahtev mora da sadrži naziv suda, ime, prezimu i adresu tražioca, precizan opis tražene informacije i eventualno druge podatke. Tražilac nije dužan da navede razloge iz kojih zahteva pristup nekoj informaciji.   

Ovde  možete preuzeti obrazac zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.  

Ukoliko je zahtev neuredan, odnosno ne sadrži navedene podatke, tražilac informacije  će se poučiti uputstvom o dopuni kako da te nedostatke otkloni. Ako  tražilac informacije ne otkloni  nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, sud će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog. Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba.

Sud je dužan da o zahtevu odluči u  roku od 15 dana od prijema zahteva, a iz opravdanih razloga rok se može produžiti, ali ne više od 40 dana. Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine sud je dužan da o zahtevu odluči u roku od 48 sati od prijema zahteva.  

Ako udovolji zahtevu, sud će o tome sačiniti službenu belešku.

Ukoliko odbije zahtev, sud će doneti obrazloženo rešenje u kojem će tražioca poučiti da protiv takvog rešenja ima pravo žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja. Tražilac informacije može izjavizi žalbu povereniku i u slučaju kada sud o zahtevu ne odgovori u roku.  

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje