Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА


Права везана за приступ информацијама  од јавног значаја којима располажу  органи јавне власти регулисана су Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Наведеним Законом је дефинисано да су информације од јавног значаја оне информације којима располаже орган јавне власти, настале у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Претпоставка  је да је захтев тражиоца информације основан, а Закон таксативно наводи случајеве у којима се може одбити приступ траженој информацији.  

Приступ информацијама од јавног значаја подразумева четири основна права:

Ближе податке о висини накнаде можете прочитати овде.

Ако је информација од јавног значаја  већ доступна и објављена у земљи или на интернету обавеза је органа власти да у одговору на захтев тражиоца информације упути на то где и када је тражена информација објављена, осим ако је то општепознато.  

Ако тражена информација од јавног значаја  садржи делове које јавност нема оправдан интерес да зна, тражиоцу информације ће се учинити доступним остали делови тог документа.

ПОСТУПАК  ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА  ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА


За  поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом  о слободном приступу информацијама од јавног значаја у Апелационом суду у Београду одређенa је судија Сања Агатоновић.

Захтев  се подноси у усменој или писменој форми (може и на прописаном обрасцу) предајом молбе на шалтер суда број 38, или преко факса (381 11) 363 50 45, као и електронским путем на e – mail суда apelacionisud.bgd@bg.ap.sud.rs. Захтев мора да садржи назив суда, име, презиму и адресу тражиоца, прецизан опис тражене информације и евентуално друге податке. Тражилац није дужан да наведе разлоге из којих захтева приступ некој информацији.   

Овде  можете преузети образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја.  

Уколико је захтев неуредан, односно не садржи наведене податке, тражилац информације  ће се поучити упутством о допуни како да те недостатке отклони. Ако  тражилац информације не отклони  недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, суд ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. Против овог закључка није дозвољена жалба.

Суд је дужан да о захтеву одлучи у  року од 15 дана од пријема захтева, а из оправданих разлога рок се може продужити, али не више од 40 дана. Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине суд је дужан да о захтеву одлучи у року од 48 сати од пријема захтева.  

Ако удовољи захтеву, суд ће о томе сачинити службену белешку.

Уколико одбије захтев, суд ће донети образложено решење у којем ће тражиоца поучити да против таквог решења има право жалбе Поверенику за информације од јавног значаја. Тражилац информације може изјавизи жалбу поверенику и у случају када суд о захтеву не одговори у року.  

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje