Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
30.09.2014.

Р4 р 502/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р4 р 502/14
Дана 30.09.2014. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, по судији Боривоју Живковићу у поступку предлагача АА решавајући по захтеву предлагача за исплату накнаде због повреде права на суђење у разумном року у поступку по предмету Првог основног суда у Београду 3П1. 4180/12 донео је дана 30.09.2014. године


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев предлагача АА поднет у предмету Апелационог суда у Београду Р4р 502/2014.


О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је поднео захтев да се обавеже Република Србија да предлагачу накнади износ од 650.000,00 динара на име накнада због повреде права на суђење у разумном року у поступку по предмету Првог основног суда у Београду 3П1. бр. 4180/12.

У прилог поднетог захтева је навео да се у поступку по назначеном предмету радило о једноставном предмету да није било извођења доказа вештачењем а одржано је 23 рочишта на којима није расправљано ни о чему.

Поступајући по захтеву предлагача а у смислу одредбе члана 8а и 8б Закона о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије“ број 116/2008, .... 101/2013) Апелациони суд у Београду је извршио увид у предмет Првог основног суда у Београду П1. бр. 4180/2012 па је увидом у његов садржај утврдио:

-да је тужилац у том предмету овде предлагач поднео тужбу 31.01.2012. године у предмету Првог основног суда у Београду П1. 4180/12 против тужене Републике Србије Комисије за стамбена питања ради утврђивања решења и одлука тужене;
-да је тужба била насловљена на Управни суд;
-да је Управни суд решењем 14У. 1397/12 од 20.09.2012. године огласио се стварно ненадлежним за решавање ове правне ствари и предмет уступио на надлежност Првом основном суду;
-да је ово решење достављено 30.11.2012. године тужиоцу;
-да је тужена поднела одговор на тужбу сада Првом основном суду у Београду по предмету 3П1.4180/2012 којим је оспорила тужбени захтев;
-да је према садржају записника са рочишта за главну расправу од 03.06.2013. године одржано пред Основним судом у Београду у предмету 3П1. 4180/12 утврђено да на том рочишту нису приступиле странке и да је првостепени суд утврдио да се тужба сматра повученом у смислу члана 304 ЗПП;
-да је решењем Првог основног суда у Београду 3П1. 4180/12 од 03.06.2013. године утврђено да се тужба сматра повученом са разлога што на рочишту нису приступиле странке;
-да је решењем Првог основног суда у Београду 3П1. 4180/12 од 14.10.2013.године одбијен предлог за враћање у пређашње стање од 10.06.2013.г одине;
-да је решењем Вишег суда у Београду Гж1. 72/2014 од 09.04.2014. године: одбијена жалба тужиоца као неоснована и потврђено решење Првог основног суда у Београду П1. бр. 1480/12 од 03.06.2013. године и одбијена жалба тужиоца као неоснована и потврђено решење Првог основног суда у Београду П1. бр. 4180/12 од 14.10.2013. године;
-да је ово решење достављено тужиоцу 21.05.2014.године а истог датума је достављено и заступнику туженог.

Код оваквог стања ствари захтев (у процесном смислу) је недозвољен.

Наиме, према одредби члана 8а став 1,2 и 3 Закона о уређењу судова странка у судском поступку која сматра да је повређено право на суђење у разумном року може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року.

Захтевом из става један може се тражити накнада за повреду права на суђење у разумном року.

Ако се захтев односи на поступак који је у току пред привредним апелационим судом, прекршајним апелационим судом или управним судом о захтеву одлучује Врховни касациони суд.

Поштујући ове правне норме захтев за утврђење повреде права на суђење у разумном року и с тиме у вези захтев за накнаду може се поднети само у односу на поступак који је у току. Пошто та процесна претпоставка овде није испуњена јер је овај поступак окончан правноснажним решењем Првог основног суда у Београду 3П1. 4180/12 од 03.06.2013. године које је потврђено решењем Вишег суда у Београду Гж1. 72/2014 од 09.04.2014. године што значи све пре подношења захтева предлагача за заштиту права на суђење у разумном року следи да је захтев у процесном смислу недозвољен јер се не односи на поступак у току.

Са изложеног одлучено је као у изреци овог решења.

Судија
Боривоје Живковић, с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се изјавити
жалба у року од 15 дана од дана његовог
достављања. Жалба се подноси овом суду
за Врховни касациони суд.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje