Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

11.12.2014. • Билтен 7 • Правно схватање усвојено на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Београду

Приликом одлучивања о условном отпусту нема места примени одредби члана 5. КЗ.

10.09.2014. • Билтен 7 • Правни закључак усвојен на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Београду

Пре­су­да до­не­та у сми­слу чла­на 429. став 1. тач­ка 2. ЗКП не мо­ра да са­др­жи обра­зло­же­ње, а дру­го­сте­пе­ни суд, по­сту­па­ју­ћи по жал­би на та­кву пре­су­ду, исту не­ће уки­да­ти због то­га што не са­др­жи обра­зло­же­ње, с тим што пр­во­сте­пе­ни суд тре­ба да прав­но не­у­ке стран­ке ко­је не­ма­ју бра­ни­о­ца по­у­чи о пра­ву да мо­гу тра­жи­ти обра­зло­же­ње пре­су­де од­мах по об­ја­вљи­ва­њу исте у сми­слу чла­на 429, став 2. ЗКП и да то кон­ста­ту­је у за­пи­сник.

Ка­да ве­ће из чла­на 21. став 4. ЗКП у фа­зи ис­тра­ге по­сту­па као дру­го­сте­пе­ни ор­ган, мо­же пре­и­на­чи­ти ре­ше­ње о од­ре­ђи­ва­њу или про­ду­же­њу при­тво­ра сход­но чла­ну 189. ЗКП и ту про­це­сну ме­ру за­ме­ни­ти не­ком од бла­жих ме­ра ко­је про­пи­су­је ЗКП, при че­му на ту од­лу­ку ни­је до­зво­ље­на жал­ба.

04.02.2014. • Билтен 7 • Правно схватање усвојено на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Београду

Против решења већа непосредно вишег суда којим је, у фази истраге, одбијен предлог јавног тужиоца за продужење притвора (у смислу члана 215. став 2. ЗКП), жалба није дозвољена.

03.02.2014. • Билтен 7 • Одговор на питање нижестепеног суда усвојено на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Београду

У предметима који су по одредбама раније важећег ЗКП додељени у рад судијама, до потврђивања оптужнице за поступање и одлучивање надлежно је веће из члана 21 став 4 ЗКП, а после потврђивања оптужнице председник већа коме је предмет додељен у рад.

26.12.2013. • Билтен 7 • Правно схватање усвојено на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Београду

За закључак да биљна материја рода канабис не представља опојну дрогу, потребно је да се ради о врсти и варијатету конопље која ни у ком случају не може садржавати више од 0,3% ТXЦ-а;

26.12.2013. • Билтен 7 • Правно схватање усвојено на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Београду

Уколико је оштећени преузео гоњење и поднео захтев за спровођење истраге по коме још није одлучено, захтев се има сматрати приговором вишем јавном тужиоцу, а у другим случајевима, имајући у виду члан 604 ЗКП, он је то својство стекао по ранијем ЗКП.

18.03.2013. • Билтен 5 • Правно схватање усвојено на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Београду

Пра­ви­ла о услов­ном от­пу­сту, у си­ту­а­ци­ји ка­да је окри­вље­ни имао пра­во на ам­не­сти­ју, ра­чу­на­ју се у од­но­су на део ка­зне ко­ји је пре­о­стао на­кон при­ме­не ин­сти­ту­та ам­не­сти­је.

19.02.2013. • Билтен 7 • Правно схватање усвојено на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Београду - Пресуђена ствар

Akо је поводом истог догађаја покренут или довршен и прекршајни и кривични поступак, утврђивање да ли се ради о пресуђеној ствари је фактичко питање. у сваком конкретном случају је потребно упоређивањем чињеничног описа утврдити да ли је у претежном делу решен кривично-правно догађај и зависно од тога оценити да ли се ради о пресуђеној ствари, а у противном може постојати идеалан стицај прекршаја и кривичног дела.

10.11.2011. • Билтен 3 • Правно схватање усвојено на седници Одељења за ратне злочине Апелационог суда у Београду

01.04.2011. • Билтен 3 • Правно схватање усвојено на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Београду

Ка­да пр­во­сте­пе­ни суд до­не­се пре­су­ду на глав­ном пре­тре­су на ко­ји ни­је по­зван је­дан од окри­вље­них ко­ји је пре тог пре­тре­са пре­ми­нуо, а у од­но­су на ње­га кри­вич­ни по­сту­пак ни­је об­у­ста­вљен по­себ­ним ре­ше­њем већ том пре­су­дом, чи­ни ре­ла­тив­ну бит­ну по­вре­ду од­ре­да­ба кри­вич­ног по­ступ­ка из чла­на 368, став 2. ЗКП, јер је не­пра­вил­но при­ме­нио од­ред­бе из чл. 217. и 285. ЗКП, али ко­ја ни­је би­ла од ути­ца­ја на за­ко­ни­то и пра­вил­но пре­су­ђе­ње у од­но­су на дру­гог окри­вље­ног ко­ји је истом пре­су­дом огла­шен кри­вим и ни­је са­ма за се­бе раз­лог за уки­да­ње пр­во­сте­пе­не пре­су­де.

23.06.2010. • Билтен 2 • Правна схватања изражена у одлукама већа за ратне злочине Апелационог суда у Београду

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje