Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

17.12.2013. • Билтен 6
Правни закључак Грађанског одељења утврђен на седници од 17.12.2013. године

01.11.2013. • Билтен 6
Заједничко издвојено мишљење у односу на правно схватање усвојено на седници свих судија 01.10.2013. године

01.10.2013. • Билтен 6
Право регреса родитеља на трошкове издржавања детета

24.12.2012. • Билтен 6
Камата на трошкове парничног поступка

24.09.2012. • Билтен 4
Раз­гра­ни­че­ње ствар­не над­ле­жно­сти из­ме­ђу су­да оп­ште над­ле­жно­сти и при­вред­них су­до­ва у спо­ро­ви­ма по ту­жба­ма  при­вред­них су­бје­ка­та про­тив дру­гих прав­них ли­ца за на­кна­ду ште­те због не­за­ко­ни­тог ра­да ор­га­на прав­ног ли­ца

12.03.2012. • Билтен 4
Ме­сна над­ле­жност су­да у по­ступ­ку по ре­гре­сном зах­те­ву

21.11.2011. • Билтен 3
На­кна­да тро­шко­ва по­ступ­ка у спо­ро­ви­ма за на­кна­ду не­ма­те­ри­јал­не ште­те

02.11.2010. • Билтен 2
Правни закључак Грађанског одељења Апелационог суда у Београду утврђени на седници од 2. новембра 2010. године

02.05.2010.
Правни закључци Грађанског одељења Апелационог суда у Београду утврђени на седници од 5. фебруара 2010. године

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje