Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
26.06.2014.

Р4 р 34/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р4 р 34/2014
26.06.2014. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, по судији Зорици Јовановић, као судији појединцу, у једностраначком предмету подносиоца захтева АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, због повреде права на суђење у разумном року, у поступку у предмету Првог основног суда у Београду П1.бр. 4081/2010 и у поступку по жалби у Апелационом суду у Београду, по истом предмету, донео је 26.06.2014. године


Р Е Ш Е Њ Е

Апелациони суд у Београду ОГЛАШАВА СЕ СТВАРНО НЕНАДЛЕЖНИМ за поступање по предмету овог суда Р4р 34/2014.

По правноснажности овог решења предмет доставити Врховном касационом суду, као стварно надлежном суду.


О б р а з л о ж е њ е

У овом предмету подносилац захтева је поднео Уставном суду уставну жалбу 06.04.2012. године, због повреде права на суђење у разумном року, која је код тог суда заведена под бројем Уж. 2793/12 и у њеном садржају навео да је тада подносиоцу уставне жалбе повређено право зајамчено чланом 32 став 1 Устава Републике Србије, наводећи као основ за ту тврдњу чињеницу да је поднео тужбу 22.01.2008. године, у предмету сада Првог основног суда у Београду 6.П1.бр. 4081/2010, да је тужилац поднео жалбу на пресуду донету по овом предмету Апелационом суду у Београду 14.01.2011. године, да се предмет налази у Апелационом суду у Београду од 25.02.2011. године и да до сада није решен.

Уставни суд је уз акт предмет доставио овом суду на надлежност, ради поступања по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року, у поступку који још увек није окончан.

Овај суд налази да је за суђење стварно надлежан по овом предмету Врховни касациони суд, применом правила из одредбе члана 8а став 1 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/13). Према тој норми, странка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на суђење у разумном року, може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року.

Пошто је према одредби члана 15 став 1 Закона о уређењу судова Врховни касациони суд непосредно виши суд и за апелациони суд, а овде се тражи заштита због повреде права на суђење у разумном року настала у поступку и пред Апелационим судом у Београду, то је овај суд одлучио као у изреци решења.

С У Д И Ј А
Зорица Јовановић, с.р.

ПРАВНА ПОУКА:
Против овог решења дозвољена је жалба,
у року од 15 дана од дана пријема,
Врховном касационом суду, а преко овог суда.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje