Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
19.08.2014.

Р4 р 258/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р4 р 258/14
Дана 19.08.2014. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, по судији Боривоју Живковићу, у поступку предлагача АА, одлучујући о захтеву предлагача за заштиту права на суђење у разумном року, донео је дана 19.08.2014. године


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ захтев предлагача да се утврди да је предлагачу повређено право на суђење у разумном року у поступку по предмету Основног суда у Вршцу 2П1 бр.92/2013 који је преузет на надлежност од стране Вишег суда у Панчеву по предмету 4П1 бр.24/14 и да му се одреди накнада због повреде права на суђење у разумном року у износу од 138.000,оо динара.


О б р а з л о ж е њ е

Предлагач АА поднео је дана 02.06.2014. године захтев као у садржају изреке овога решења.

У захтеву је навео да је поднео тужбу у радном спору због дискриминације и злостављања на раду Основног суда у Вршцу по предмету 2П1 бр.бр.92/2013 да тај суд није испоштовао правилно о хитности поступка јер да јесте спор би био окончан 2013. године и не би био “пренет у надлежност Вишег суда у Панчеву”. Посебно је указао да је био изложен трошковима ради приступа на рочиштима и с тим у вези путовања на релацији Вршац – Панчево – Вршац а такође и да ће бити изложен трошковима из истог основа ради присуствовања на рочиштима пред Вишим судом у Панчеву.

То је допринело и да послодавац настави да повређује његов углед и част, слободе и права личности и његово достојанство на раду указујући посебно и на понашање шефа рачуноводства Филијале Вршац АА1 која је одбила да сарађује са тужиоцем.

Поступајући по захтеву предлагача у смислу одредбе чл.8а и 8б Закона о уређењу судова (“Службени гласник РС”, бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 101/2011, 101/2003), Апелациони суд у Београду је прибавио предмет Вишег суда у Панчеву 4П1 бр.24/14 (раније предмет Основног суда у Вршцу 2П1 бр.92/2013), извршио увид у његов садржај и утврдио:

 да је предлагач као тужилац поднео тужбу Основном суду у Вршцу 23.05.2013. године против тамо тужених: Национе службе за запошљавање у Крагујевцу и АА2, директора Филијале Вршац НСЗ;
 да је тужбеним захтевом тужилац тражио да се утврди да су се тужени непосредно дискриминаторски поступали према тужиоцу истом повредом права на поступање по рекламацији и притужбама тужиоца, ускраћивање права на рад, погоршњавањем услова рада, дискриминацијом код расподеле послова, мањом зарадом за рад, дискриминацијом прибављања плаћеног одсуства, некултурним и непрофесионалном комуникацијом, отежавање напредовања у послу и у вези са послом а све наведено с обзиром на лична својства тужиоца, политичног и другог уверења, чланство у синдикати и невладиним организацијама, национална припадност, тужилац је уз тужбу пружио и доказ именоване у њеном садржају;
 да је Основни суд у Вршцу поступајући по овом предмету (тада под пословним бројем 2П1 бр.92/2013) доставио тужбу са упозорењем о последицама пропуштања туженом 27.05.2013. године;
 да је тужилац поднеском од 14.06.2013. године поставио захтев према туженима као у његовом садржају;
 да је решењем Основног суда у Вршцу П1 бр.92/13 одређено рочиште за дан 08.10.2013. године са почетком у 11,00 часова;
 да је тужени АА2 обавестио суд о својој немогућности да присуствује наведеном рочишту из разлога присуства обуци везаној за спровођење политике запошљавања на локалном тржишту која произлази из пројекта ИПА 2011 и уз достављени позив и упис у прилогу;
 да је према садржају рочишта од 08.05.2013. године у предмету П1 бр.92/13 првостепени суд – Основни суд у Вршцу донео решење да се рочиште одржи, одредио временски оквир за решење спора и с тим у вези предвидео три рочишта и наложио тужиоцу да приложи писану документацију у довољном броју примерака за тужене првог и другог реда;
 да су на овом рочишту тужилац и првотужени расправљали;
 да је Основни суд у Вршцу донео решење на том рочишту да се рочиште одложи за 03.12.2013. године;
 да је тужилац доставио поднесак 15.10.2013. године;
 да је овај поднесак првостепени суд доставио туженима под датумом 19.11.2013. године;
 да су на рочишту за главну расправу по предмету Основног суда у Вршцу П1 бр.92/13 приступили тужилац, пуномоћник туженог првог реда и тужени другог реда,
 да је првостепени суд одржао то рочиште, расправу потом одложио и одредио ново рочиште за дан 22.01.2014. године;
 да је решењем Основног суда у Вршцу 2П1 бр.92/2013 од 20.01.2014. године Основни суд у Вршцу се огласио стварно ненадлежним за поступање у овој правној ствари и одредио да се по правноснажности решења предмет достави Вишем суду у Панчеву као стварно и месно надлежном суду за поступање у овој правној ствари;
 да је ово решење достављено странкама а тужиоцу 22.01.2014. године;
 да је тужилац 27.01.2014. године изјавио жалбу против овог решења;
 да је Виши суд у Панчеву решењм 4Гж1 бр.10/14 од 11.03.2014. године одбио као неосновану жалбу тужиоца и потврдио решење Основног суда у Вршцу 2П1 бр.92/2013 од 12.01.2014. године када је ово решење достављено 28.03.2014. године тужиоцу и туженима;
 да је тужилац упутио поднесак Вишем суду у Панчеву обавештавајући га о својој адреси и да одустаје од извођења доказа саслушањем назначених сведока те да је Виши суд у Панчеву одредио рочиште по овом предмету за дан 08.09.2014. године

Захтев предлагача је неоснован.

Према одредби чл.32 ст.1 Устава Републике Србије свако има право да независтан, непристрастан и законом већ установљен суд правично и у разумном року јавно расправи и одлучи о његовим правима, обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама против њега.

Према одредби чл.8в Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова на поступак за заштиту права на суђење у разумном року сходно се примењују одредбе Закона о ванпарничном поступку, а Закон о ванпарничном поступку чл.13 ст.2 прописује сходну примену Закона о парничном поступку у оним областима које нису регулисане тим законом.

Чланом 10 закона о парничном поступку прописано је да странка има право да суд одлучи о њеним захтевним предлозима у разумном року, да поступак спроведе без одуговлачења у складу са претходно одређеним временским оквиром за преузимање парничних радњи и са што мање трошкова.

Разумни рок је оптимално потребно време да се одлучи о неком праву странке које је спорно да би се отклонила неизвесност и странка имала сазнање о томе да ли јој то право припада или не, чиме се постиже и правна сигурност. Када се ради о поступку због повреде правила о забрани дискриминације код вредновања суђења у разумном року мора се водити рачуна и одредби чл.41 ст.3 Закона о забрани дискриминације (“Службени гласник РС”, бр.22/09) која прописује да је тај поступак хитан а истог је значаја и одредба чл.32 Закона о спречавања злостављања на раду (“Службени гласник РС”, бр.36/2010). Међутим, из стања у овој правној ствари следи да је Основни суд у Вршцу у разумном року преузимао све парничне радње и с тим у вези доставио тужбу туженима на одговор и одређивао рочишта која су била делотворна јер су странке на њима расправљале.

Тачно је да суд оцењује по службеној дужности одма по пријему тужбе да ли је надлежан у смислу одредбе чл.15 ст.1 ЗПП (“Службени гласник РС”, бр.72/2011) што је овај суд посебно вредновао имајући у виду и време подношења тужбе и то да је Основни суд у Вршцу решењем 2П1 бр.92/2013 од 20.01.2014. године огласио се стварно ненадлежним и предмет доставио Вишем суду у Панчеву као стварно и месно надлежном суду. Међутим, то није последица пропуста Основног суда у Вршцу већ промене стварне надлежности у току првостепеног поступка.

Наиме, тек Законом о изменама и допунама Закона о уређењу судова (“Службени гласник РС”, бр.101/2013) који је у примени од 01.01.2014. године надлежност у споровима за заштиту од дискриминације злостављања на раду пренета је у стварну надлежност Вишег суда (чл.23 ст.1 тачка 7 Закона о уређењу судова), у том значењу и чл.8 ових Новела.

У присуству претходних разлога нема основа за утврђење повреде права на суђење у разумном року и права на накнаду.

Са изложеног одлучено је као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Боривоје Живковић
ПРАВНА ПОУКА:
Против овог решења може се изјавити жалба
у року од 15 дана од дана његовог достављања.
Жалба се подноси овом суду за Врховни
касациони суду.

Д.Т.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje