Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
1.06.2016.

Кж3 25/16

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж3 25/16
Дана 01.06.2016. године
Б Е О Г Р А Д

 

  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, као суд трећег степена, у већу састављеном од судија: Верољуба Цветковића, председника већа, Драгољуба Ђорђевића и Наде Хаџи-Перић, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Марине Барбир, као записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 1 КЗ РС, одлучујући о жалби браниоца окривљеног, адвоката АБ, изјављеној против пресуде Вишег суда у Ваљеву Кж1 бр.806/15 од 17.02.2016. године, у седници већа одржаној дана 01.06.2016. године, у смислу члана 448 ЗКП, у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца у Београду и присуству браниоца окривљеног, адвоката АБ, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

  УСВАЈАЊЕМ ЖАЛБЕ браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Ваљеву Кж1 бр.806/15 од 17.02.2016. године и списи предмета ВРАЋАЈУ првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

  Пресудом Вишег суда у Ваљеву Кж1 бр.806/15 од 17.02.2016. године, преиначена је пресуда Основног суда у Лазаревцу К.бр.256/15 од 07.10.2015. године, тако што је окривљени АА оглашен кривим због извршења кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 1 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од шест месеци. Оштећена Бојка Секулић је ради остваривања имовинско-правног захтева упућена на парнични поступак, а окривљени је ослобођен дужности плаћања трошкова поступка и паушала и одређено је да исти падају на терет буџетских средстава суда.

  Против наведене пресуде жалбу је изјавила бранилац окривљеног, адвокат АБ, из свих законских разлога, с предлогом да се побијана пресуда укине или преиначи, тако што ће бити донета ослобађајућа пресуда. Тражила је да буде обавештена о седници већа суда трећег степена.

  Поднеском Ктж.бр.650/16 од 06.5.2016. године Апелациони јавни тужилац у Београду предложио је да се изјављена жалба одбије као неоснована и побијана пресуда потврди.

  Разматрајући списе предмета и побијану пресуду, поводом изјављене жалбе, имајући у виду мишљење надлежног тужиоца, Апелациони суд у Београду је, као суд трећег степена, након одржане седнице већа, дана 01.06.2016. године, у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца у Београду и присуству браниоца окривљеног, адвоката АБ, нашао:

  жалба је основана.

  Основано се изјављеном жалбом указује да је првостепена пресуда донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка, односно да о одлучним чињеницама недостају јасни разлози.

  Наиме, одредбом члана 112 став 28 Кривичног закона, прописано је да се чланом породице у смислу Закона, између осталог, сматрају ванбрачни партнери, а појам ванбрачне заједнице није фактичко питање, већ законом дефинисан појам. Породични закон („Сл.гласник РС“ 18/05...72/11) у члану 4 ставу 1 прописује да је ванбрачна заједница трајнија заједница живота мушкарца и жене између којих нема брачних сметњи.

  Као што се основано указује изјављеном жалбом браниоца окривљеног, према утврђеном чињеничном стању произлази да је у време критичних догађаја, окривљени био ожењен, због чега постоји сметња брачности за конституисање ванбрачне заједнице, самим тим за квалификацију радњи које се окривљеном стављају на терет по члану 194 став 1 Кривичног закона.
 
  С обзиром на напред наведено, побијана пресуда је морала бити укинута.

  Приликом поновног суђења првостепени суд ће, поступајући по примедбама из овог решења, поново извести све предложене доказе, исте ценити појединачно и у њиховој међусобној повезаности, након чега ће бити у могућности да донесе закониту и правилну одлуку, за коју ће дати јасне и убедљиве разлоге.

  Имајући у виду напред наведено, на основу члана 459 ЗКП, одлучено је као у изреци.

Записничар,       Председник већа-судија,
Марина Барбир с.р.      Верољуб Цветковић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje