Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.04.2018.

Кж2 Спк 15/18

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 Спк 15/18
17.04.2018. године
Београд


  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Милимира Лукића, председника већа, Наде Зец и Снежане Савић, чланова већа, уз учешће вишег саветника Мирјане Јанковић Недић, записничара, у кривичном поступку против осуђеног АА, због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ, одлучујући о жалби браниоца осуђеног, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Спк.бр.190/15 (К-бр.470/14) – Кв-бр.2752/17 од 27.11.2017.године, у седници већа одржаној дана 17.04.2018. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца осуђеног АА, адвоката АБ, изјављена против решења Вишег суда у Београду Спк.бр.190/15 (К-бр.470/14) – Кв-бр.2752/17 од 27.11.2017. године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду Спк.бр.190/15 (К-бр.470/14) – Кв-бр.2752/17 од 27.11.2017. године одбијен је као неоснован захтев осуђеног АА за утвтђење наступања релативне застарелости извршења казне затвора у трајању од једне године, изречене пресудом Вишег суда у Београду Спк.бр.190/15 (К-бр.470/14) од 24.06.2015. године која је постала правноснажна истог дана.

Против наведеног решења жалбу ја изјавио бранилац осуђеног АА, адвокат АБ због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињенчног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијано решење, односно да исто преиначи тако што ће утврдити да је наступила релативна застарелост извршења казне затвора по пресуди Вишег суда у Београду Спк.бр.190/15 осуђеном АА.

Апелациони суд у Београду одржао је седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем које је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП-а у оквиру основа, дела и правца побијањем који су истакнути у жалби па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

-жалба је неоснована.

По оцени Апелационог суда у Београду, правилно је поступио првостепени суд када је одбио као неоснован захтев осуђеног АА за утврђење наступања релативне застарелости извршења казне затвора у трајању од једне године, изречене правноснажном пресдом Вишег суда у Београду Спк.бр.190/15 (К-бр.470/14) од 24.06.2015. године, којом је одређено да ће се казна извршити на тај начин што ће је осуђени издржавати у просторијама у којима станује, уз примену електронског надзора. Ово стога, што из списа предмета произлази да је наведена пресуда од стране Одељења за извршење кривичних санкција Трећег основног суда у Београду достављена на извршење Управи за извршење кривичних санкција дана 08.07.2015. године, а којом радњом је застарелост прекинута у смислу одредбе члана 107 став 4 КЗ. Наиме, наведеном законском одредбом прописано је да се застарелост прекида сваком радњом надлежног органа која се предузима ради извршења казне, док је одредбом члана 107 став 5 КЗ прописано да сваким прекидом застаревање почиње поново да тече.

  Имајући у виду наведено, те чињеницу да су осуђеном АА у два наврата упућени позиви и то 27.06.2017.године и 11.08.2017. године ради извршења казне, то је првостепени суд правилно закључио да у конкретном случају није наступила релативна застарелост извршења казне по напред наведеној правноснажној пресуди, због чега су супротни жалбени наводи браниоца осуђеног којима се оспорава изнети закључак првостепеног суда тако што се истиче да је застарелост сходно одредби члана 105 став 7 КЗ наступила дана 24.06.2017. године, те да је суд позиве слао након истека рока застарелости, оцењени као неосновани.

У жалби браниоца осуђеног наводи се да су позиви од 27.06.2017.године и 11.08.2017. године достављани осуђеном АА на погрешну адресу, иако је осуђени током поступка и то на последњем рочишту уредно обавестио суд о промени адресе, наводећи да је пријављен на адреси у улици Кипарска 9/10 Ледине, Београд, а грешком суда су позиви осуђеном достављени на погрешну адресу, због чега се достављени позиви не могу сматрати уредним.

Међутим, по оцени Апелационог суда у Београду изнети жалбени наводи су неосновани, с обзиром да је првостепени суд правилно закључио да је доставање напред наведене правноснажне пресуде Управи за извршење кривичних санкција, дана 08.07.2015. године, застарелост прекинута, те се не може сматрати да је релативна застарелост извршења казне наступила дана 24.06.2017. године.

  Из изнетих разлога, а на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду одлучио је као у изреци решења.
  
Записничар        Председник већа – судија
Мирјана Јанковић Недић,ср     Милимир Лукић,ср

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje