Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
19.09.2014.

Кж2 По2 27/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По2 27/14
Дана 19.09.2014. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Одељење за ратне злочине, у већу састављеном од судија: Зорана Савића, председника већа, Вучка Мирчића и Милене Рашић, чланова већа, уз учешће вишег саветника Росанде Џевердановић-Савковић, као записничара, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника из члана 144 КЗ СРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ, одлучујући о жалбама осуђеног АА и његовог браниоца адвоката АБ, изјављеним против решења Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине К-По2.бр.16/10 (К.В.бр.4/06) – Куо-По2.бр.11/14 од 29.08.2014. године, у седници већа одржаној дана 19.09.2014. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЈУ СЕ жалбе осуђеног АА и његовог браниоца адвоката АА1, па се УКИДА решење Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине К-По2.бр.16/10 (К.В.бр.4/06) – Куо-По2.бр.11/14 од 29.08.2014. године, и предмет упућује првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине К-По2.бр.16/10 (К.В.бр.4/06) – Куо-По2.бр.11/14 од 29.08.2014. године, одбачене су молбе осуђеног АА и његовог браниоца адвоката АБ, за условни отпуст осуђеног АА, као недозвољене.

Против напред наведеног решења, благовремено су жалбе изјавили:

-осуђени АА, због битне повреде одредаба кривичног поступка и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду ожалбено решење укине и предмет врати на поновно одлучивање или исто преиначи и усвоји његову молбу за условни отпуст,

-бранилац осуђеног АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду ожалбено решење укине и врати на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду, Одељење за ратне злочине, одржао је седницу већа, о којој, у смислу одредбе члана 467 став 2 ЗКП, није обавестио странке, сматрајући да њихово присуство није неопходно за разјашњење ствари, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем, које је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалбама, па је, по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

-жалбе су основане.

Према оцени већа Апелационог суда у Београду, Одељења за ратне злочине, основано се у жалби осуђеног АА истиче да је првостепени суд своју одлуку донео уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 4 ЗКП.

Наиме, одредбом члана 37 став 1 тачка 4 ЗКП, прописано је да ће судија или судија – поротник бити изузет од судијске дужности у одређеном предмету, ако је у истом предмету поступао као судија за претходни поступак или је одлучивао о потврђивању оптужнице или је учествовао у доношењу мериторне одлуке о оптужби која се побија жалбом или ванредним правним леком, или је учествовао у поступку као тужилац, бранилац, законски заступник или пуномоћник оштећеног, односно тужиоца, или је саслушан као сведок или као вештак, ако тим закоником није другачије прописано.

Одредбом члана 38 став 1 ЗКП, прописано је да је дужност судије да прекине сваки рад на предмету и да о томе обавести председника суда чим сазна да постоји неки од разлога за његово изузеће.

Имајући у виду да је у овом кривичном предмету, у доношењу првостепене пресуде Окружног суда у Београду – Већа за ратне злочине К.В.бр.4/06 од 12.03.2000. године, учествовала судија АА1, као члан већа, а да је потом, у истом предмету, била члан већа Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине, које је донело решење К.По2 бр. 16/10 (К.в.бр.4/06) – Куо.По2 бр. 11/14 од 29.08.2014. године, приликом одлучивања о молбама осуђеног АА и његовог браниоца, за условни отпуст, то је наведеним решењем учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 4 у вези члана 37 став 1 тачка 4 ЗКП, на штету осуђеног, јер се судија АА1 није изузела од поступања у истом кривичном предмету, а што је сходно одредби члана 38 став 1 ЗКП била дужна да учини, с обзиром да њено учешће у истом предмету као члана већа које је мериторно одлучивало о оптужби, у конкетном случају у доношењу првостепене пресуде, представља разлог за њено обавезно изузеће приликом каснијег одлучивања о пуштању на условни отпуст.

Даље, према оцени већа Апелационог суда у Београду, Одељења за ратне злочине, првостепено решење донето је уз повреду кривичног закона из члана 439 став 1 тачка 2 ЗКП, јер је примењени закон који се не може применити, на шта се основано указује жалбом браниоца осуђеног АА.

Наиме, првостепени суд је одбацио молбе осуђеног АА и његовог браниоца адв. АБ, за условни оптуст осуђеног АА, као недозвољене, уз образложење да осуђени није издржао две трећине изречене казне затвора, а што је објективан услов за примену института условног отпуста сходно члану 46 КЗ.

Међутим, према оцени већа овог суда, заснивајући своју одлуку на примени члана 46 КЗ, првостепени суд је применио закон који се не може применити, а ово из разлога што је одредбом члана 5 став 1 и 2 КЗ, прописано да се на учиниоца кривичног дела примењује закон који је важио у време извршења кривичног дела, а ако је после извршења кривичног дела измењен закон, једном или више пута, примениће се закон који је најближи за учиниоца. Наведена одредба члана 5 став 1 и 2 КЗ, се односи на све материјално правне одредбе кривичног законодавства, па и на институт условног отпуста, који је по свом карактеру материјално-правна одредба.

С обзиром на напред наведено, и на институт условног отпуста, према оцени већа овог суда, примењује се одредба о временском важењу закона, а то је одредба члана 5 Кривичног законика, која временско важење кривичног законодавства везује за кривично дело, односно време извршења кривичног дела и евентуалне измене закона после тога, а не за пресуду и њено извршење.

Имајући у виду све напред изнето, односно учињену битну повреду одредаба кривичног поступка и повреду кривичног закона, веће Апелационог суда у Београду, Одељење за ратне злочине је уважило жалбе осуђеног АА и његовог браниоца, те је укинуло побијано решење и предмет упутило првостепеном суду на поновно одлучивање.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити битну повреду одредаба кривичног поступка, као и повреду кривичног закона, на које је указано овим решењем, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку.

Са изнетних разлога, а на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП, Апелациони суд у Београду, Одељење за ратне злочине, донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар-саветник,     Председник већа-судија,
Росанда Џевердановић-Савковић    Зоран Савић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje