Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.07.2013.

Кж2 По1 289/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 По1 289/13
Дана 16.07.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Верољуба Цветковића, председника већа, Драгољуба Ђорђевића и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Александра Багаша, као записничара, у кривичном предмету против окривљеног АА и др, због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 а у вези члана 33 Кривичног законика, одлучујући о жалби Тужиоца за организовани криминал, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 63/10, Кв.По1.бр. 517/13 од 04.07.2013. године, у седници већа одржаној дана 16. јула 2013. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба Тужиоца за организовани криминал, изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 63/10, Кв.По1.бр. 517/13 од 04.07.2013. године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1.бр. 63/10, Кв.По1.бр. 517/13 од 04.07.2013. године у ставу један окривљеном АА укинут је притвор одређен решењем истражног судије Посебног одељења, Окружног суда у Београду, Ки.П.бр. 18/06 од 07.07.2006. године, по ком решењу оптужени није лишен слободе, док је ставом два наређено повлачење расписане потернице по решењу истражног судије Посебног одељења, Окружног суда у Београду, Ки.П.бр. 18/06 од 07.07.2006. године.

Против означеног решења жалбу је изјавио Тужилац за организовани криминал, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијано решење и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, па је имајући у виду наводе изјављене жалбе, нашао:

Жалба је неоснована.

Правилни су разлози које је дао Виши суд у Београду, Посебно одељење приликом доношења решења К.По1.бр. 63/10, Кв.По1.бр. 517/13 од 04.07.2013. године којим је у ставу један окривљеном АА укинуо притвор одређен решењем истражног судије Посебног одељења, Окружног суда у Београду, Ки.П.бр. 18/06 од 07.07.2006. године, по ком решењу оптужени није лишен слободе, док је у ставу два наредио повлачење расписане потернице по решењу истражног судије Посебног одељења, Окружног суда у Београду, Ки.П.бр. 18/06 од 07.07.2006. године, због чега су и супротни жалбени наводи Тужиоца за организовани криминал оцењени као неосновани.

Првостепени суд је правилно приликом доношења побијаног решења ценио комплетно чињенично стање у списима предмета, а посебно чињеницу да је донета неправноснажна пресуда Посебног одељења, Вишег суда у Београду, којом је оптужени АА ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и 4 у вези члана 33 Кривичног законика, због чега је првостепени суд правилно у конкретном случају применивши одредбу члана 425а став 2 ЗКП-а, којом је прописано између осталог да ће се након изрицања првостепене пресуде притвор увек укинути ако је оптужени ослобођен од оптужбе, окривљеном притвор и укинуо док је приликом доношења одлуке из става 2 изреке побијаног решења правилно тумачио одредбу члана 601 ЗКП-а, те је такође наредио повлачење расписане потернице, за шта је у образложењу побијаног решења првостепени суд дао јасне и непротивречне разлоге који су у свему прихватљиви и за овај суд.

Имајући у виду напред наведено жалбени наводи Тужиоца за организовани криминал, којима се првостепено решење побија због битних повреда одредаба кривичног поступка и погрешно утврђеног чињеничног стања, су оцењени као неосновани.

Наиме, жалбени наводи Тужиоца за организовани криминал су оцењени као неосновани, с обзиром да је првостепени суд правилно примењујући и тумачећи одредбу члана 425а ЗКП-а окривљеном укинуо притвор имајући у виду да је исти неправноснажном првостепеном пресудом ослобођен од оптужбе. Наиме, и по налажењу Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, правилним тумачењем одредбе члана 425а став 2 ЗКП-а долази се до закључка да се у конкретном случају наведеним чланом не прави разлика у погледу околности да ли се окривљени који је ослобођен од оптужбе налази у притвору или у бекству, с обзиром да из ове одредбе несумњиво произилази да се притвор свакако укида уколико је окривљени ослобођен од оптужбе, како је то правилно закључио и првостепени суд.

Са свега напред изнетог, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је донео одлуку као у диспозитиву решења на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП-а.

Записничар,      Председник већа-судија,
Александар Багаш     Верољуб Цветковић

ГМ

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje