Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.10.2018.

Кж2 По1 212/18

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж2 По1 212/18
11.10.2018. године
Београд

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Милимира Лукића, председника већа, Наде Зец и Бојане Пауновић, чланова већа, са вишим саветником Јеленом Савић, записничарем, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела кријумчарење из члана 230. став 2. КЗ, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр. 117/17 – Кв.По1.бр. 388/18 од 12.09.2018. године, у седници већа одржаној дана 11.10.2018. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, ПРЕИНАЧАВА СЕ решење Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр. 117/17 – Кв.По1.бр. 388/18 од 12.09.2018. године, тако што се утврђује да је наступила апсолутна застарелост извршења казне у трајању од 1 (једне) године на коју је окривљени АА осуђен правноснажном пресудом Вишег суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала К.По1.бр. 114/10 од 23.05.2011. године, а која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду, Посебног одељења Кж1.По1.бр. 12/12 од 03.12.2012. године, те се извршење наведене казне по овој пресуди обуставља.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр. 117/17 – Кв.По1.бр. 388/18 од 12.09.2018. године, одбијен је као неоснован захтев браниоца окривљеног АА, адвоката АБ од 07.09.2018. године да се у односу на осуђеног АА донесе посебно решење у смислу одредбе члана 278. став 1. ЗКП и да се утврди наступање апсолутне застарелости извршења казне затвора осуђеном АА.

Против наведеног решења, жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битне повреде кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 11. ЗКП и члана 438. став 2. тачка 2. ЗКП и битне повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење уважавањем жалбе укине првостепено решење и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, или исто преиначи и одлучи да је наступила апсолутна застарелост извршења казне затвора по пресуди Вишег суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала К-По1.бр.114/10 од 23.05.2011. године, те да је недозвољено извршење казне по пресуди Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр. 117/17 од 19.10.2017. године.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем, које је испитао у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у изјављеној жалби, у смислу одредбе члана 467. став 1. ЗКП, па је по оцени жалбених навода и предлога, одлучио као у изреци решења.

Наиме, из образложења побијаног решења произлази да је првостепени суд одбио као неоснован захтев браниоца да се у односу на осуђеног донесе посебно решење у смислу одредбе члана 278. став 1. ЗКП, односно да се утврди наступање апсолутне застарелости извршења казне затвора осуђеном АА. Образлажући свој став, првостепени суд је на страни 3. образложења решења навео да је доношењем решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења о понављању поступка К-По1.бр.114/10 – Кв-По1.бр.64/16 од 30.06.2016. године, а које је постало правноснажно дана 19.09.2016. године, дозвољено понављање поступка против окривљеног АА и обустављен поступак извршења казне затвора на коју је окривљени АА осуђен по пресуди Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр.114/10 од 23.05.2011. године, која је осим у погледу одлуке о трошковима кривичног поступка потврђена пресудом Апелационог суда у Београду, Посебно одељење Кж1 По1.бр.12/12 од 03.12.2012. године. Надаље, првостепени суд је утврдио да осуђени није у целости издржао казну затвора у трајању од 1 (једне) године, по пресуди Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1.бр.117/17 од 19.10.2017. године, у просторијама у којима станује, сходно решењу Вишег суда у Београду X Су.бр.63/14 од 26.08.2014. године, с обзиром на то да је редован истек казне осуђеном био предвиђен за 15.11.2016. године, а осуђеном АА је дана 21.09.2016. године обустављено даље извршење казне. С обзиром на изнето, по налажењу првостепеног суда, како у конкретном случају постоји нова правноснажна пресуда Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1.бр.117/17 од 19.10.2017. године, којом пресудом је остављена на снази пресуда Вишег суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала К-По1.бр.114/10 од 23.05.2011. године, то се застарелост извршења казне затвора, рачуна од дана правноснажности пресуде Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1.бр.117/17 од 19.10.2017. године, због чега је првостепени суд нашао да је предметни захтев браниоца за утврђивање апсолутне застарелости извршења казне, неоснован.

Међутим, овакав закључак првостепеног суда, дат у образложењу решења, је неприхватљив за Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, због чега је овај суд донео одлуку да уважи жалбу браниоца и преиначи побијано решење на начин ближе описан у изреци овог решења.

Чланом 34 став 4 Устава РС је прописано да нико не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или поступак правноснажно обустављен, нити судска одлука може бити измењена на штету окривљеног у поступку по ванредном правном леку.

У том смислу, основано се изјављеном жалбом браниоца окривљеног указује да је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка када је нашао да је пресуда Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр. 117/17 од 19.10.2017. године (којом је остављена на снази пресуда Вишег суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала К.По1.бр.114/10 од 23.05.2011. године) - нова пресуда, и да од ње теку нови рокови за застарелост, а код чињенице да се изјављивањем ванредног правног лека – захтева за понављање кривичног поступка, окривљени не може ставити у процесно неповољнији положај у односу на који је био пре подношења ванредног правног лека, посебно, јер је на снази остала првостепена правноснажна пресуда, што је овде случај.

У конкретном случају, правноснажном пресудом Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр. 114/10 од 23.05.2011. године, а која је постала правноснажна 03.12.2012. године, доношењем пресуде Апелационог суда у Београду, Посебног одељења Кж1.По1.бр. 12/12 од 03.12.2012. године, окривљени АА је оглашен кривим због извршења кривичног дела кријумчарење из члана 230. став 2. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 21.03.2007. до 05.04.2007. године, који му је одређен решењем истражног судије Општинског суда у Зрењанину Ки.бр. 88/07 од 21.03.2007. године, као и новчана казна у износу од 30.000,00 динара, која је изречена правноснажним решењем комисије за царински прекршај Царинарнице Зрењанин број 10-55/2007 од 19.07.2007. године, тако што се сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне има рачунати као један дан затвора.

Решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења К-По1.бр.114/10 – Кв-По1.бр.64/16 од 30.06.2006. године, које је правноснажно 19.09.2016. године, дозвољено је понављање кривичног поступка који је завршен правноснажном пресудом Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр. 114/10 од 23.05.2011. године.

У поновљеном поступку, Виши суд у Београду, Посебно одељење је донео пресуду К.По1.бр.117/17 од 19.10.2017. године, којом је оставио на снази пресуду Вишег суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала К.По1.бр. 114/10 од 23.05.2011. године.

Дакле, кривични поступак је поновљен по захтеву за понављање поступка који је поднео окривљени, користећи своје законско право да изјави ванредни правни лек, при чему је у поновљеном поступку, остављена на снази пресуда Вишег суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала К.По1.бр. 114/10 од 23.05.2011. године.

Надаље, окривљеном АА је правноснажном пресудом Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр. 114/10 од 23.05.2011. године, а која је постала правноснажна дана 03.12.2012. године, доношењем пресуде Апелационог суда у Београду, Посебног одељења Кж1.По1.бр. 12/12 од 03.12.2012. године, изречена казна затвора у трајању од 1 (једне) године.

Како је чланом 105. став 1. тачка 7. КЗ прописано да се изречена казна не може извршити кад протекне две године од осуде на казну затвора до једне године, а одредбом члана 107. став 1. КЗ прописано да застарелост извршења казне почиње од дана кад је пресуда којом је казна изречена постала правноснажна, док је ставом 6. истог члана прописано да застарелост извршења казне настаје у сваком случају кад протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост извршења казне, те како је у конкретном случају пресуда којом је казна затвора која је изречена окривљеном АА у трајању од 1 (једне) године постала правноснажна дана 03.12.2012. године (даном доношења пресуде Апелационог суда у Београду, Посебног одељења Кж1.По1.бр. 12/12 од 03.12.2012. године), то је апсолутна застарелост извршења казне наступила након четири године од дана када је пресуда постала правноснажна, односно дана 03.12.2016. године.

Дакле, по налажењу Апелационог суда у Београду, Посебног одељења, апсолутна застарелост извршења казне у конкретном случају се рачуна од правноснажности пресуде Вишег суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала К.По1.бр. 114/10 од 23.05.2011. године, која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду, Посебног одељења Кж1.По1.бр. 12/12 од 03.12.2012. године, будући да у истом поступку не могу да егзистирају две правноснажне пресуде, у погледу истог догађаја и предмета оптужбе, посебно, јер је пресудом Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр. 117/17 од 19.10.2017. године, остављена на снази пресуда Вишег суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала К.По1.бр. 114/19 од 23.05.2011. године, због чега је Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, уважавањем жалбе браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, преиначио решење Вишег суда у Београду, Посебног одељења К.По1.бр. 117/17 – Кв.По1.бр. 388/18 од 12.09.2018. године, тако што је утврдио да је наступила апсолутна застарелост извршења казне у трајању од 1 (једне) године на коју је окривљени АА осуђен правноснажном пресудом Вишег суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала К.По1.бр.114/10 од 23.05.2011. године, а која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду, Посебног одељења Кж1 По1.бр.12/12 од 03.12.2012. године, те се извршење наведене казне по овој пресуди обуставља.

Сходно напред изнетом, а на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП-а, у вези са чланом 105 и 107 КЗ и чланом 278 став 1 ЗКП, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар-саветник      Председник већа-судија
Јелена Савић, с.р.       Милимир Лукић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje