Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
21.01.2014.

Кж2 97/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 97/2014
Дана 21.01.2014. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Драгољуба Ђорђевића, председника већа, Здравке Ђурђевић и Драгољуба Албијанића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Марине Барбир, као записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела тешко убиство у покушају из члана 114 став 1 тачка 11 у вези члана 30 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окривљеног адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Кв.бр.5430/13 (К.бр.439/13) од 31.12.2013. године, у седници већа одржаној дана 21.01.2014. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављена против решења Вишег суда у Београду Кв.бр.5430/13 (К.бр.439/13) од 31.12.2013. године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду Кв.бр.5430/13 (К.бр.439/13) од 31.12.2013. године, према окривљеном АА који се налази у притвору по решењу истражног судије Вишег суда у Београду Ки.бр.9/13 од 07.01.2013. године који му се рачуна од 05.01.2013. године када је лишен слободе продужен је притвор који по овом решењу може трајати најдуже 60 дана по законском основу из члана 211 став 1 тачка 3 и 4 ЗКП.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног, адвокат АБ, из свих законских разлога са предлогом да Апелациони суд укине побијано решење и омогући окривљеном да се брани са слободе или мере притвора замени мером из члана 208 ЗКП уз примену мере електронског надзора. Разматрајући списе предмета побијаног решење поводом изјављене жалбе Апелациони суд у Београду у седници одржаној дана 21.01.2014.године у смислу члана 467 став 2 ЗКП нашао:

  жалба је неоснована.

Правилно је првостепени суд, поступајући по службеној дужности у смислу одредбе члана 216 став 3 ЗКП, нашао да и даље стоје разлози за задржавање окривљеног АА у притвору прописани одредбом члана 211 став 1 тачка 3 и 4 ЗКП.

Наиме, како из стања у списима предмета произилази постојање оправдане сумње да је окривљени извршио кривично дело за које се терети и то кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 11 у вези члана 30 КЗ, на тај начин што је без икаквог озбиљног повода покушао да лиши живота чак 7 лица, те чињеницу да се окривљени према сопственом казивању критичном приликом налазио у алкохолисаном стању и да је по сопственом исказу одговарао као малолетник, то напред наведене околности у својој међусобној повезаности представљају особите околности које указују на оправдану бојазан да ће окривљени уколико буде пуштен на слободу у кратком временском периоду поновити кривично дело, што оправдава његово даље задржавање у притвору по законском основу из члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП.

  Како је за кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 11 КЗ у вези члана 30 КЗ прописана казна затвора у трајању од преко 10 година, а да постоји оправдана сумња да је окривљени покушао да лиши живота већи број људи у вечерњим часовима, на тргу Републике за време трајања новогодишњег концерта коме је присуствовао велики број људи, а што све указује на оправдану сумњу да је поступао упорно и безобзирно, то напред описан начин извршења кривичног дела које се окривљеном ставља на терет, те тежина последица су такве природе да су довеле до узнемирења јавности која може угрозити несметано и правично вођење конкретног кривичног поступка, што чини нужним његово даље задржавање у притвору по законском основу из члана 211 став 1 тачка 4 ЗКП.

Неосновано бранилац окривљеног указује да првостепени суд прејудицира кривицу окривљеног и исход кривичног поступка јер се у образложењу решења наводи да околности под којима је окривљени починио кривично дело представљају особите околности да ће поновити кривично дело у кратком временском периоду уколико буде пуштен на слободу. Ово стога што суд није прејудицирао исход поступка нити повредио презумпцију невиности јер из образложења побијаног решења произилази да је првостепени суд ценећи наведене околности навео да постоји оправдана сумња да је окривљени извршио кривично дело за које се терети на начин описан у оптужници. Такође неосновано бранилац окривљеног наводи да с обзиром на протек времена, све и да је постојало узнемиравање јавности она више не постоји, јер начин извршења кривичног дела према опису оптужног акта без обзира што се критични догађај одиграо пре годину дана довео је до узнемирења јавности које је таквог квалитета да је и у овој фази кривичног поступка подобно да угрози његово несметано и правично вођење, због чега је жалба у целости оцењена неоснованом.

Имајући у виду напред наведено, на основу члана 467 став 4 ЗКП одлучено је као у изреци.

Записничар       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марина Барбир с.р.       Драгољуб Ђорђевић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић
 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje