Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
25.03.2011.

Кж2 961/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 961/11
Дана 25.03.2011. године
Б Е О Г Р А Д

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Соње Манојловић, председника већа, судија Наде Хаџи-Перић и Драгана Ћесаровића, чланова већа, са судијским помоћником Браниславом Муњић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због продуженог кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 2 у вези става 1 КЗ и члана 61 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Другог основног суда у Београду К.бр.419/11, Кв.бр.212/11 од 14.03.2011.године, у седници већа одржаној дана 25. марта 2011.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Уважавањем жалбе браниоца окривљеног АА, адвоката Ненада Буље, УКИДА СЕ решење Другог основног суда у Београду К.бр.419/11, Кв.бр.212/11 од 14.03.2011.године, и враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.

Окривљени АА остаје у притвору до даље одлуке првостепеног суда.

О б р а з л о ж е њ е


Решењем Другог основног суда у Београду К.бр.419/11, Кв.бр.212/11 од 14.03.2011.године, према окривљеном АА, који се налази у притвору по решењу Другог основног суда у Београду Кри.Д.бр.21/11 од 09.02.2011.године, који му се рачуна почев од 07.02.2011.године од 9,00 часова, као дана и часа лишења слободе, продужен је притвор и има трајати до даље одлуке суда, а по том решењу највише 30 дана.

Против наведеног решења благовремено је жалбу изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због повреде материјалног права, процесног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијано решење Другог основног суда у Београду и окривљеног АА одмах пусти на слободу.

Апелационо јавно тужилаштво у Београду је, поднеском Ктр.I.бр.799/11 од 24.03.2011.године, предложило да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављену против решења Другог основног суда у Београду К.бр.419/11, Кв.бр.212/11 од 14.03.2011.године.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и изјашњења Апелационог јавног тужилаштва у Београду, из напред цитираног поднеска, нашао:

Жалба је основана.

По налажењу Апелационог суда у Београду основано се жалбом браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, истиче да је побијано решење донето уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, јер су дати разлози за закључак да би се окривљени, уколико би се нашао на слободи, могао крити или дати у бекство, нејасни и недовољни.

Свој закључак да су испуњени законски разлози прописани одредбом члана 142 став 1 тачка 1 ЗКП, да се према окривљеном АА продужи притвор, првостепени суд образлаже тиме да је окривљени, приликом саслушања у просторијама Одељења за сузбијање илегалних миграција и трговине људима у Београду, у присуству адвоката навео да има рођака по имену ББ у __, код кога је, крајем 2010.године, боравио 3 месеца, док из целокупног исказа окривљеног произлази да окривљени мења место боравка, станујући код оца у вв, код мајке у гг, коју чињеницу поткрепљује и место лишења слободе окривљеног, односно иако окривљени има пријављено пребивалиште у вв, на очевој адреси, лишен је слободе у гг, на мајчиној адреси, што по мишљењу првостепеног суда представља особиту околност која указује на опасност од бекства, због чега притвор представља неопходну меру у циљу несметаног вођења кривичног поступка према окривљеном.

Међутим овакав став првостепеног суда је за сада неприхватљив, имајући у виду да је увидом у списе предмета утврђено да окривљени има пријављено пребивалиште код у оца у вв, док непријављено борави код мајке у гг, која адреса је суду позната, док је по ставу Апелационог суда у Београду, околност да је окривљени, крајем 2010.године, три месеца боравио у __, без утицаја на одлуку суда, па је, при чињеници да је суду позната адреса на којој окривљени непријављено борави, нејасан закључак првостепеног суда да постоје особите околности које указују на опасност од бекства.

Имајући у виду наведено, укидање побијаног решења се показује нужним, а првостепени суд ће при поновном одлучивању, пошто отклони повреде на које му је овим решењем указано, бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку, за коју ће дати јасне и убедљиве разлоге, при чему ће водити рачуна о томе да је, сходно члану 141 ЗКП, дужност свих органа који учествују у кривичном поступку и органа који им пружају правну помоћ, да трајање притвора сведу на најкраће неопходно време и да поступају са нарочитом хитношћу ако се окривљени налази у притвору, као и да је суд дужан да примени блажу меру за обезбеђење присуства окривљеног, уколико закључи да је она довољна за несметано вођење кривичног поступка.

На основу одредбе члана 401 став 4 ЗКП, одлучено је да окривљени АА остаје у притвору до даље одлуке првостепеног суда.

С обзиром на напред изнето, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Бранислава Муњић, с.р. Соња Манојловић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje