Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
19.03.2013.

Кж2 895/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 895/13
Дана 19.03.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ у већу састављеном од судије мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Александра Багаша као записничара, у кривичном предмету против окривљених АА и АА1, због кривичног дела напад на службена лица у вршењу службене дужности у саизвршилаштву из члана 323 став 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, одлучујући о жалби Основног јавног тужиоца у Ваљеву, изјављеној против решења Основног суда у Ваљеву К.бр. 235/12 од 24.01.2013. године, у седници већа одржаној дана 19.03.2013. године донео је

Р Е Ш Е Њ Е

  Уважавањем жалбе Основног јавног тужиоца у Ваљеву, УКИДА СЕ решење Основног суда у Ваљеву К.бр. 235/12 од 24.01.2013. године и предмет се ВРАЋА првостепеном суду на даљи поступак.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Основног суда у Ваљеву К.бр. 235/12 од 24.01.2013. године одбијен је оптужни предлог ОЈТ-а у Ваљеву Кт.бр. 1302/11 од 08.02.2012. године поднет против окривљених АА и АА1, због кривичног дела напад на службено лице у вршењу дужности у саизвршилаштву из члана 323 став 1 КЗ у вези члана 33 КЗ.,

  Против означеног решења жалбу је изјавио Основни јавни тужилац у Ваљеву због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду уважи изјављену жалбу, побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на даљи поступак.

Апелациони јавни тужилац у Београду доставио је поднесак Ктр. I бр. 817/13 од 05.03.2013. године у коме је предложио да се жалба тужиоца уважи као основана и донесе одлука у смислу жалбеног предлога тужиоца.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета, па је имајући у виду наводе изјављене жалбе, ценећи при том и став Апелационог јавног тужиоца у Београду у цитираном писменом поднеску, нашао:

 жалба је основана.

Основано се изјављеном жалбом указује да је првостепено решење захваћено битном повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а која се огледа у томе да првостепени суд у погледу одлучних чињеница није дао јасне, као и повредом кривичног закона, с обзиром да је првостепени суд погрешно применио одредбе кривичног закона.

Наиме, образлажући своју одлуку, првостепени суд налази да радници Електродистрибуције који су обављали предметну радњу искључења електричне енергије нису, односно немају својство службених лица према члану 112 Кривичног законика, а што произилази и из пресуде Апелационог суда у Београду Кж1 2980/11 од 10.11.2011. године, те како сходно наведеном радници Електродистрибуције немају својство службеног лица, првостепени суд је закључио да у конкретном случају недостаје битан елемент кривичног дела члана 323 став 1 Кривичног законика, због чега је одбио предметни оптужни предлог.

Међутим, разлози које је дао првостепени суд у образложењу побијаног решења су неприхватљиви за Апелациони суд у Београду. Наиме, одредбом члана 112 тачка 4 Кривичног законика прописано је да се службеним лицем сматра и лице којем је фактички поверено вршење појединих службених дужности или послова. С обзиром да се у конкретном случају ради о лицима запосленим у предузећу коме су поверена јавна овлашћења, која у оквиру своје службе обављају одређене службене радње које су им поверене, то Апелациони суд у Београду у конкретном случају налази да су радници Јавног Предузећа Електродистрибуције службена лица, те да сходно томе првостепени суд није могао да изведе закључак тумачећи одредбу члана 112 Кривичног законика да оштећени немају својство службеног лица. Такође, Апелациони суд налази да такав закључак није могао првостепени суд да изведе ни из одлуке Апелационог суда у Београду Кж1.бр. 2980/11 од 10.11.2011. године, с обзиром да се ради о решењу којим је укинута ожалбена пресуда и којим је практично на страни 4 образложења тог решења дат налог да у поновном поступку суд утврди да ли су радници Ј.П. Електродистрибуције службена лица, те да за свој закључак суд да јасне разлоге. Дакле, наведеном пресудом Апелационог суда у Београду није утврђено да радници Ј.П. Електродистрибуције нису службена лица с обзиром да би у том случају суд био обавезан да побијану пресуду преиначи, а не да је укине, као што је то учињено, већ је управо првостепеном суду наложено да утврди дали су радници Ј.П. Електродистрибуције службена лица.

У даљем току поступка првостепени суд ће поступити по оптужном предлогу ОЈТ у Ваљеву Кт.бр. 1302/11 од 08.02.2012. године, те ће предузети све радње предложене предметним оптужним предлогом, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку за коју ће дати јасне и непротивречне разлоге који ће у свему бити прихватљиви и за овај суд.
 
Са свега напред изнетог, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП-а.

Записничар       Председник већа-судија
Александар Багаш     мр Сретко Јанковић

СА

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje