Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
25.03.2014.

Кж2 599/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 599/14
Дана 25.03.2014. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, уз учешће самосталног саветника Росанде Џевердановић Савковић, као записничара, у кривичном предмету окр. АА, због кривичног дела пореска утаја из члана 229 став 3 у вези става 1 КЗ, одлучујући о жалби јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против решења Првог основног суда у Београду ПОИ.бр.13/13-Кв.бр.199/14 од 21.02.2014.године, у седници већа одржаној дана 25.03.2014.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, изјављена против решења Првог основног суда у Београду ПОИ.бр.13/13-Кв.бр.199/14 од 21.02.2014.године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Првог основног суда у Београду ПОИ.бр.13/13-Кв.бр.199/14 од 21.02.2014.године, усвојен је приговор окривљеног-власника АА, од 21.09.2014.године, па је у целини укинуто привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела, одређено решењем судије за претходни поступак Првог основног суда у Београду ПОИ.бр.13/13 од 21.01.2014.године, исправљеним решењем судије за претходни поступак Првог основног суда у Београду ПОИ.бр.13/13 од 21.02.2014.године.

Против напред наведеног решења благовремено је жалбу изјавио јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине првостепено решење и предмет упути првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду, одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем које је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби, па је, по оцени жалбених навода и предлога нашао:

-жалба је неоснована.

Према оцени већа Апелационог суда у Београду, правилно је првостепени суд у побијаном решењу закључио да је приговор окривљеног-власника АА, од 21.09.2004.године, поднет против решења судије за претходни поступак Првог основног суда у Београду ПОИ.бр.13/13 од 21.01.2014.године, којим је од окривљеног-власника АА, трећег лица-власника АА1 и трећег лица-власника АА2 привремено одузета имовина, основан.

Наиме, одредбом члана 25 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела прописано је да ће суд на захтев јавног тужиоца из члана 23 став 1 овог законика, решењем одредити привремено одузимање имовине ако су испуњени следећи услови, и то да постоји основана сумња да је физичко или правно лице извршило кривично дело из члана 2 овог закона, да постоји основана сумња да је имовина власника проистекла из кривичног дела, да вредност имовине из тачке 2 овог става прелази износ од 1.500.000,00 динара, као и да постоје разлози који оправдавају потребу за привременим одузимањем. Одредбом члана 3 став 1 тачка 2 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, прописано је да се имовином проистеклом из кривичног дела сматра имовина власника која је у очигледној несразмери са његовим законитим приходима.

Међутим, из списа предмета произилази да је окривљени-власник АА, на законит начин, и то продајом земљишта аа, које је стекао на основу уговора о куповини и продаји 28.12.1980.године и ванкњижног објекта, укупне површине 178,38м2, који је након куповине земљишта изградио на тој парцели, за купопродајну цену од 155.000 евра, затим пружањем адвокатских услуга привредном друштву „АА“ доо Београд, пре 2010.године, за новчани износ од 230.000 евра, те пружањем адвокатских услуга ДД „АА1“ Бар, пре 2010.године, за новчани износ од 375.050 евра, као и пружањем адвокатских услуга у периоду од 2010. године до 2013.године, за новчани износ од 231.611 евра, стекао укупан новчани износ од 991.661 евра, док је укупна вредност имовине која је од окривљеног-власника АА и трећих лица-власника АА2 и АА1, напред наведеним решењем судије за претходни поступак, привремено одузета, 905.000 евра, то је, према оцени већа Апелационог суда у Београду правилан закључак првостепеног суда да не постоји очигледна несразмера између имовине која је предмет одузимања у овом поступку и законитих прихода окривљеног-власника АА.

У изјављеној жалби јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду истиче се да је напред наведени закључак првостепеног суда у потпуности неприхватљив, јер је окривљени управо од прихода до којих је долазио пружањем адвокатских услуга или продајом непокретности, а које није пријавио надлежним органима и за које није плаћао порез, куповао имовину, за коју постоји основана сумња да проистиче из кривичног дела и која му је наведеним решењем судије за претходни поступак привремено и одузета, те да суд није у потпуности утврдио чињенично стање јер није узео у обзир трошкове живота окривљеног и чланова његове породице.

Према оцени већа Апелационог суда у Београду, напред изнети жалбени наводи су неосновани, с обзиром на правилан закључак првостепеног суда да чињеница да је наредбом о спровођењу истраге Кт.8456/13 Кти.бр.35/13 од 28.10.2013.године, окривљеном-власнику АА, на терет стављено да на законом прописан начин није пријавио све приходе, није имала утицаја на другачију одлуку, имајући у виду да се законитост стицања имовине цени искључиво према томе да ли се до имовине дошло на законом дозвољен начин, а не и да ли је иста, у складу са пореским прописима, пријављена надлежним државним органима. Такође, првостепени суд је утврдио да је у периоду од 2002.године па до 2003.године, потрошачка корпа за једног члана домаћинства износила 13.826 евра, међутим, према правилном закључку првостепеног суда наведена чињеница није од утицаја на другачију одлуку, с обзиром да је окривљени-власник АА на законит начин стекао већи новчани износ, и то 991.661 евра, од вредности која је предмет одузимања односно 905.000 евра, па је, сходно томе могао да сноси како своје, тако и трошкове чланове своје породице коју чине његова супруга, ћерка и син.

Пошто се изјављеном жалбом јавног тужиоца, према оцени већа Апелационог суда у Београду, не доводи у сумњу правилност и законитост првостепене одлуке, то је жалба оцењена и одбијена као неоснована.

Са свих изнетих разлога, на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар-саветник     Председник већа-судија
Росанда Џевердановић Савковић    Синиша Важић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje