Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.03.2012.

Kж2 454/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Kж2 454/12
Дана 05.03.2012. године
Б Е О Г Р А Д
ул. Немањина бр. 9

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Милимира Лукића, председника већа, судија Наде Зец и Душка Миленковића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Маријом Јанковић Дебељак записничарем, у кривичном предмету против окривљене АА, због кривичног дела тешка крађа у продуженом трајању из члана 240 став 1 тачка 1 и став 2 у вези члана 49 КЗ Црне Горе, одлучујући о жалби браниоца окривљене АА, адв. АБ и окривљене АА, изјављеним против решења Вишег суда у Шапцу Кре.бр. 16/11 од 11.01.2012. године, у седници већа, у присуству заменика Апелационог јавног тужиоца Бранимира Јанковића и браниоца окривљене адв. АБ, а у одсуству окривљене АА уредно обавештене, одржаној дана 05.03.2012.године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалби окривљене АА и браниоца окривљене, адв. Биљане Богићевић, ПРЕИНАЧАВА СЕ решење Вишег суда у Шапцу Кре.бр.16/11 од 11.01.2012. године, тако што Апелациони суд у Београду, налази да нису испуњене претпоставке за изручење АА рођене _, из _, Општина _к, држављанке Босне и Херцеговине и Републике Српске, рођене _. године у _, од оца _ и мајке _, рођене _, предвиђене у члановима 7 и 16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима (Службени гласник Републике Србије бр. 20 од 19.03.2009. године), ради предаје надлежном суду за упућивање на издржавање казне затвора у трајању од једне године, изречене пресудом Основног суда у Котору К.бр. 335/07 од 23.11.2007. године, због кривичног дела тешка крађа у продуженом трајању из члана 240 став 1 тачка 1 и став 2 у вези члана 49 КЗ Црне Горе, које кривично дело је инкриминисано као продужено кривично дело тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ у вези члана 61 КЗ Републике Србије, па се поступак за изручење АА са пребивалиштем у _ Општина _, Република Српска, држављанке Босне и Херцеговине Републике Српске који је поднет од стране Министарства правде Републике Црне Горе, ОБУСТАВЉА.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Шапцу Кре.бр. 16/11 од 11.01.2012. године, утврђено је да су испуњене претпоставке за изручење АА рођене _, из _, Општина _, држављанке Босне и Херцеговине и Републике Српске, рођене _. године у _, од оца _ и мајке _, рођене _, предвиђене у члановима 7 и 16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима (Службени гласник Републике Србије бр. 20 од 19.03.2009. године), ради предаје надлежном суду за упућивање на издржавање казне затвора у трајању од једне године, изречене пресудом Основног суда у Котору К.бр. 335/07 од 23.11.2007. године, због кривичног дела тешка крађа у продуженом трајању из члана 240 став 1 тачка 1 и став 2 у вези члана 49 КЗ Црне Горе, које кривично дело је инкриминисано као продужено кривично дело тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ у вези члана 61 КЗ Републике Србије па се захтев за изручење АА _ који је поднет од стране Министарства правде Републике Црне Горе сматра основаним.

Против наведеног решења благовремено су жалбе изјавили:

- Бранилац окривљене АА адв. АБ због погрешне примене закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи првостепено решење, тако што ће утврдити да нису испуњене претпоставке за изручење осуђене АА из _.

- Окривљена АА, без навођења законског основа, са предлогом да се обустави поступак њеног изручења, јер је наступила апсолутна застарелост извршења кривичне санкције.

Апелациони јавни тужилац у Београду је поднеском Ктр1.бр. 396/2012 од 08.02.2012. године, изнео мишљење да је решење Вишег суда у Шапцу Кре.бр. 16/2011 правилно, те да жалбу браниоца окривљене треба одбити.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, у смислу члана 29 став 3 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, у присуству Апелационог јавног тужиоца Бранимира Јанковића, и браниоца окривљене адв. АБ, а у одсуству уредно обавештене окривљене АА, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем, жалбама, као и предлогом Апелационог јавног тужиоца из напред наведеног поднеска, те је нашао да ваља одлучити као у изреци решења, а из следећих разлога:

Побијаним решењем, првостепени суд је утврдио да су испуњене претпоставке за изручење АА, предвиђене члановима 7 и 16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, па се захтев за изручење АА, који је поднет од стране Министарства правде Републике Црне Горе, сматра основаним.

Из списа предмета произилази, да је Министарство правде Црне Горе, дописом од 06.02.2012.године, обавестило Министарство правде РС, да повлачи молбу за изручење АА, због апсолутне застарелости извршења казне затвора (на коју је иста осуђена пресудом Основног суда у Котору К.бр 335/07 од 23.11.2007.године), која је наступила дана 06.02.2012.године.

Како је на седници већа, утврђено да је Министарство правде Црне Горе, својим дописом од 06.02.2012.године, повукло молбу за изручење АА, те имајући у виду напред наведено, да је пресудом Основног суда у Котору К.бр. 335/07 од 23.11.2007. године, правноснажне дана 06.02.2008. године, окривљена АА осуђена на казну затвора у трајању од једне године, због кривичног дела тешка крађа у продуженом трајању из члана 240 став 1 и став 2 у вези члана 49 КЗ Републике Црне Горе, које је инкриминисано као продужено кривично дело тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ у вези члана 61 КЗ Републике Србије и да је апсолутна застарелост извршења казне у конкретном случају, наступила дана 06.02.2012. године, услед чега је Министарство правде Црне Горе, повукло молбу за изручење АА, то је Апелациони суд нашао, да у конкретном случају нису испуњене претпоставке за изручење АА, предвиђене члановима 7 и 16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима (Службени гласник Републике Србије бр. 20 од 19.03.2009. године), услед чега је уважавањем жалби АА и њеног браниоца адв. АБ, донео одлуку као у изреци решења.

Следом изнетог одлучено је као у изреци, применом одредби члана 401 став 3 ЗКП, у вези члана 29 став 3акона о међународној правној помоћи у кривичним стварима.

Записничар      Председник већа-судија
Марија Јанковић Дебељак, с.р.       Милимир Лукић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje