Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.10.2010.

Кж2 3887/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3887/10
Дана 29.10.2010. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, са сарадником Оливером Мемаровић, записничарем, у поступку привременог одузимања имовине од окривљеног АА и др., због кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 3 КЗ-а, одлучујући о жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, жалби окривљеног ББ, жалби трећег лица ВВ и ГГ, жалби адвоката ВВ1 пуномоћника ВВ, жалби адвоката ДД1 пуномоћника трећег лица ДД и браниоца окривљеног ЂЂ, жалби адвоката ЕЕ1, браниоца окривљеног ЕЕ и пуномоћника трећег лица ЖЖ, жалби адвоката ЗЗ, браниоца оптуженог ИИ и пуномоћника трећег лица ЈЈ и КК, изјављеним против решења Вишег суда у Београду Пои.4/2010 од 10.07.2010.године, у седници већа одржаној дана 29.10.2010.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


И ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване жалбе јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, жалби окривљеног БВ, жалби трећег лица ВВ и ГГ, жалби адвоката ВВ1 пуномоћника ВВ, жалби адвоката ДД1 пуномоћника трећег лица ДД и браниоца окривљеног ЂЂ, жалби адвоката ЕЕ1, пуномоћника трећег лица ЖЖ, жалби адвоката ЗЗ, браниоца оптуженог ИИ и пуномоћника трећег лица ЈЈ и КК, изјављене против решења Вишег суда у Београду Пои.4/2010 од 10.07.2010.године.

ИИ УВАЖАВА СЕ жалба браниоца окривљеног ЕЕ адвоката ЕЕ1 и УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду По1.4/2010 од 10.07.2010.године у делу којим се од ЕЕ одузимају 223,773 акција (6855097%) од укупне мисије издаваоца АД „аа“ које се воде на име ЕЕ уписане у Централни регистар хартија од вредности депо и клиринг хартија од вредности, и у делу којим се забрањује располагање, оптерећење и отуђење имовином Предузећа „аа“ Зајечар, чији је већински власник ЕЕ а која забрана ће бити уписана у привредни регистар Агенција за привредне регистре и катастар непокретности:

- земљиште __,__ха са објектом препис ЛН __ СКН __,
-земљиште површине _,_ ха са објектом препис ЛН __ СКН __,
-земљиште површине _,_,_ ха са објектима препис ЛН __ СКН _,
-земљиште површине _,_,_ ха са објектима препис ЛН __ СКН __,
-земљиште површине _,_,_ ха са објектима препис ЛН __ СКН __,
-земљиште површине _,_,_ ха са објектима препис ЛН __ СИН __,
-земљиште површине _,_,_ ха са објектима препис ЛН __ СКН __,
-земљиште површине _,_,_ ха са објектима препис ЛН __ СКН __,
-земљиште површине _,_,_ ха са објектима препис ЛН __ СКН __,
-земљиште површине _,_,_ ха са објектима препис ЛН __ СКН __,
-земљиште површине _,_,_ ха са објектима препис ЛН __ СКН __,
-земљиште површине _,_,_ ха са објектима препис ЛН __ СКН __,

И у том делу предмет упућује првостепеном суду на поновно одлучивање, док се у осталом делу ОДБИЈА жалба као неоснована.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Вишег суда у Београду Пои.4/2010 од 10.07.2010.године, делимично се усваја захтев Вишег јавног тужилаштва у Београду ОИК 4/09 од 08.04.2010. године, за привремено одузимање имовине па се

Имовина за коју постоји основана сумња да је проистекла из кривичног дела извршеног од стране окривљених ЗЗ, ЂЂ, ЖЖ, ББ и ИИ, против којих се пред Вишим судом у Београду води кривични поступак по оптужници ВЈТ у Београду КТ 2178/07 од 26.05.2008. године, са ближим описом као у општем акту због кривичног дела, у односу на окривљеног ЗЗ, АА, ЂЂ, ЛЛ и ЕЕ, због кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 4 у вези става 3 и 1 у вези члана 33 КЗ у саизвршилаштву, окривљеног ЕЕ подстрекавањем у вези члана 34 КЗ, окривљени ЛЛ, ББ, ЉЉ и ММ, због кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 4 у вези става 3 и 1 КЗ, а у вези члана 33 КЗ, окривљених ЉЉ и ММ подстрекавањем у вези члана 34 КЗ и окривљених ЛЛ, ББ, ИИ и ЕЕ због кривичног дела злоупотребе службеног положаја у покушају из члана 359 став 4 у вези става 3 и 1 КЗ, а у вези члана 30 и 33 КЗ, окривљеног ЕЕ у подстрекавању у вези члана 34 КЗ, и имовина потом пренета на трећа лица, ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМА И ТО :

I) Од окривљеног – власника ЗЗ из Београда, ул. __, рођеног дана __. године у __ ЈМБГ __.

 Земљиште површине _,_,_ха на КП __ КО __ на основу купопродајног уговора овереног у Општинском суду у __ Оф.бр. __ од __. године по препису поседовног листа бр. __ СКН __ од __20_. године.
 Стан у улици __, површине __,__м2 по уговору овереном у Четвртом општинском суду у Београду, ОВ __/__ од _20_. године.
 Гаража бр. __ у __, површине _м2.

II) Од окривљеног – власника ЂЂ, из __ улица __, село __, рођеног __. године, у __, Република __ ЈМБГ __.
 Земљиште површине _,_,_ха на КП __ КО __ по препису поседовног листа бр. __ СКН __ од _.20_. године и уговору о куповини овереном у Општинском суду у __ под ОВ бр. _/_ од _20_. године.
 Кућа у улици __, __, без дозволе за изградњу, а за којој је Општини Стара Пазова поднет захтев за легализацију дана __.20_. године, КП _/_ површине _ха на парцели ЗКУП __ __.
III) Од окривљеног - власника ЕЕ из __, ул.__, рођеног дана __. године у Београду од оца __ ЈМБГ __.
 Земљиште површине __ха ЗКУЛ __ КП __ КО __ уписаног по основу решења Четвртог општинског суда у Београду ДН __.
 Земљиште површине __ха ЗКУЛ __ КП _/_ КО __ на основу решења Четвртог општинског суда у Београду ДН __.
 Земљиште површине 3,93,76ха ЗКУЛ __ КП __ КО __ стечено на основу уговора о преносу права коришћења између ПИК __ и ЕЕ ОВ __ од __. године у Четвртом општинском суду у Београду уписаног по основу решења Четвртог општинског суда у Београду __, а које је уговором пренето на предузеће “__” чији је оснивач окр. ЕЕ.
 Земљиште површине 9,91,41ха КП 697 заједно са задругом “__” по уговору о уступању потраживање између АД “__” и __, кога заступа окр. ЕЕ и ПИК Земун, кога су заступали окр. ЛЛ и ГГ, уписано у ЛН __ на основу решења Четвртог основног суда ДН __, ЛН __, СКН __.
 Земљиште површине __ КП __ заједно са задругом “__” уписано у ЛН __ СКН Нови Београд.
 Земљиште површине __ха на КП __ са више физичких лица уписано у ЛН __ СКН Нови Београд.
 Земљиште површине __ха на КП __ уписано ЛН __ СКН Нови Београд.
 Земљиште површине __ха на __ КО __ са објектима на земљишту улица __ СО __ по препису СКН __ ЛН __ стечено по уговору ОВ __ од __. године, ОС Зрењанин.
 Земљиште површине __ на парцели __ СКН __ препис ЛН бр. _ СКН Нови Београд стечено на основу уговора о уступању потраживања између АД __ кога заступа окр. ЕЕ и __ кога су заступали окр. ЛЛ и ГГ.
 Земљиште површине __ха на парцели __ СКН Нови Београд ЛН __ СКН стечено на основу више уговора о замени земље ради груписања и лакше обраде између ПИК Земун и окр. ЕЕ.
 Земљиште површине __ха на парцели __ Н. Београд препис ЛН _ Н. Београд стечено на основу уговора са предузећем Амбар.
 Земљиште површине _ха на КП __ до _ КО __ – препис поседовног лиса П __ СКН __ од __20__ године стечен од ППК “__” __.
 Земљиште површине _ха на КП __ КО __ препис поседовног листа __ СКН __.
 ...
 Кућа у __, ул. __, са земљиштем површине __ха уписана у ЗКУЛ __ КО __ препис поседовног листа __ СКН __...
 Стан __
 ОДУЗИМА СЕ __ АКЦИЈА (6855097%) од укупне мисије издаваоца __ које се воде на име ЕЕ уписане у централни регистар хартија од вредности депо и клиринг хартија од вредности.
 ОДУЗИМА СЕ __ АКЦИЈА (835426%) ОД УКУПНЕ МИСИЈЕ ИЗДАВАОЦА __ које се воде на име окривљеног ЕЕ уписане у централни регистар депо инклиринг хартија од вредности.
 ОДУЗИМА СЕ __ АКЦИЈА (7280582%) ОД УКУПНЕ ЕМИСИЈЕ ИЗДАВАОЦА __ које се воде на име ЕЕ уписане у централни регистар депо инклиринг хартија од вредности.
 ОДУЗИМА СЕ АКЦИЈА ИЗДАВАОЦА __ ИЗДАТЕ НА ИМЕ ЕЕ уписане у централни регистар депо инклиринг хартија од вредности.
 Привремено одузимање обухвата и забрану располагања свим правима отуђењем и право гласа по наведеним хартијама од вредности уз упис ове забране на рачун законитог имаоца тих хартија од вредности од окривљеног ЕЕ у централни регистар депо инклиринг хартија од вредности.
 Забрањује се располагање, оптерећење и отуђење имовине привредног друштва __ __ чији је оснивач окр. ЕЕ, а која забрана ће бити уписана у привредни регистар агенције за приврене регистре и К.катастар непокретности.
 Земљиште ЗКУЛ __ КО __ у површини од __ха власништво __, а на коме је уписана забележба по решењу и извршењу Четвртог општинског суда у Београду.
 Земљиште површине __,__ха укњижено у ЛН __ СКН __ заједно са пословном зградом на наведеном земљишту.
-ЗАБРАЊУЈЕ СЕ Располагање, оптерећење и отуђење имовине предузећа __ у већинском власништву ЕЕ, а која забрана ће бити уписана у привредни регистар агенције за привредне регистре и катастар непокретности.
 Земљиште површине __ха ЛН __ СКН __.
 Земљиште површине __ха са објектима ЛН __ СКН __.
 Земљиште површине __ха са објектима ЛН __ СКН __.
 Земљиште површине __ха са објектима ЛН __ СКН __.
 ...
 Кућа у __ ЛН __ СКН __.
 Забрањује се располагање, оптерећење и отуђење имовином предузећа __ МБ __ чији је већински власник ЕЕ, а која забрана ће бити уписана у привредни регистар агенције за привредне регистре и катастар непокретности.
 Земљиште површине __ха ЛН __ СКН __
 ...
 Земљиште површине __ха са објектима ЛН __ СКН __
 ...
 ЗАБРАЊУЈЕ СЕ располагање, оптерећење и отуђење имовином предузећа __ чији је оснивач ЕЕ, а која забрана ће бити уписана у привредни регистар агенције за привредни регистар и катастар непокретности.
 Земљиште површине __ха ЗКУЛ __ КП _ по решењу Четвртог Општинског суда ДН __.
 ЗАБРАЊУЈЕ СЕ располагање оптерећење и отуђење имовином предузећа __ МБ __.
 ЗАБРАЊУЈЕ СЕ располагање оптерећење и отуђење имовином предузећа __ МБ __.
 ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ треће до доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине, а имовином ће сходно одредбама члана 37 Закона управљати Дирекција за управљање имовином.
 НАРЕЂУЈЕ СЕ блокада новчаних средстава на рачунима окр. ЕЕ и то:
 новчана средства на рачуну __ Београд бр. __.
 новчана средства на рачуну __ Београд бр. __
 новчана средства на рачуну __ Београд бр. __ Банци __а на којима су по решењу Окружног суда у Београду КИ 977/07 од 21.04.2008. године привремено обустављене све новчане трансакције са овог рачуна.
 НАРЕЂУЈЕ СЕ блокада сефа бр. 560 у Филијали __ Београд.
 ПРИВРЕМЕНО СЕ ОДУЗИМАЈУ:
 аутомобил марке __ година производње __ регистарски број __
 аутомобил марке __ година производње __ регистарски број __
IV) Од трећег лица – власник ЖЖ из Београда, __ ул. __ рођеног __у __ __ од оца __ ЈМБГ __, ПРИВРЕМЕНО СЕ ОДУЗИМА:
 Земљиште површине __ха П __ и __ КО __ уписано у ЗКУЛ _ КО __ по уговору о купопродаји ОВ __ од _.20_. године и ОВ __ од _20_. године, а која се у ЗКУЛ и даље власништво ЕЕ.
V) Од окривљеног – власника ББ из Београда улица __ рођеног __. године у __, __ од оца __ ЈМБГ __.
 Земљиште површине __ на к.п __ ЗКУЛ __ КО __ по решењу Четвртог општинског суда ДН __
 Земљиште површине 0,19,67ха на к.п. 522 ЗКУЛ 2141 КО __
 Стан површине __м2 у улици __ ЗКУЛ __ КО __
 Аутомобил __ год. произ. __ рег. бр. __
VI) Од окривљеног – власника ИИ из __, __ бр. _ рођеног дана __ године у __ од оца __ ЈМБГ __
 НАРЕЂУЈЕ СЕ блокада новчаних средстава на рачуну __ у банци __
 и блокада сефа бр. __ у експозитури банке __.
II) ДЕЛИМИЧНО СЕ УСVАЈА ЗАХТЕV VЈТ-а ОИК 4/09 ОД 08.04.2010. ГОДИНЕ ЗА ПРИVРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОVИНЕ, ПА СЕ:
 Имовина за коју постоје основана сумња да је проистекла из кривичног дела извршеног од стране окривљених ЂЂ, ЕЕ, ББ, ИИ и да је потом пренета на треће лице ПРИVРЕМЕНО ОДУЗИМА И ТО :
I) ОД ТРЕЋЕГ ЛIЦА – VЛАСНIКА ДД IЗ __, УЛIЦА __ , РОЂЕНОГ __. ГОДIНЕ У __, РЕПУБЛIКА __ ОД ОЦА __ ЈМБГ __
 Земљиште површине __ха на к.п __ КО __ по основу уговора о купопродаји ОV у Општинском суду у Iнђији под бр. __ од 1__. године- препис поседовног листа бр. __ СКН __ од __. године
II) ОД ТРЕЋЕГ ЛIЦА – VЛАСНIКА ГГ IЗ __, УЛIЦА __ РОЂЕНЕ ДАНА __. ГОДIНЕ У __, РЕПУБЛIКА __ ОД ОЦА __ ЈМБГ __
 Да агенција за привредне регистре забрани промене на СТР __ чији је оснивач ГГ.
 Да агенција за привредне регистре забрани било какве промене на пекарској радњи __ СО __, МБ __
III) ОД ТРЕЋЕГ ЛIЦА – VЛАСНIКА VV IЗ __, УЛIЦА __ БР. __, РОЂЕНЕ ДАНА __. ГОДIНЕ У __, БIХ, ОД ОЦА __ ЈМБГ __.
 Стан у улици __ бр. __ површине _м2 по Уговору ОV __ Четвртог Општинског суда у Београду.
IV) ТРЕЋЕ ЛIЦЕ VЛАСНIК ЈЈ IЗ __, УЛIЦА __ РОЂЕНЕ ДАНА __ ГОДIНЕ У __, СО __, ЈМБГ __
 Стан у улици __ улаз _ стан __, површине __м2 укњижен у ЛН __ КО __.
 НАРЕЂУЈЕ СЕ блокада рачуна новчаних средстава на девизном рачуну бр. __
V) ОД ТРЕЋЕГ ЛIЦА – VЛАСНIКА КК ЈМБГ __ IЗ __ УЛIЦА __ РОЂЕНОГ ДАНА __. ГОДIНЕ У __, ОД ОЦА __.
 НАРЕЂУЈЕ СЕ блокада новчаних средстава на рачуну __ банке __
 Привремено одузимање траје до доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине, а имовином ће сходно одредбама члана 37 Закона управљати Дирекција за упарављање одузетом имовином, а у односу на кућу у __ ул. __ са земљиштем површине __ха уписане у ЗКУЛ __ КО __, а у поседовном листу службе катастра непокретности __ бр. __ управљање имовином се поверава власнику окривљеном ЕЕ.
III) ОДБIЈА СЕ захтев Vишег јавног тужилаштва у Београду Оик 4/10 од 08.04.2010. године за привремено одузимање имовине.
 Од окривљеног – власника ЕЕ у делу у којем је тражено привремено одузимање
 Земљиште површине __ха на к.п _/_ КО __ препис поседовног листа __ СКН __.
 Земљиште површине __ха на к.п _/_ КО __ препис поседовног листа __ СКН __.
 Да агенција за привредне регистре забрани упис било каквих промена на привредном друштву „__“ __ бр. __ МБ __
 Да се од предузећа „__“ из __, __, чији је оснивач окр. ЕЕ привремено одузме
 Земљиште површине __ха на к.п __ ЗКУЛ __ КО __
 Земљиште површине __ха на к.п __ ЗКУЛ __ КО __
 Земљиште површине __ха на к.п __ ЗКУЛ __ КО __
 Земљиште површине __ха на к.п __ ЗКУЛ __ КО __
IV) ОДБIЈА СЕ захтев VЈТ Оик 4/10 од 08.04.2010. године за привремено одузимање имовине
I) Од окривљеног – власника II у делу у којем је тражено привремено одузимањем
 Стан у __ улица __ површине __м2 уписано у __ КО __ и ЗКУЛ _ КО _.
V) ОДБIЈА СЕ захтев VЈТ Оик 4/10 од 08.04.2010. године за привремено одузимање.
I) Од трећег лица ГГ у делу у којем је тражено привремено одузимањем
 Да се изврши блокада новчаних средстава
 на рачуну __
 на рачуну __
 аутомобил __ год. произ. __ рег. бр. __
VI) ОДБIЈА СЕ захтев Vишег јавног тужилаштва у Београду Оик 4/10 од 08.04.2010. године за привремено одузимање имовине:
I) Од окриљеног – власника АА којим је тражено привремено одузимањем
 следи набрајање имовине и њено означавање
VIII) ОДБIЈА СЕ захтев Vишег јавног тужилаштва у Београду Оик 4/10 од 08.04.2010. године за привремено одузимање имовине

I) Од окривљеног – власника ЛЛ којим је тражено привремено одузимање имовине:
2. следи набрајање имовине и њено означавање

VIII) ОДБIЈА СЕ захтев Vишег јавног тужилаштва у Београду Оик 4/10 од 08.04.2010. године за привремено одузимање имовине
I) Од трећег лица ЛЛ из __, __ рођеног дана __. године у __, од оца __ ЈМБГ __ којим је тражено привремено одузимање
 следи набрајање имовине и њено означавање..-
Против наведеног решења жалбе су изјавили:

Vише јавно тужилаштво у Београду у односу на треће лице ГГ, са предлогом да Апелациони суд у Београду решење Vишег суда у Београду По1.4/10, укине у односу на треће лице ГГ и врати првостепеном суду на поновни поступак или преиначи и усвоји захтев тужилаштва да се од ГГ одузме имовина означена у жалби овог тужилаштва.

Окривљени ББ због битне повреде кривичног поступка, погрешно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји изјављену жалбу те побијано решење преиначи тако што ће захтев тужиоца одбацити као неуредан, односно предлог из захтева јавног тужиоца да одбије као неоснован, или да побијано решење укине и врати првостепено суду на поновно одлучивање.

Треће лице VV, због битне повреде правила поступка, погрешно утврђено чињенично стање и погрешне примене материјалног права са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји изјављену жалбу да побијано решење преиначи тако што ће захтев тужиоца одбацити као неуредан, односно предлог из захтева да одбије као неоснован.

Треће лице ГГ због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешне примене материјалног права, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји изјављену жалбу те побијано решење преиначи или побијану одлуку врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Пуномоћник трећег лица VV, адвокат VV1 због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји изјављену жалбу и побијано решење преиначи или укине и предмет врати на поновно одлучивање.

Бранилац окривљеног ЂЂ и пуномоћник трећег лица ДД адвокат ДД1 због битне повреде одредаба поступка, повреде закона и погрешно утврђеног чињеничног стања са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји изјављену жалбу те првостепено решење преиначи и одбије захтев Vишег јавног тужилаштва у Београду за привремено одузимање имовине од окривљеног ЂЂ и од трећег лица ДД као неоснован.

Бранилац окривљеног ЕЕ и пуномоћник за треће лице ЖЖ адвокат ЕЕ због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешне примене материјалног права, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји изјављену жалбу преиначи побијано решење или да побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновни поступак.

Бранилац окривљеног II и пуномоћник трећих лица ЈЈ и КК адвокат ЗЗ због битне повреде одредаба кривичног поступка и поступка предвиђеног Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, због повреде Кривичног закона и Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји изјављену жалбу, преиначи ожалбено решење и одбије захтев за привремено одузимање имовине од оптуженог II, његове супруге ЈЈ и сина КК као трећих лица или да укине и предмет врати првостепеном суду на поновно решавање.

Апелационо јавно тужилаштво у Београду у поднеску КтрI.бр.2970/2010 од 08. октобра 2010.године даје мишљење да је решење Vишег суда у Београду Пои.4/2010 правилно те да поднете жалбе окривљених и њихових браниоца као и пуномоћника трећих лица и трећих лица лично треба одбити а жалбу Vишег јавног тужилаштва у Београду у односу на треће лице ГГ треба уважити.

Апелациони суд у Београду одржао је седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбама, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и предлога надлежног тужиоца нашао:

жалбе браниоца окривљеног ЕЕ адвоката ЕЕ1 је делимично основана, док су жалбе Vишег јавног тужилаштва у Београду и окривљеног ББ трећег лица VVе и ГГ, адвоката VV1 пуномоћника VV, адвоката ДД1 пуномоћника трећег лица ДД и браниоца окривљеног ЂЂ адвоката ЕЕ1, пуномоћника трећег лица ЖЖ, адвоката ЗЗ браниоца оптуженог II и пуномоћника трећег лица ЈЈ и КК су неосновани.

По оцени овог суда, првостепено решење о привремено одузимању имовине садржи у изреци образложења све податке који су по закону потребни-члан 25 став 2 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела и то: податке о власнику, опис и законски назив кривичног дела, детаљне податке о имовини која се одузима, околности из којих произилази основана сумња да имовина проистече из кривичног дела, потребу за привременим одузимањем имовине и време на које се одузима, а то је да мера може трајати до доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине.

Iмовина за коју постоји основана сумња да је проистекла из кривичног дела извршена од стране окривљених ЗЗ, ЂЂ, ЖЖ, ББ и II, против којих се пред Vишим судом у Београду води кривични поступак по оптужници VЈТ у Београду Кт.2178/07 од 26.05.2008.године, са ближим описом радњи као у оптужном акту, због кривичних дела, у односу на окривљеног ЕЕ, АА, ЂЂ, ЛЛ и ЕЕ, због кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 4 у вези става 3 и 1 у вези члана 33 КЗ-а у саизвршилаштву, а окривљеног ЕЕ подстрекавањем у вези члана 34 КЗ-а, окривљени ЛЛ, ББ, ЉЉ и ММ због кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 4 у вези става 3 и 1 КЗ-а у вези члана 33 КЗ-а, окривљених ЉЉ и ММ подстрекавањем у вези члана 34 КЗ окривљених ЛЛ, ББ, II и ЕЕ због кривичног дела злоупотребе службеног положаја у покушају из члана 359 став 4 у вези става 3 и 1 КЗ-а у вези члана 30 и 33 КЗ-а, окривљеног ЕЕ у подстрекавању у вези члана 34 КЗ-а и имовина потом пренета на трећа лица.

Жалбени наводи VV и њеног пуномоћника адвоката VV1, оцењени су као неосновани обзиром да је првостепени суд правилно утврдио да на основу изведених доказа произилази основана сумња да је наведена имовина управо проистекла из кривичних дела. За овај свој став првостепени суд је у образложењу побијаног решења дао јасне и довољне разлоге које у свему као правилне прихвата овај суд.

Неосновани су жалбени наводи VV и њеног пуномоћника адвоката VV1 да је непокретност која је власништво VV која је одузета оспореним решењем, купљена од средстава њене мајке и остварених прихода од продаје стана у __ за шта је пружио уговор који је приложен као доказ, дакле две године након што је VV закључењем уговора о купопродаји непокретности 23.07.2000.године и исплатом уговорене цене прибавила у својини стан у ул.__ у Београду. Првостепени суд је у образложењу побијаног решења навео разлоге којима се руководио када је усвојио захтев тужилаштва за привремено одузимање имовине трећем лицу VV, у чињеници да је њен супруг окр.ББ већ покушао отуђење дела имовине чије се одузимање исто тако од њега захтевало, а што је наведено у образложењу оспореног решења, а које чињенице објективно и значајно могу утицати на њега као и на власника имовине трећег лица VV да овом имовином, станом за који је стављен захтев тужилаштва за привремено одузимање располаже и на такав начин спречи и отежа одузимање исте а за коју није пружила доказ да је ту имовину стекла на основу законитих прихода односно да је ту имовину добила на неки други законит начин. Суд је утврдио да нису пружени докази о висини законито стечених прихода трећег лица VV на основу којих би била у могућности да купи, у наведеном периоду ову непокретност, чија је вредност велика и у време куповине је превазилазила финансијске могућности трећег лица VV тј.суд је нашао да је имовина чије се одузимање захтева од трећег лица VV нема покрића у њеним законитим примањима.

Жалбама VV и њеног пуномоћника адвоката VV1 овакви закључци првостепеног суда се не доводе у сумњу.

Жалбени наводи браниоца окривљеног ЂЂ и пуномоћника трећег лица ДД, адвоката ДД1, оцењени су као неосновани с обзиром да је првостепени суд правилно утврдио на основу изведених доказа да произилази основана сумња да је наведена имовина, непокретност, управо проистекла из кривичних дела, а за који свој став је у образложењу побијаног решења дао јасне и довољне разлоге које у свему као правилне прихвата овај суд.

Неосновани су наводи, да је окривљени ЂЂ имовину која му је одузета оспореним решењем, је стекао пре него што је против њега поднета кривична пријава за кривично дело за које се пред овим судом води кривични поступак. Наводи се да је живео у __ где је заједно са својом супругом радио у државној фирми, да су његови родитељи млади и имали су 4 хектара земље на мору, да је кућа у ул.__ саграђена 19__.године од уштеђевине коју су донели као избеглице из __ у Србију, да је у Србији радио у приватној фирми, да из уговора који је потписао окривљени ЂЂ није могла да се стекне противправна имовинска, јер се у самом уговору наводи да уговарач сагласно констатује да је купац пун износ купопродајне цене исплатио продавцу на његов рачун знатно пре закључења уговора да уговарачи сагласно констатују да се купац од раније налазио у искључивој државини земљишта, те да је купац у потпуности измирио обавезе по преносу апсолутних права. Сматра се да се ради о формалним променама, а не материјалним, да је породица ЂЂ изузетно богата породица која је живела у __ до 19_.године, да је у власништву имала већи број непокретности означених у жалби, да је окривљени са том имовином купио имовину означену у оспореном решењу а која му се одузима привремено, да је окривљени тек од 1996.године постао радник __и да имовина коју је поседовала породица ЂЂ вишеструко већа од вредности имовине која је одузета побијаним решењем. Указује се да је треће лице ДД син окривљеног био врстан студент да је уживао наклоност својих родитеља, баба и деда, да је добијао поклоне који су вреднији од земљишта тј. непокретности која му је одузета.

Управо из доказа изведених током рочишта за привремено одузимање имовине произилази супротно од навода у жалби. Наиме у време подношења захтева за привремено одузимање имовине окривљени ЂЂ је био власник непокретности, означених у овом решењу, што исти није оспоравао. Окривљени ЂЂ има пријављено пребивалиште у месту __ у ул.__ као и његов син ДД са пријавом пребивалишта у __ у ул. __ и не налазе се у служби евиденције као порески обвезници локалних јавних прихода на порез на имовину физичких лица. Iз уверења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање је утврђено колике је годишње зараде остваривао окривљени као осигураник од 19__.године током 20__, 20__.године закључно са 20__.годином и колико остварују укупну годишњу зараду у тим годинама. Код таквог стања ствари вредности наведених непокретности за које је поуздано утврђено да су власништво овде окривљеног ЂЂ очигледно су у несразмери са његовим законитим приходима и указују у довољној мери на постојање основане сумње да означена имовина у побијаном решењу која је привремено одузета прибављена путем новчаних средстава стечених извршењем кривичног дела, те да у току овог поступка окривљени није пружио поуздане и несумњиве доказе о висини стечених прихода које би прихватио и Апелациони суд.

Овакав правилан став првостепеног суда жалбама није доведен у сумњу.

Такође, првостепени суд је ценио, а супротно наводима у жалби пуномоћника трећег лица ДД адвоката др ДД1, везано за наведено утврђивање чињенице које су од значаја за оцену основаности захтева за привремено одузимања имовине од окривљеног ЂЂ, као и све изведене доказе прикупљене у поступку финансијске истраге за одузимање имовине од трећег лица-сина окривљеног ЂЂ које је образложио и на основу којих је утврдио да су наведене непокретности које су власништво окривљеног ЂЂ и његовог сина ДД купљене 20__.године да су једна поред друге те да треће лице ДД суду није пружио доказе о висини законито остварених прихода на основу којих би било могуће купити наведену непокретност. Очигледно је да се треће лице власник ДД само формално пријавио као купац на наведене непокретности за рачун окривљеног ЂЂ те да првостепени суд правилно констатује да треће лице ДД у време када је постао власник оспорене непокретности која му је одузета овим решењем, није остваривао никакве законите приходе нити је доказао својим наводима и приложеним доказима да је било какве законите приходе прибавио у наведеном периоду.

Овакав став првостепеног суда прихвата и Апелациони суд.

Жалба Vишег јавног тужилаштва у Београду у односу на треће лице ГГ (изреке V побијаног решења) је неоснована, јер се у истој понављају разлози и образлажу докази који су већ обухваћени захтевом тужилаштва за одузимање имовине од трећег лица, те је првостепени суд у свом решењу дао јасне разлоге због којих је одбио захтев Vишег јавног тужилаштва у делу тј.у односу на треће лице да се од исте одузме имовина, јер је ГГ приложеним доказима у току поступка поуздано доказала да је та имовина, означена у захтеву Vишег јавног тужилаштва за одузимање, није стечена извршењем кривичног дела нити на други незаконит начин.

Жалбени наводи трећег лица ГГ којим се побијано решење оспорава у делу где је привремено одузета имовина од ње као лица на које је, наводно, пренета имовина проистекла из кривичних дела, оцењени су као неосновани. Првостепени суд је правилно утврдио на основу изведених доказа, да произилази основана сумња да је наведена имовина управо проистекла из кривичних дела, а за који своји став је у образложењу побијаног решења дао јасне и довољне разлоге, које у свему као правилне прихвата и овај суд. Неосновано се у жалби истиче да је наводно пренета имовина на трећа лица, проистекла из кривичног дела јер у току поступка нису доказане ни околности ни постојање опасности да би касније одузимање било отежано или онемогућено, те да није могуће одузимати имовину привредног друштва, зато што је оснивач или један од оснивача лице против кога се води поступак за одузимање имовине. Iмајући у виду појам имовине привредног друштва што подразумева скуп субјективних права, неосновано се наводи да првостепено решење не садржи разлоге о одлучним чињеницама тј.разлоге који оправдавају чињенице и правне закључке првостепеног суда како то налаже одредба члана 361 став 7 ЗКП-а а сходно члану 4 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичних дела и истиче се у жалби да првостепени суд за сваку појединачну имовину није утврдио тачан временски тренутак њеног стицања од стране окривљеног и трећих лица, па се тврди да ниједан доказ не постоји да се ГГ само формално појављује као оснивач самосталне пекарске радње. Наиме, управо из доказа изведених током рочишта за привремено одузимање имовине произилази супротно. Тачније, из потврде о пријему пријаве-промене и одјаве осигурања утврђено је као и из приложене радне књижице трећег лица власника ГГ, потврде о извршеној регистрацији Пореске управе Министарства финансија Републике Србије од 05.07.2008.године, решења Агенције за привредне регистре од 15.06.2006.године да је треће лице власник ГГ оснивач самосталне __, да је обвезник пореза на доходак грађана на приходе од обављања самосталне делатности ове пекарске радње, да је према приложеном уговору о уступању од 01.07.2006.године окривљени ЕЕ као закуподавац, трећем лицу власнику и оснивачу ГГ дао у закуп на коришћење пословни простор, без икакве новчане накнаде, из чега је првостепени суд правилно закључио да се ГГ само формално појављује као оснивач ове самосталне трговинске радње а у име и за рачун свог супруга окривљеног ГГ. При томе суд је ценио и уверења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање који је дао укупно остварене приходе за треће лице ГГ.

Основани су жалбени наводи браниоца окривљеног ЕЕ адвоката ЕЕ1, у делу који се односи на одузимање акција __р које се воде на име ЕЕ и које су уписане у Централни регистар хартија од вредности и у делу који се забрањује располагање оптерећења и отуђења имовином предузећа __, чији је власник ЕЕ, јер првостепени суд у образложењу решења није дао јасне и несумњиве разлоге на основу којих доказа је донео овакву одлуку, а што се жалбом и оспорава. Наиме, у образложењу првостепеног решења се наводи да је оваква одлука донета из разлога што нису достављени подаци о новим уписима у Централни регистар предузећа, иако је окривљени ЕЕ на рочишту за привремено одузимање имовине изјавио да је Предузеће __ раскинуло уговор у другом месецу 2010.године са окривљеним и обавестио суд на рочишту да је акцијски фонд у мају поново продао предузеће, те да је као нови власник предузећа уписано Предузеће __. Овакво образложење Апелациони суд не може да прихвати, обзиром да је првостепени суд у овом поступку био дужан да прибави нови извештај акцијског фонда као и централног регистра, а за предузеће __, ради провере изјаве окривљеног ЕЕ да он није више власник овог предузећа. Ово тим пре ако се има у виду да је првостепени суд ово решење о забрани отуђења и располагања у односу на Предузеће __ донео на основу преписа листова непокретности Републичког геодетског завода од 21.01.2010.године и извода из Централног регистра од 11.01.2010.године. По налажењу Апелационог суда, основано се жалбом браниоца окривљеног ЕЕ тврди да у том делу решење садржи битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, јер је неразумљиво и у образложењу се не дају разлози о одлучним чињеницама.

Жалбени наводи браниоца окривљеног ЕЕ адвоката ЕЕ1 у осталом делу као и пуномоћника трећег лица ЕЕ, оцењени су као неосновани.

Ово стога што је првостепени суд правилно утврдио на основу изведених доказа да постоји основана сумња да је имовина управо проистекла из кривичних дела. За овакав свој став првостепени суд је у образложењу побијаног решења дао јасне и довољне разлоге које у свему као правилне прихвата и овај суд. Неосновано се у жалби истиче да је суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члан 368 став 1 тачка 1 ЗКП-а, обзиром да је био непрописно састављен, јер је по мишљењу одбране у овој фази суд морао поступати у већу. Осим тога, неосновано се наводи да побијаним решењем није доказано да су трећа лица ЖЖ и ГГ лица на које је наводно пренета имовина проистекла из кривичног дела, да захтев не садржи опис кривичног дела, те да суд није био овлашћен да овакве недостатке у захтеву Vишег јавног тужилаштва пренебрегне и да уређује и проширује захтев тужиоца. Тиме је по мишљењу жалиоца учинио битну повреду одредаба кривичног поступка јер је у изреци решења дао опис радње који захтев не садржи. Такође, неосновано се у жалби наводи да решење не садржи разлоге о томе које су то околности које представљају основ за закључак да би касније одузимање било отежано, да побијано решење не садржи разлоге на основу ког прописа се даје право суду да Централни регистар за хартије од вредности изузме од трговине и права гласа акције привредног друштва пошто је побијаним решењем одузета имовина Акционарског друштва где је окривљени само један од акционара, и да је у том случају суд могао одузети само аликвотни део који припада окривљеном а не имовину осталих сувласника, и то утолико пре што је привредни субјекат своју имовину стицао знатно пре него што је наводно окривљени стекао имовину проистеклу из наводног вршења кривичног дела.

Такође жалилац наводи да је првостепени суд учинио битну повреду кривичног поступка јер на рочишту одржаном поводом захтева за привремено одузимање имовине, није прочитао доказе које је приложио овај адвокат. Осим тога, неосновано се напада да је првостепени суд свој закључак да докази не потврђују поуздано да су позајмљена средства законито прибављена, није резултат било каквих провера нити материјалних доказа. Жалбом се указује да првостепени суд погрешно оцењује налаз судског вештака економске струке СС који је приложен од стране окривљеног а на околности о врсти и изворима прихода, новчаних средстава у периоду од 1993.године до 2009.године, а који првостепени суд није прихватио са тврдњом како приложеним доказом није приказано шта је окривљеном исплаћено као зарада, дивиденда или други вид располагања добити, са образложењем да се ради о вештачењу које није одређено од стране суда.

У жалби се наводи да су разлози дати у образложењу у супротности са стањем у списима а у погледу имовине коју ЖЖ, ближе описано у изреци побијаног решења. Даље, у жалби се наводи да је првостепени суд био дужан да одреди вештачење од стране вештака финансијске струке у складу са ЗКП-ом, како би на тај начин проверио истинитост достављеног налаза и мишљења. У жалби се наводи да постоји повреда идентитета између захтева Vишег јавног тужилаштва и решења суда па је самим тим и прекорачен захтев. Жалбом се напада да је пропуст суда да за сваку појединачну имовину утврди тачни временски тренутак њеног стицања од стране окривљеног или трећих лица, те да се не може прихватити образложење да се опреза ради одузима имовина-земљиште од ЕЕ, када је као носилац права коришћења и располагања укњижен __, да не може да се одузима имовина која је у сувласништву окривљеног и трећег лица, а што је у супротности са Законом о основама својинско-правних односа. У жалби се наводи да је суд био дужан да захтев тужиоца усмерен у односу на имовинску корист прибављеног кривичним делом одбаци као непрописно састављен односно као недозвољен, те да у образложењу првостепеног суда недостају разлози о одлучним чињеницама чиме је учињена битна повреда кривичног поступка. Тврди се да не постоји услов за привремено одузимање имовине тј. да суд није понудио разлоге и доказе да постоји опасност да би касније одузимање имовине било отежано или онемогућено.

Цитирани жалбени наводи, су неосновани а ово са разлога јер је првостепени суд управо из доказа изведених током рочишта за привремено одузимање имовине утврдио супротно, а посебно имајући у виду све доказе који су детаљно образложени и подкрепљени писменим доказима, а све то везано за привремено одузимање од окривљеног ЕЕ и трећег лица ЖЖ, како је то описано на странама 111-129 побијаног решења, где је суд цитирао све писмене доказе који се односе на право располагања и коришћења земљишта ПIК „__“. Првостепени суд је оценио за сада неприхватљивим наводе окривљеног власника ЕЕ да је право располагања и коришћења овог земљишта стекао на основу законитог правног посла јер из решења Четвртог општинског суда у Београду од 14.07.2009.године утврђено да је овим решењем дозвољена укњижба, брисања уписа у ЗКУЛ број __ КО __ и у ЗКУЛ бр.__ КО __ извршног решења Четвртог општинског суда од 01.02.2005.године, уз успоставу ранијег земљишно-књижног стања а са укњижбом права коришћења и располагања на описаним непокретностима у корист ПIК „__“ а дозвољена је и укњижба брисања уписа извршеног допунским решењем Четвртог општинског суда у Београду од 24.02.2005.године и успостава ранијег земљишно-књижног стања укњижбом права коришћења и располагања на земљишту ЗК уложак број __ КО __ у корист ранијег носиоца права коришћења и располагања ПIК „__“ из __. Забележба жалбе на ово решење изјављена од стране ЕЕ није брисана те обзиром да о истој још увек није одлучио Vиши суд као и постојање наведених уговора и жалбе о којој није одучено на решење о успостави земљишно-књижног стања и да стога решење од 14.07.2009.године није правноснажно, то је првостепени суд правилно поступио када је донео решење о привременом одузимању овог земљишта од окривљеног ЕЕ без обзира на успоставу ранијег пређашњег стања по решењу од 14.07.2009.године.

У односу на одузимање земљишта окривљеном ЕЕ заједно са Задругом „__“ суд је имао у виду све писмене доказе ценио је наводе окривљеног ЕЕ да је он и даље корисник овог земљишта у наведеној површини а да ПIК „__“ има удео од __ хектар на истој парцели те налази да су ови наводи за сада без значаја за другачију одлуку суда, као и све побројане непокретности које се привремено одузимају у односу на окривљеног ЕЕ а које су означене у решењу о привременом одузимању на страни 14, 15, и 16, да Агенција за привремени регистар забрани упис било каквих промена на следећим привредним друштвима „__“ __, „__“ __, „__“ __, „__“ __, „__“ __, да Централни регистар за хартије од вредности изузме од трговине и права гласања акције Предузећа „__“ __, „__“, Предузеће „__“ __ и „__“ __, да се изврши блокада новчаних средстава на рачунима окривљеног ЕЕ наведених новчаних средстава код банака означених и то „__“ банке, „__” Банке и блокаде сефа број __ у Филијали __ банке, да се привремено одузме имовина и земљиште означено на страни 17 решења о привременом одузимању имовине и то путничко возило марке „_“ и путничко возило марке „_” __ да се од Предузећа „__“ из __ одузме означено земљиште да се од Предузећа „__“ __ одузме означено земљиште да Централни регистар ХОV изузме од трговине и права гласа означене акције ПД „__“ __ да се од Привредног друштва „__“ __ одузме земљиште означено у решењу на страни 17 овог решења, затим да се од Предузећа „__“ __ одузме означено земљиште на страни 18 овог решења да се од Привредног друштва „_“ одузме земљиште означено на страни 18 и 19 овог решења, да се у односу на ЖЖ привремено одузме земљиште означено на страни 19 да Агенција за привредни регистар забрани промене на СТР „__“ чији је оснивач ГГ и то у односу на њу, да Централни регистар ХОV изузме из трговине акције __ банке да се изврши блокада новчаних рачуна на средствима на рачуну __ банке и да се привремено одузме аутомобил „__“ означено све на страни 19 овог решења о привременом одузимању имовине у односу на ЖЖ и ГГ. Суд је на основу изведених доказа чију је садржину образложио и дао разлоге због чега је ова имовина привремено одузета од окривљеног ЕЕ те да сматра да је стечена кривичним делом као и да та имовина није стечена на законит начин илегалним средствима. Окривљени није довео у сумњу овако правилно утврђено чињенично стање. Осим тога, првостепени суд је у односу на треће лице власника ЖЖ дао јасне разлоге на основу свих изведених писмених доказа стекао уверење да су његова примања у наведеном периода била недовољна за куповину наведених непокретности и да је имовина коју ЖЖ поседује а ближе описане у изреци овог решења, отуђена ради осујећења одузимања имовине нити је поуздано доказано да је ова имовина чији је власник ЖЖ стечена законитим правним послом или на други законит начин.

Жалбени наводи браниоца окривљеног II и пуномоћника трећег лица ЈЈ и КК адв.ЗЗ, оцењени су као неосновани с обзиром да је првостепени суд правилно утврдио на основу изведених доказа да произилази основана сумња да је наведена имовина означена у побијаном решењу управо проистекла из кривичних дела. За овакав свој став првостепени суд је у образложењу побијаног решења дао јасне и довољне разлоге које у свему прихвата и овај суд. Неосновано се у жалби наводи да је побијаним решењем од окривљеног II привремено одузета имовина означена у диспозитиву решења под I тачка 6 где се наређује блокада новчаних средстава у банка Банка __ у Експозитури у __ и да истим решењем у ставу II под тачком 4 и 5 привремено одузета имовина од трећих лица ЈЈ и то такође означена непокретност и блокада рачуна новчаних средстава без означења код које банке се предметни рачуни воде и у ком новчаном износу је реч. Такође, без ближег означења висине новчаног износа, у жалби се неосновано наводи да ожалбено решење нема уопште ваљане разлоге и у истом се не наводе разлози о одлучним чињеницама нити се може извући ниједан правилан закључак о кривичној одговорности оптуженог II и постојању основане сумње да је извршио кривично дело које му се оптужницом ставља на терет. Тврди се да у побијаном решењу постоји знатна противречност између онога што се наводи у разлозима решења и садржине записника са њиховим одбранама и писменој документацији, да у ожалбеном решењу не постоји ниједан ваљани разлог о одлучним чињеницама које би оправдавале овакву одлуку суда, те да се из оваквог решења не може утврдити како време извршења кривичног дела које се оптуженом II ставља на терет, тако ни радње извршења кривичног дела, већ то првостепени суд само паушално оцењује када закључује да постоји основана сумња да је то кривично дело оптужени II починио и да из тог крив. дела проистиче имовина која му се одузима. Даље се наводи, да је изрека првостепеног решења потпуно неразумљива имајући у виду да се неозначава за које износе новчаних средстава се наређује блокада. Такође, тврди се да је ЈЈ предметни стан који је овим решењем привремено одузет купила две године пре извршења кривичног дела које се оптуженом II ставља на терет. Наводи се да је терет доказивања на државном тужиоцу, те да је суд дужан да спроведе ваљан поступак како би утврдио да је захтев тужилаштва основан или не.

Жалбом се даље напада да у конкретном случају у односу на оптуженог II и његову породицу, супругу и сина није правилно примењен Закон о одузимању имовине проистекле из кривичних дела, нити је дат један ваљан доказ, нити је утврђено да постоји основана сумња да је оптужени II извршио кривично дело које му се оптужницом ставља на терет. Као време радње извршења кривичног дела означен је период од 18.01.2005.године до 11.05.2006.године и тврди се да је оптужени искористио свој службени положај судског вештака да ЕЕ прибави противправну имовинску корист означену у диспозитиву оптужнице. Даље се наводи, да су ове констатације потпуно нејасне и измишљене и да нису подкрепљене доказима. У жалби се анализира постојање основане сумње да је оптужени уопште извршио кривично дело које му се оптужницом ставља на терет. Бранилац наводи да не постоји основана сумња да је оптужени починио кривично дело које му се ставља на терет а на начин како је то описано у диспозитиву оптужнице, затим да ожалбено решење не садржи тачан износ на девизним рачунима, јер постоји евиденција о стању на девизним рачунима код оптуженог II тако и његове супруге и сина као и износ имовине у сефу, што све треба да се упореди са законитим примањима породице II.

Такође, жалбом се напада да је тим новцем, како првостепени суд закључује, окривљени могао да стиче имовину од дана извршења дела па надаље, а ни у ком случају да стиче имовину пре извршења кривичног дела. Ово стога што стан на име његове супруге ЈЈ је стечен две године пре извршења кривичног дела. Даље, наводи се да ожалбено решење нема разлоге о одлучним чињеницама, оспорава се одлука првостепеног суда о блокади средстава на девизном рачуну које поседује оптужени II означена у овом решењу не садрже суму које се одузима а оптужени II је дао све податке везане за своја средства која има код банака, па по мишљењу одбране решење у овом делу нема разлоге о одлучним чињеницама. Такође жалба напада да у односу на ЈЈ не постоји ниједан ваљан разлог везан за одлуку о привременом одузимању имовине тј. стана на њено име поготово што је исти купљен две године пре извршења кривичног дела и пружен је доказ купопродајни уговор. Такође се жалбом напада да суд ожалбеном решењу не даје ниједан разлог због чега то не прихвата нити даје ниједан ваљан разлог у вези са блокадом новчаних средстава на рачуну КК нити је суд приликом узимања у обзир све приходе које ова породица поседује није уопште узимао у обзир трошкове живота породице II које је од четири члана. Бранилац у жалби истиче да је у току вођења поступка из статистичких годишњака доставио усвојени трошковник живота за сваку годину од 2000-те закључно са 2009-том годином и из те анализе као и из анализе укупних прихода које је остварила породица II, по ставу одбране није се могао извести овакав закључак о привремено одузимању имовине породици II. По ставу одбране са свега изнетог нема никакве очигледне несразмере између законских прихода породице II и износа уштеђевине чија је блокада извршена ожалбеним решењем.

Ови жалбени наводи по оцени Апелационог суда немају упориште у изведеним и од стране првостепеног суда правилно оцењеним доказима и закључцима заснованим за основу тог.

Наиме, из доказа изведених током рочишта за привремено одузимање имовине произилази супротно наводима жалбе, јер је првостепени суд побијаним решењем делимично усвојио захтев тужилаштва у односу на окривљеног II за привремено одузимање имовине тачно означене у диспозитиву решења о привремено одузетој имовини и блокади његових девизних рачуна анализирајући при томе све приложене доказе, те имајући у виду изјаву окривљеног II о оствареним приходима у протеклих десет година, везано за позиве које је обављао и остваривање редовних примања. Осим тога првостепени суд је имао у виду да се против окривљеног II води кривични поступак по оптужници Vишег јавног тужилаштва у Београду због постојања основане сумње да је у периоду од 18.01.2005-11.05.2006.године извршио кривично дело из члана 359 став 4 у вези става 3 и 1 КЗ у вези члана 30 и 33 КЗ-а па је нашао да за сада није доказано да је окривљени II средства која поседује на наведеном девизном рачуну, стекао на законит начин и да потичу искључиво из његових законитих прихода. Обзиром на фазу поступка као и чињеницу да се имовина може отуђити на разне начине, првостепени суд правилно сматра да би без одређивања ове блокаде наведеног девизног рачуна касније евентуално трајно одузимање ове имовине било у знатној мери отежано или чак и онемогућено.

Правилно је првостепени суд из писмених доказа утврдио да је ЈЈ власник непокретности која се од ње овим решењем привремено одузима, као и рачуна чија се блокада тражи. Првостепени суд је управо из доказа изведених током рочишта за привремено одузимање имовине донео своју одлуку као и на основу изјаве трећег лица власника ЈЈ, а полазећи од тржишне вредности непокретности у време када је иста прибављена, ценећи истовремено и законите приходе и примања ЈЈ те да је окривљени ЕЕ оптужен за кривично дело у подстрекавању нашао да постоји очигледна несразмера између вредности купљене непокретности чије се одузимање тражи са њеним законитим примањима и приходима, да се ради о непокретности чија вредност знатно премашује финансијске могућности трећег лица ЈЈ. Другим речима испуњене су законске предпоставке за постојање основане сумње да се ЈЈ само формално појављује као купац наведене непокретности за рачун свог супруга II. Ове околности могу утицати да окривљени II и ЈЈ њоме располажу и тако спрече и отежају евентуално касније одузимање те имовине.За сада нису пружени довољни докази за ову имовину да је стечена на основу законитих прихода или да је добијена на други законити начин. Такође, првостепени суд је правилно поступио када је усвојио захтев јавног тужиоца за блокаду новчаних средстава у односу на треће лице КК, имајући при томе у виду све изведене доказе током овог поступка као што је нпр. извештај Републичког фонда ПIО о примањима и оствареној заради КК, и донео правилну одлуку коју прихвата и Апелациони суд да за сада нису пружени поуздани докази да су средства на том рачуну прибављена на наведени начин тј. путем поклона, налазећи да постоји основана сумња да ова средства на рачуну КК потичу од извршења кривичног дела његовог оца окривљеног II. Следствено томе донео одлуку као у изреци решења, која жалбама није доведена у сумњу.

Жалбени наводи окривљеног ББ оцењени су као неосновани, с обзиром да је првостепени суд правилно утврдио на основу изведених доказа да постоји основана сумња да су наведене непокретности и покретне ствари, управо проистекле из кривичног дела. За овакав свој став првостепени суд је дао јасне и довољне разлоге, које у свему као правилне прихвата и овај суд. Неосновано се жалбом и допунама жалбе истиче супротно-да првостепени суд није применио одредбе Закона о одузимању имовине, односно да их је погрешно применио, да околности из којих произилази основана сумња да је предметни стан наводно проистекао из кривичног дела мора да буде наведено у захтеву јавног тужиоца, а што није, те да не постоји ни један разлог који оправдава потребу за привременим одузимањем имовине.

Осим тога жалбом се тврди да по протеку законског рока, рочиште за привремено одузимање није могло да се одржи, имајући у виду да је захтев тужилаштва поднет 09. априла, а да је рочиште започето 09. јуна 2010. године, дакле по протеку законског рока од 5 дана, да то рочиште не може да се прекида, и да је ово рочиште за привремено одузимање имовине одржано без чланова поступајућег већа од стране самог председника већа. У жалби се цитирају уставне и законске норме које се односе на одузимање или ограничење права својине у јавном интересу, одузимање или ограничење имовине ради наплате пореза и других дажбина и казни. Наводи се да првостепени суд није дао разлоге о одлучним чињеницама тј. није уопште одлучивао о предлогу овде окривљеног да се застане са предметним поступком до одлуке о уставности овог закона, да првостепени суд није дао било какве разлоге о доказима које је сам окривљени преко свог пуномоћника приложио, да првостепени суд у побијаном решењу није навео ни приближну вредност станова у центру Београда, да није навео која одредба статута ДП ПIК "__" наводно одређује да је потребна сагласност Управног одбора за закључење уговора, цитирају се одредбе кривичног поступка везане за радње доказивања. У жалби се наводе редовни приходи који су били остварени у радном односу од стране окривљеног. Осим тога у решењу се наводи да подаци о зарадама самосталне делатности се не евидентирају у Републичком фонду ПIО, а како се то тврди у жалби, те да је извештај тог фонда по ставу одбране, издат од ненадлежног органа, да тај извештај није ни валидан ни непосредни доказ на околност да ли се неко бавио адвокатуром или не, јер као основица за утврђивање доприноса за самосталну делатност служи паушално утврђени приход, а не зарада. У жалби се наводи да је по основу животног осигурања окривљени наплатио накнаду нематеријалне штете у износу од 11.257 немачких марака и о томе приложио и доказ, наводе се и цитирају и други докази који су приложени, дају тумачења о доказној снази аутентичности исправе, наводе докази и садржина о стицању и вредности имовине означене у побијаном решењу, цитирају одредбе статута ДП ПIК "__", одредбе уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе за самосталну делатност, одредбе Устава Републике Србије и одредбе Закона о одузимању имовине стечене кривичним делом.

Правилно је првостепени суд из доказа изведених на рочишту и писмених доказа, утврдио да је на непокретности означеној у побијаном решењу, на основу решења суда, укњижено право коришћења у корист ББ, па је цитирајући све уговоре и решења суда, као и све писмене доказе, утврдио као и из извештаја Републичког фонда ПIО о његовим примањима, те ценећи при томе све изведене доказе прикупљене у поступку финансијске истраге правилно закључио, да није несумњиво доказано да је окривљени средства за куповину наведених непокретности, коришћења истих, а одузетих овим решењем прибавио на законит начин, те да постоји очигледна несразмера између имовине у власништву окривљеног ББ и његових законитих прихода. Iстовремено првостепени суд је правилно утврдио да постоји опасност отуђења те имовине чиме би њено касније евентуално трајно одузимање било у знатној мери отежано или онемогућено.

Не стоје наводи адвоката ЕЕ1, браниоца ЕЕ и пуномоћника за треће лице ЖЖ, да је првостепени суд учинио битну повреду кривичног поступка, члан 368 став 1 тачка 1. По ставу одбране, у конкретном случају првостепени суд морао је поступати у већу у овој фази поступка. Ови наводи су неосновани, јер је побијано решење донето на основу члана 21 став 3 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, где стоји да о захтеву и ставу 1 овог члана у зависности од фазе поступка одлучује истражни судија, председник већа, односно веће пред којим се држи главни претрес.

Такође, не стоје ни наводи у жалбама окривљених и њихових бранилаца као и пуномоћника трећих лица да је побијаним решењем од окривљених и трећих лица одузета имовина која је стечена пре извршења кривичног дела које се оптужницом VЈТ ставља на терет. Наиме, првостепени суд је поступао у складу са чланом 3 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела где је у ставу 1 наведено: "имовином се сматра добро сваке врсте материјално или нематеријално, покретно или непокретно, проценљиво или непроценљиво велике вредности и исправе у било којој форми којима се доказује право или интерес у односу на такво добро. Iмовином се сматра и приход или друга корист остварена непосредно или посредно из кривичног дела као и добро у које је она претворена или са којим је помешана". У ставу 2 истог члана наводи се "имовина стечена из кривичног дела сматра се имовином окривљеног, сведока сарадника или оставиоца која очигледно не сразмери са његовим приходима" у ставу 3 се наводи "окривљеним се сматра осумњичено лице против кога је кривични поступак покренут или је осуђен за кривично дело" из члана 2 овог Закона, у ставу 6 истог члана се наводи „да се трећим лицем сматра физичко или правно лице на које је пренета имовина проистекла из кривичног дела" а ставом 7 истог члана се наводи власником се сматра окривљени, сведок сарадник, оставилац, правни следбеник или треће лице.

Апелациони суд је водио рачуна о примени Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, и сматра да Закон није примењен ретроактивно. Управо због правне сигурности, у самом закону је наведено, у којој фази поступка јавни тужилац може поднети захтев. У конкретном случају VЈТ је поднело захтев на основу одредбе члана 21 и 22 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, након подигнуте оптужнице, и у време подношења захтева VЈТ био је на снази Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела.

Обзиром да побијано решење садржи битну повреду одредаба кривичног поступка прописану чланом 368 став 1 тачка 11 Законика о кривичном поступку, у делу у коме се уважава жалба браниоца окривљеног ЕЕ, те да је решење донето на основу непотпуно утврђеног чињеничног стања, и то у односу на део решења наведене под ставом I изреке овог решења због чега је Апелациони суд у Београду уважио исту, укинуо првостепено решење и у том делу вратио предмет на поновно одлучивање. Првостепени суда ће у поновном поступку отклонити битну повреду одредаба кривичног поступка на коју је овим решењем указано, извршити одговарајуће радње у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, а све у складу са примедбама овог суда, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку, а за коју ће дати јасне и логичне разлоге.

Са изнетих разлога, на основу одредбе 401 став 3 ЗКП-а донета је одлука као у изреци решења.

Записничар Преседник већа-судија
Оливера Мемаровић, с.р Синиша Vажић, с.р

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

јт

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje