Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.10.2011.

Кж2 3259/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3259/11
Дана 05.10.2011. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Душка Миленковића и Вучка Мирчића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Снежаном Меденицом као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА и др., одлучујући о жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Пои.бр.2/11 од 18.05.2011. године, у седници већа одржаној дана 05. октобра 2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, изјављена против решења Вишег суда у Београду Пои.бр.2/11 од 18.05.2011. године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду Пои.бр.2/11 од 18.05.2011. године, одбијен је захтев за привремено одузимање имовине Вишег јавног тужилаштва у Београду Оик.бр.7/10 од 08.02.2011. године, захтев за проширење захтева за привремено одузимање имовине Оик.бр.7/10 од 25.02.2011. године и захтев за проширење захтева за привремено одузимање имовине Оик бр. 7/10 од 13.04.2011. године, а којима је тражено да се од:

I
Окривљеног АА привремено одузме имовина, и то Матично друштво за _ "АА" и Друштво са ограниченом одговорношћу за _ "АА1",

II
Трећег лица"АА", привремено одузме имовина и то:

1. 238.745 акција, чија је номинална вредност 420 РСД, са правом гласа 238.765 гласова – а.д. „_“ мбр. _, Београд, ул. _

2. 3122 обичне акције номиналне вредности 1.900 РСД „_“ а.д. _, мбр. _ и 59.738 приоритетних акција номиналне вредности од 1.900 РСД „_“ а.д. _ – мбр. _

3. 3175 акција номиналне вредности 3.000 РСД, са правом гласа 3.175 гласова „_“ а.д., мбр. _

4. 42.333 акције номиналне вредности 2.300 РСД, са правом гласа 42.333 гласова „_“ а.д. - _, мбр. _

5. 30.509 акција номиналне вредности од 500 РСД а.д. „_“ са правом гласа 30.509 гласова _, _, мбр. _

6. 1.269 акција номиналне вредности 600 РСД са правом гласа 1.269 гласова а.д. „_“, мбр. _

7.87.561 акција номиналне вредности 520 РСД са правом гласа 87.533 гласова а.д. „_“, мбр. _

8. 12.987 акција номиналне вредности 3.150 РСД са правом гласа 12.987 гласова а.д. „_“, мбр. _

9. 56.812 акција номиналне вредности 1.380 РСД „_“, а.д. за производњу _, Ниш, _, мбр. _

10. 872 акције номиналне вредности 600 РСД, са правом гласа 872 гласова а.д. „_“, мбр. _

11. 367.982 акције номиналне вредности 1.000 РСД са правом гласа 367.982 гласова а.д. за _ „_“ _, ул. _ бр. _, мбр. _

12. 49.608 акција номиналне вредности 1.000 РСД, са правом гласа 49.608 гласова „_“ мбр. _

13. 19.921 акција номиналне вредности 1.000 РСД ПД за производњу _ „_“ а.д. _, _ бр. _, мбр. _

14. 2,52 обвезнице Републике Србије

15. 69 акција номиналне вредности 500 РСД са правом гласа 69 гласова, а.д. за производњу _ „_“ а.д. _, _, мбр. _

16. Непокретност – пословна зграда аа, с тим што је реч о објекту коју је изграђен без дозволе и који се налази у ванкњижном власништву трећег лица "АА", а исти је стечен на основу уговора о купопродаји за предметну непокретност аа, који је сачињен дана 26.02.1996. године између ДД „_“ из _ као продавца и ПП „АА“ (садашње "АА") као купца, а који је оверен у тадашњем Првом општинском суду у Београду Ов. бр. 349/96 дана 26.02.1996. године.

17. 80.909 акција, чија је номинална вредност 1.380 РСД, са правом гласа од 80.909 гласова – ДП „_“ матични бр. _

18. Непокретност – пословни простор – локал аа1, власништво наведене непокретности је "АА, а правни основ стицања је уговор о купопродаји који је закључио АА као директор правног лица ПП „АА“ са директором правног лица ДП „_“, а који је закључен Уговор је закључен 22.03.1996. године и оверен у Општинском суду у Прокупљу под бројем 1026/96 дана 17.05.1996. године.

19. Непокретност – производну халу аа2, при чему постоји право коришћења на земљишту и својина на објектима по основу издате тапије града _ бр. 464_ од 12.08.2009. године у Књизи тапија оверен под редним бројем бр._, код Општинског суда у _ дана 25.08.2009. године под Рз. 330/09 и решење Општинског суда у Нишу Рз 330/09 од 31.08.2009. године.

20. Непокретност – 2 локала аа3 ванкњижни власник је "АА" а који правни основ стицања је пресуда Општинског суда у Нишу П.бр.4099/01 од 14.12.2001. године.

21. Линију за производну линију аа4, на основу уговора о складиштењу опреме, а коју је правно лице "АА"“ стекло уговором о купопродаји бр. 308/1 од 31.08.2009. године.

III
Трећег лица, Друштва са ограниченом одговорношћу "АА", привремено одузме имовина и то:

1. 12.105 акција номиналне вредности 520 РСД са правом гласа 12.105 гласова, а.д. „_“ мбр. _

IV
Трећег лица, Акционарског друштва "АА2", привремено одузме имовина и то:

1. 7.452 акције номиналне вредности 500 РСД са правом гласа 7.452 гласова, а.д. "_"“ а.д. _, ул. _, мбр. _

2. 3.026,18 акција номиналне вредности 520 РСД, са правом гласа 3.026,18 гласова, а.д. „_“ мбр. _,

3. 3.036 акција номиналне вредности 1.380 РСД „_“ у _, а.д. за _, ул. _, _, мбр. _

4. 0,75 акција номиналне вредности 12.000 РСД а.д. „_“, мбр. _

5. 274,25 обвезница Републике Србије.

V
Трећег лица, "АА3", привремено одузме имовина и то:

1. 127 акција номиналне вредности 480 РСД са правом гласа 127 гласова, а.д. „_“ за _, мбр. _

VI

Трећег лица, Акционарског друштва "АА4", привремено одузме имовина и то:

1. 4.505,1546 акција номиналне вредности 3.000 РСД са правом гласа 4.505 гласова а.д. „_“, мбр. _

2. 6.038,2916 акција номиналне вредности 1.000 РСД са правом гласа 6.038 гласова, предузећа „_“ а.д. _, ул. _, мбр. _

3. 646,5390 акција номиналне вредности 600 РСД са правом гласа 646 гласова а.д. „_“, мбр. _

4. 1.249,6318 акција номиналне вредности 1.000 РСД са правом гласа 1.249 гласова а.д. „_“, мбр. _

5. 2.160,3301 акција номиналне вредности 420 РСД са правом гласа 2.160 гласова, а.д. за _ „_“ а.д. _, ул. _, мбр. _

VII
Трећег лица ББ привремено одузме имовина и то:

1. "ББ1" за _, _, мбр. _ и то 91% друштвеног капитала

2. Друштво "ББ2", мбф. _ – 63,38% власничког удела.

VIII
Трећег лица "ББ2" за производњу и пружање услуга у _ "_", матични број _, са седиштем у _, привремено одузме имовина и то:

1. 9,166 акција номиналне вредности 1.900 РСД са правом гласа 9 гласова „_“ а.д. _, мбр. _

2. 13,749 акција номиналне вредности 10.000 РСД са правом гласа 13 гласова, Штедно-кредитне организације „_“

3. 41,247 акција номиналне вредности 10.000 РСД са правом гласа 41 глас, Штедно-кредитне организације „_“

4. 81.989,87 акција номиналне вредности 420 РСД, са правом гласа 81.989 гласова а.д. _, _, ул. _ бр. _, мбр. _

IX
Трећег лица, "ББ3" - матични број _ са седиштем у _, улица _, привремено одузме имовина и то:

1. 2.242 акције номиналне вредности од 1.000 РСД, са правом гласа 2.242 гласова - „_“ АД _

2. 891 акција, номиналне вредности 1.000 РСД, са правом гласа од 891 гласова – АД „_“ _, са седиштем у ул. _ бр. _, матични број _

3. 118 акција, номиналне вредности од 1.000 РСД, са правом гласа од 118 гласова – АД „_“

X
Трећег лица "ББ4" А.Д.- матични број _, са седиштем у _, ул. _, привремено одузме имовина и то:

1. 25акција, номиналне вредности од 10.000 РСД, са правом гласа од 25 гласова, Штедно-кредитне организације „_“, матични број _

2. 74акције, номиналне вредности од 10.000 РСД, са правом гласа од 74 гласова, Штедно-кредитне организације „_“, матични број _

Против овог решења, жалбу је изјавио јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелацини суд у Београду укине побијано решење и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или да побијано решење преиначи, тако што ће усвојити захтев и проширење захтева за привремено одузимање имовине Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Апелациони јавни тужилац у Београду у поднеску КтрI бр. 2702/2011 од 30.09.2011. године, предложио је да се уважи жалба јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду и донесе одлука у смислу жалбеног предлога тужиоца.

Апелациони суд у Београду је у седници већа, након разматрања списа предмета и побијаног решења, по оцени жалбених навода, имајући у виду и предлог Апелационог јавног тужиоца у Београду из напред наведеног поднеска, нашао:

Жалба је неоснована.

Правилно је поступио првостепени суд када је одбио захтев за привремено одузимање имовине Вишег јавног тужилаштва у Београду, као и захтеве за проширење захтева за привремено одузимање имовине, а којима је тражено да се од окривљеног АА привремено одузме имовина, наведена у ставу I изреке од трећег лица – Матичног друштва за производњу, трговину и спољнотрговински промет "АА" имовина наведена у ставу II изреке првостепеног решења, од трећег лица – Друштва "АА2, 12.105 акције наведене у ставу III изреке од трећег лица – "АА2", акције наведене у ставу IV изреке побијаног решења, од трећег лица – "АА3" акције наведене у ставу V изреке, од трећег лица – "АА4", акције наведене у ставу VI изреке, од трећег лица ББ да се привремено одузме имовина, наведена у ставу VII изреке, од трећег лица "ББ1", акције наведене у ставу VIII изреке, од трећег лица "ББ3", акције наведене у ставу IX изреке и од трећег лица "ББ4", акције наведене у ставу X изреке првостепеног решења.

Приликом доношења одлуке, првостепени суд је имао у виду чињеницу да је заступник јавне тужбе у захтевима за привремено одузимање имовине и у захтевима за проширење захтева за привремено одузимање имовине био дужан да учини вероватним да постоји очигледна несразмера између имовине коју окривљени и друга лица наведена у изреци побијаног решења поседују, да постоји основана сумња да је наведена имовина проистекла извршењем кривичног дела, као и основана сумња да би до коначне одлуке суда о одузимању имовине проистекле из кривичног дела окривљени и друга лица наведену имовину могли отуђити и тако отежати и онемогућити њено касније одузимање, што није учинио, да на одржаним рочиштима није образложио из којих околности произлази основана сумња да је предметна имовина проистекла из кривичног дела, нити разлоге који оправдавају потребу за привременим одузимањем имовине, а ни разлоге који указују да постоји опасност да би касније одузимање имовине било отежано или онемогућено, првостепени суд је правилно закључио да у конкретном случају јавна тужба није доказала да се имовина којом располаже окривљени АА, његова привредна друштва "АА" и "АА1" и друга повезана привредна друштва наведена у изреци побијаног решења, као и његова бивша супруга ББ проистиче из извршења кривичног дела, те да јавна тужба није доказала ни да између вредности имовине побројане у захтеву за привремено одузимање и захтевима за проширење тог захтева и вредности легалних прихода постоји значајна разлика, односно да је имовина којом располажу наведена лица у очигледној несразмери са њиховим законитим приходима.

При томе је првостепени суд правилно ценио доказе који се налазе у списима предмета – основни и допунски извештај Јединице за финансијских истрагу, те документацију која је приложена уз ове извештаје, а из којих произлази да су привредна друштва у власништву окривљеног АА и његове бивше ванбрачне супруге ББ, активне од момента оснивања до данашњег дана, да су редовно предавани порески биланси, осим за 1999. годину у односу на привредно друштво "АА", чији је власник окривљени АА, а које је основано 1990. године, те које је, према извештајима Јединице за финансијску истрагу, у току 1995. године, 1996. године и 1997. године стекло преко 600 акција „_“ АД из Београда, односно да је ово привредно друштво било веома активно на тржишту хартија од вредности, те да из наведених извештаја Јединице за финансијску истрагу произлази да је највећи део имовине привредно друштво "АА" и већи део друге имовине преосталих трећих лица, стечен пре 24.10.2006. године, када се окривљеном АА ставља на терет да је започео радњу извршења кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ.

Имајући у виду све доказе који се налазе у списима, а из којих произлази да је привредно друштво "АА" основано 1990. године, да је све време пословало и надлежним пореским службама уредно достављало своје пореске билансе, те пријављивало исказану добит, а посебно чињеницу да је у већем делу свог пословања привредно друштво "АА" пословало са значајном добити и да је значајан део имовине тог привредног друштва стечен пре 24.10.2006. године, када се власнику овог предузећа, окривљеном АА ставља на терет да је започео радњу извршења кривичног дела из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ, ценећи и чињеницу да је окривљени неосуђивано лице и да јавни тужилац није доказао да имовина којом располажу окривљени, његова бивша ванбрачна супруга као и његова привредна друштва "АА" и "АА1" те друга повезана привредна друштва проистиче из извршења кривичног дела, нити је доказао да постоји несразмера између вредности имовине која је наведена у захтеву за привремено одузимање имовине и захтевима за проширење овог захтева и вредности легалних прихода, а што је један од неопходних услова да би се у смислу одредбе члана 21 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела могла донети одлука о привременом одузимању ове имовине, посебно имајући у виду чињеницу да од тренутка када је покренут кривични поступак против окривљеног, дакле од новембра месеца 2010. године до момента издавања наредбе о забрани располагања имовином, односно до фебруара месеца 2010. године, није било радњи управљених на евентуално отуђење имовине, првостепени суд је правилно закључио да јавни тужилац на рочишту није пружио доказе који би упућивали на постојање опасности да би касније одузимање имовине било отежано или онемогућено.

Стога је, по оцени овога суда, правилна одлука првостепеног суда да одбије захтев јавног тужиоца за привремено одузимање имовине од наведених лица, на основу одредбе члана 25 став 1 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, налазећи да у конкретном случају нису испуњени законом прописани услови из члана 21 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела у односу на имовину окривљеног, његове бивше ванбрачне супруге и његових привредних друштава.

Како је првостепени суд за своју одлуку у побијаном решењу изнео у свему јасне и логичне разлоге, које и овај суд у потпуности прихвата као правилне, то је жалба јавног тужиоца, којом се истиче да је првостепени суд у побијаном решењу погрешно утврдио чињенично стање и извео погрешан закључак да не постоји основана сумња да је имовина коју поседује окривљени и трећа лица проистекла из кривичног дела, оцењени неоснованим.

Са свега изложеног, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, донета је одлука као у изреци.

Записничар       Председник већа – судија
Снежана Меденица, с.р.      Зоран Савић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje