Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.09.2011.

Кж2 3035/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3035/11
Дана 20.09.2011. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина бр.9АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Савке Гогић, председника већа Мирјане Поповић и Снежане Димитријевић, чланова већа, са вишим судијским сарадником - записничарем Тањом Славковић, у кривичном предмету против окривљеног АА и др., због кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 тачка 1 у вези члана 33 КЗ и др., решавајући по жалби окривљеног АА, изјављеној против решења Вишег суда у Београду К.бр.1127/10 од 31.08.2011.године, у седници већа одржаној дана 20.09.2011.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВА СЕ жалба окривљеног АА, па се решење Вишег суда у Београду К.бр.1127/10 од 31.08.2011.године, УКИДА.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Вишег суда у Београду К.бр.1127/10 од 31.08.2011.године, окривљени АА је упућен у Установу за издржавање казне пре правноснажности пресуде Вишег суда у Београду К.бр.1127/10 од 16.05.2011.године, којом је оглашен кривим због извршења кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 тачка 1 у вези члана 33 КЗ и осуђен је на казну затвора у трајању од 35 (тридесетпет) година у коју казну му је урачунато и време проведено у притвору почев од 22.08.2008.године, када је лишен слободе, па надаље.

Против наведеног решења жалбу је изјавио окривљени АА, без навођења основа побијања, а према жалбеним разлозима, првостепено решење се побија због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања са предлогом да Апелациони суд у Београду уважи његову жалбу те истог врати у притвор.

Апелациони јавни тужилац у Београду је писменим поднеском Ктж.бр.2568/11 од 19.09.2011.године, предложио да се уважи као основана жалба окривљеног АА, те да се решење Вишег суда у Београду преиначи тако што ће се одлучити да се окривљени не упути на издржавање казне затвора пре правноснажности пресуде.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем које је испитао у смислу члана 401 став 3 ЗКП и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, те става Апелационог јавног тужиоца у писменом поднеску, нашао:

Жалба је основана.

Жалбом окривљеног АА побија се првостепено решење, тако што се моли да Апелациони суд да не уважи његову молбу којом је тражио да иде пре правноснажности пресуде на издржавање казне затвора, тако што истиче да сада није у могућности да поднесе изолацију у КПЗ, па пошто је у међувремену добио пресуду мора остати у притвору, како би заједно са својим адвокатима написао жалбу, а одласком у КПЗ не би имао адекватну одбрану, са којих разлога предлаже као у жалби.

Наиме, првостепени суд је донео одлуку као у изреци ожалбеног решења и окривљеног АА упутио пре правноснажности пресуде у установу за издржавање затворске казне, а по пресуди Вишег суда у Београду К.бр.1127/10 од 16.05.2011.године уз образложење да је окривљени АА после изрицања казне затвора поднео захтев за упућивање у установу за издржавање казне пре правноснажности, са којих разлога је првостепени суд и донео одлуку као у изреци ожалбеног решења, сходно одредби члана 358 став 7 ЗКП, налазећи да не постоје сметње да се захтев окривљеног усвоји, обзиром да подвргавање окривљеног режиму Установе за издржавање казне у овој фази поступка не би било од утицаја на несметано вођење овог кривичног поступка до његовог правноснажног окончања.

Одредбом члана 358 став 7 ЗКП је предвиђена могућност упућивања у Установу за издржавање казне, лица осуђеног на затвор пре правноснажности пресуде, на његов захтев, при чему иницијатива може потећи само од осуђеног. Против таквог решења којим се осуђени упућује у установу за издражвање казне пре правноснажности пресуде дозвољена је жалба и иста, заправо значи одустајање од поднетог захтева, због чега је изјављена жалба осуђеног АА тако и третирана и стога је уважавањем исте укинуто побијано решење.

Имајући у виду напред наведено Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења, обзиром да под наведеним околностима нису испуњени услови да се окривљени упути на издржавање казне пре правноснажности пресуде, имајући у виду његове жалбене наводе и то да исти не би могао да поднесе изолацију у КПЗ, те да је у међувремену добио препис пресуде, да је у току жалбени поступак и да би одлазак истог у КПЗ онемогућио његову адекватну одбрану, и да му је боље у Централном затвору где су услови солидни, а где ће и дочекати правноснажност пресуде.

Са свега напред изложеног, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци решења на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП.


Записничар, Председник већа-судија,
Тања Славковић, с.р Савка Гогић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje