Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.07.2010.

Кж2 2775/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 2775/10
Дана 29.07.2010. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Слободана Рашића, председника већа, Николе Мићуновића и Александре Златић, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Марине Барбир, као записничара, у кривичном поступку против окривљене АА, због кривичног дела из члана 170 став 1 КЗ и др., одлучујући о жалби пуномоћника приватне тужиље – адв. БА, изјављеној против решења Првог основног суда у Београду К.бр.19467/10 од 10.06.2010. године, у седници већа одржаној дана 29.07.2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Уважавањем жалбе пуномоћника приватне тужиље, ББ, адвоката БА, УКИДА СЕ решење Првог основног суда у Београду К.бр.19467/10 од 10.06.2010. године и списи предмета ВРАЋАЈУ првостепеном суду на даљи поступак.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Првог основног суда у Београду К.бр.19467/10 од 10.06.2010. године, одбијена је приватна кривична тужба тужиоца ББ, поднета дана 14.04.2010. и прецизирана дана 14.05.2010. године, према окривљеној АА, због кривичног дела увреде из члана 170 став 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом клевете из члана 171 став 1 Кривичног законика.

Против наведеног решења жалбу је изјавио пуномоћник приватне тужиље, због погрешне примене чланова 441 и 274 ЗКП и повреде кривичног закона, предлажући да другостепени суд жалбу уважи и првостепено решење укине.

Разматрајући списе предмета и побијано решење, а по оцени навода изнетих у жалби пуномоћника приватне тужиље, Апелациони суд у Београду је нашао:

жалба је основана.

Наиме, увидом у списе предмета, Апелациони суд је утврдио да је приватна тужиља приватну кривичну тужбу поднела дана 14.04.2010. године, те да је након тога дописом од 10.05.2010. поступајући председник већа наложио да у року од 3 дана уреди поднесак насловљен као приватну тужбу, сходно одредби члана 438 став 1 ЗКП, тако што ће назначити име и презиме окривљене са личним подацима уколико су познати, кратак опис кривичног дела (време, место и начин извршења кривичног дела са свим другим елементима из кривичног дела мора да садржи у смислу члана 22 КЗ) означење суда пред којим се има и одржати главни претрес, предлог које доказе треба извести на главном претресу и предлог да се окривљена осуди по закону, под претњом последица пропуштања. Поднеском од 14.05.2010. године, пуномоћник приватне тужиље доставио је одговор на допис – налог суда од 10.05.2010. године, наводећи да сматра да је приватна тужба у свему сачињена у складу са одредбама члана 438 став 1 ЗКП.

Првостепено решење је донето са образложењем да је приватни тужилац и у првобитно донетој тужби као и у акту поднетом након налога суда, пропустио да у диспозитив тужбе унесе субјективни елемент-кривицу, као саставни део општег појма кривичног дела.

Као што се основано у жалби пуномоћника приватне тужиље наводи, кривица окривљене као субјективни елемент кривичног дела, подлеже оцени суда до краја главног претреса те не представља околност која би указивала да кривично дело које је окривљеној стављено на терет није кривично дело у смислу члана 274 став 1 КЗ, услед чега је првостепено решење морало бити укинуто. При томе, изрека решења је у супротности са образложењем будући да првостепени суд одбацује као неуредну приватну кривичну тужбу, а иста се не може сматрати приватном кривичном тужбом, уколико не садржи све што је неопходно да би се по њој могло поступати, због чега је само решење захваћено битном повредом одредаба кривичног поступка.

Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд у Београду је на основу члана 401 став 3 ЗКП одлучио као у изреци.

Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марина Барбир с.р. Слободан Рашић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje