Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.09.2011.

Кж2 2660/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 2660/11
Дана 22.09.2011. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Синише Важића, као председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, као чланова већа, са судијским сарадником Игорем Рмандићем, као записничарем, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела неуплаћивање пореза по одбитку из члана 173 став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, одлучујући о жалби осуђеног Слободана Николића, изјављена против решења Основног суда у Шапцу Кв.бр.205/2011 од 14.07.2011. године, у седници већа одржаној дана 22.09.2011. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВАЊЕМ жалбе осуђеног Слободана Николића, ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ решење Основног суда у Шапцу Кв.бр.205/2011 од 14.07.2011. године, тако што Апелациони суду у Београду, КОНСТАТУЈЕ да се новчана казна изречена пресудом Општинског суда у Шапцу К.бр.25/07 од 25.07.2007. године, не може извршити због застарелости извршења казне

О б р а з л о ж е њ еРешењем Основног суда у Шапцу Кв.бр.205/2011 од 14.07.2011. године врши се замена новчане казне у износу од 20.000,00 динара изречене АА из __ правноснажном пресудом Општинског суда у Шапцу К.бр.25/07 од 25.07.2007. године, казном затвора у трајању од 20 дана.

Против наведеног решења благовремено је жалбу изјавио осуђени Слободан Николић.

Апелационо јавно тужилаштво у Београду је у свом поднеску Кт.I 2190/11 од 10.08.2011. године предложило да Апелациони суд у Београду одбије жалбу осуђеног АА као неосновану.

Увидом у списе предмета, веће Апелационог суда у Београду, је утврдило да је осуђени АА пресудом Општинског суда у Шапцу К.бр.25/07
од 25.07.2007. године осуђен због извршења кривичног дела из члана 173 став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, те да му је за наведено кривично дело изречена условна осуда тако што му је за извршено кривично дело утврђена казна затвора у трајању од шест месеци и истовремено одређено да се казна неће извршити ако у периоду од једне године од правноснажности пресуде не изврши ново кривично дело, а окривљени је осуђен и на новчану казну у износу од 20.000,00 динара, коју је био дужан да плати у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, с тим што је одређено да уколико новчана казна не буде плаћена у наведеном року, нити се иста буде могла наплатити принудним путем, новчана казна ће се заменити казном затвора и то тако што ће се за сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне заменити једним даном затвора.

Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд у Београду, налази да је, у односу на осуђеног АА, наступила апсолутна застарелост извршења новчане казне изречене пресудом Општинског суда у Шапцу К.бр.25/07 од 27.07.2007. године.

Одредбом члана 105 став 1 тачка 7, је прописано да ако у овом законику није другачије одређено, изречена казна се не може извршити када протекне две године од осуде на казну затвора, до једне године, на новчану казну, на казну рада у јавном интересу или на казну одузимања возачке дозволе.

Одредбом члана 107 став 6, је прописано да застарелост извршења казне настаје у сваком случају кад протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост извршења казне.

Имајући у виду цитиране законске одредбе, те како је од, доношења пресуде Општинског суда у Шапцу К.бр.25/07 од 25.07.2007. године, протекло више од четири године, то је Апелациони суд у Београду, нашао да је апсолутна застарелост извршења новчане казне у односу на осуђеног Слободана Николића, наступила дана 25.07.2011. године, услед чега је уважавањем жалбе осуђеног Слободана Николића Апелациони суд у Београду, преиначио побијано решење, и одлучио као у изреци овог решења..

Стога је донета одлука као у изреци решења применом одредби члана 401 став 3 ЗКП.

Записничар Председник већа – судија
Игор Рмандић с,р Синиша Важић с,р

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

ТЈ

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje