Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.12.2014.

Кж2 2486/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 2486/14
Дана 18.12.2014. године
Б Е О Г Р А Д
ул.Немањина бр.9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Наде Хаџи Перић, председника већа, судија Драгана Ћесаровића и Драгољуба Ђорђевића, чланова већа, са вишим саветником Браниславом Муњић, као записничарем, у кривичном предмету окривљене АА и др., због кривичног дела проневера из члана 364 став 3 у вези става 1 КЗ, одлучујући о жалбама јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду и браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, изјављеним против решења Вишег суда у Београду Пои.бр.6/14 Кв.бр.1870/14 од 19.08.2014.године, у седници већа одржаној дана 18. децембра 2014.године, донео


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду и браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду Пои.бр.6/14 Кв.бр.1870/14 од 19.08.2014.године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду Пои.бр.6/14 Кв.бр.1870/14 од 19.08.2014.године, делимично је усвојен приговор браниоца окривљене АА, адвоката АБ од 22.04.2014.године, изјављен против решења Вишег суда у Београду Пои.бр.6/14 од 04.04.2014.године, па је укинуто привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела, и то у делу којим је од окривљене АА привремено одузето:

-новац који именована поседује на динарском рачуну број аа1 код „Societe generale bank” АД Београд, у износу од 7.497,54 динара,

-новац који именована поседује на девизном рачуну број аа код „Societe generale bank” АД Београд, у износу од 1.016,83 CHF.

У осталом делу приговор браниоца окривљене АА, адвоката АБ, одбијен је као неоснован.

Против наведеног решења благовремено су жалбе изјавили:

-јавни тужилац Вишег јавног тужилашта у Београду, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, сходно члану 437 тачка 3 у вези члана 440 став 1 ЗКП-а, са предлогом да Апелациони суд у Београду решење Вишег суда у Београду Пои.бр.6/14 (Кв.бр.1870/14) од 19.08.2014.године укине и предмет врати првостепеном суду на поновни поступак и одлуку или исто преиначи и привремено одузме имовину и то новац који окривљена АА поседује на динарском рачуну број аа1 код „Societe generale bank” АД Београд, у износу од 7.497,54 динара и новац који поседује на девизном рачуну број аа код „Societe generale bank” АД Београд, у износу од 1.016,83 CHF;

-бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ1, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешне примене материјалног права и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине решење Вишег суда у Београду Кв.бр.1870/14 од 19.08.2014.године и предмет врати на поновно одлучивање како би суд у поновном поступку мериторно одлучио о основаности привременог одузимања имовине од окривљеног АА1, у смислу члана 35 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, у смислу члана 467 став 2 Законика о кривичном поступку, о којој није обавештавао странке, јер није нашао да би њихово присуство било корисно за разјашњење конкретне ствари, а на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем, које је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 Законика о кривичном поступку, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалбама, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалбе су основане.

Најпре, првостепени суд налази да је делимично основан приговор браниоца окривљене АА, адвоката АБ, у делу који се односи на стицање новца који именована поседује на динарском рачуну број аа1 код „Societe generale bank” АД Београд, у износу од 7.497,54 динара, односно новца који именована поседује на девизном рачуну број аа код „Societe generale bank” АД Београд, у износу од 1.016,83 CHF, налазећи да је предметни новац стекла из законитих прихода, због чега је делимично усвојио и приговор браниоца окривљене АА, адвоката АБ од 22.04.2014.године, изјављен против решења Вишег суда у Београду Пои.бр.6/14 од 04.04.2014.године и укинуо привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела, у наведеном делу. Образлажући овакву своју одлуку веће првостепеног суда наводи да је из доказа приложених у списима предмета несумњиво утврђено да је окривљена АА била запослена као државни службеник у Републичком јавном тужилаштву, распоређена на радном месту самостални рачуновођа, те да је решењем Републичког јавног тужилаштва П.бр.10/14 од 14.02.2014.године, удаљена са рада до окончања кривичног поступка покренут наредбом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кти.бр.65/14 од 14.02.2014.године, као и да је АА од 01.01.2006.године до јула 2009.године, Републичко јавно тужилаштво исплаћивало зараду и остала примања и накнаде на рачун „Societe generale bank” АД Београд број аа2, а од тада до данас на рачун исте банке број аа1, а са ког рачуна су окривљеној привремено одузета средства у износу од 7.497,54 динара, па како се ради о рачуну преко кога је АА примала зараду, односно преко ког рачуна и даље прима накнаду зараде док траје удаљење у висини ¼ основне зараде, веће је одлучило да укине решење судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Пои.бр.6/14 од 04.04.2014.године, у делу који се односи на новац који окривљена поседује на динарском рачуну број аа1 код „Societe generale bank” АД Београд, у износу од 7.497,54 динара.

Такође, веће првостепеног суда налази да је основан приговор браниоца окривљене АА, адвоката АБ, у делу који се односи на стицање новца који именована поседује на девизном рачуну број аа код „Societe generale bank” АД Београд, у износу од 1.016,83 CHF, будући да из потврде „Societe generale bank” АД Београд од 20.05.2014.године произлази да је окривљена наведени рачун отворила 12.02.2003.године (више година пре периода извршења кривичног дела које јој се ставља на терет наредбом о спровођењу истраге Вишег јавног тужилаштва у Београду Кти.бр.65/14 од 14.02.2014.године), и да је имала две уплате од по 50 CHF на горе наведени рачун, и то 12.02.2003.године и 11.03.2003.године, из ког разлога, по мишљењу већа првостепеног суда се ради о средствима стеченим из законитих прихода, те не постоји довољна основа да се таква имовина и одузме, из ког разлога је одлучило да се укине решење судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Пои.бр.6/14 од 04.04.2014.године, у делу који се односи на новац који окривљена поседује на напред наведеном девизном рачуну.

Међутим, овакав закључак првостепеног суда се за сада не може прихватити, при чињеници да из списа предмета, тј.из извештаја „Societe generale bank” АД Београд број 157/14 од 26.02.2014.године, произлази да је прилив средстава на наведеном рачуну не само по основу зараде и осталих примања, него и по основу „пренос Р“ и „налога за пренос“, а што произлази из документације Министарства финансија, Управе трезора, из које документације произлази да су на предметни текући рачун окривљене АА неосновано пребачена буџетска средства и то током 2010.године у износу од 23.812,00 динара, у току 2011.године износ од 49.435,75 динара, у току 2012.године износ од 51.970,00 динара, а у току 2013.године износ од 55.021,00 динара, из којих доказа дакле произлази да пребацивање наведених буџетских средстава није вршено по основу зараде и других личних примања, па се стога, и по ставу овога суда, како се то основано жалбом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду истиче, за сада не може прихватити закључак првостепеног суда да је новац на предметном рачуну стечен из законитих прихода.

Такође, како из списа предмета, тј. дописа Пореске управе-Сектора за контролу број 000-43-01-00166/2014-Г0049 од 03.05.2014.године и табеле Пореске управе за приходе окривљене АА, произлази да постоји несразмера у погледу законитих прихода које је окривљена остваривала и расхода које је имала у виду средстава за обезбеђење животних потреба и егзистенције, и по ставу овога суда, како се то основано жалбом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду истиче, за сада се не може прихватити закључак првостепеног суда да је новац са напред наведеног девизног рачуна стечен из законитих прихода.

Потом, првостепени суд наводи да је приликом одлучивања веће ценило и наводе окривљеног АА1 са рочишта од 19.08.2014.године, али се није упуштало у њихову оцену, с обзиром да ни окривљени, ни његов бранилац, нису у смислу члана 29 став 1 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, поднели приговор на решење судије за претходни поступак Вишег суда у Београду ПОИ број 6/14 од 04.04.2014.године, којим је усвојио захтев ВЈТ у Београду ОИК број 4/14 од 28.03.2014.године, за привремено одузимање имовине и којим је од окривљеног АА1 привремено одузео новац који именовани поседује на девизном рачуну број 250155000094203018 код “Eurobank EFG” А.Д. Београд, у износу од 23.092,05 еура.

Међутим, закључак првостепеног суда да се не упушта у оцену навода окривљеног АА1 са рочишта од 19.08.2014.године, с обзиром да ни окривљени, ни његов бранилац, нису у смислу члана 29 став 1 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, поднели приговор на решење судије за претходни поступак, не може се прихватити.

Наиме, чланом 34 став 3 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела прописано је – до подношења захтева за трајно одузимање имовине, суд може по службеној дужности или на захтев странака преиспитати одлуку о привременом одузимању имовине проистекле из кривичног дела и у оправданим случајевима ту одлуку укинути или је заменити мером забране располагања привремено одузетом имовином.

Како су окривљени АА1 и његов бранилац адвокат АБ1, позвани на рочиште у смислу члана 30 Закона о привременом одузимању имовине стечене из кривичног дела, да су приступили на припремно рочиште дана 19.08.2014.године, на ком су изнели доказе којима су оспоравали захтев јавног тужиоца за привремено одузимање имовине, као и да су по налогу суда са припремног рочишта суду доставили и писмене доказе, то је, и по ставу овога суда, како се то основано жалбом браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1 истиче, првостепени суд био дужан да преиспита одлуку о привременом одузимању имовине окривљеног АА1, тако што ће оценити наводе окривљеног АА1 и његовог браниоца, као и доказе које су исти доставили суду, па како првостепени суд није ни одлучивао мериторно у односу на окривљеног АА1, то је првостепено решење у односу на окривљеног АА1 донето супротно напред цитираном члану 34 став 3 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, како се то основано и жалбом браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1 указује, због чега је првостепено решење и у наведеном делу морало бити укинуто.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити повреде на које му је овим решењем указано, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку, за коју ће дати јасне, непротивуречне и довољно аргументоване разлоге.

Из напред изнетих разлога, а на основу одредбе члана 467 став 4 Законика о кривичном поступку, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар       Председник већа-судија
Бранислава Муњић, с.р.      Нада Хаџи-Перић, с.р.

За тачност отправка
управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje