Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
31.05.2010.

Кж2 243/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 243/10
Дана 31.05.2010. године
Б е о г р а д
Немањина бр. 9

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Соње Манојловић, председника већа, Наде Хаџи-Перић и Драгана Ћесаровића, чланова већа, са вишим судијским помоћником Јеленом Петковић-Милојковић, као записничарем, у поступку за привремено одузимање имовине од окр. АА и др., одлучујући о жалби Окружног јавног тужиоца у Београду, жалби пуномоћника трећег лица АА3, адв. АБ1, заједничкој жалби трећих лица АА5, АА4, АА6 и АА7, жалбама окривљеног АА и његовог браниоца, адв. АБ, жалби браниоца окривљеног АА и пуномоћника трећих лица АА4, АА5, АА6, АА7, АА8, АА9, АА2 и АА3, адв. АБ2, жалби трећег лица АА1, изјављеним против решења Окружног суда у Београду ПОИ.1/09 од 10.11.2009. године, у седници већа одржаној дана 31. маја 2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване жалбе Окружног јавног тужиоца у Београду, пуномоћника трећег лица АА3, адв. АБ1, заједничка жалба трећих лица АА5, АА4, АА6 и АА7, жалбе окривљеног АА и његовог браниоца, адв. АБ, жалба браниоца окривљеног АА и пуномоћника трећих лица АА4, АА6, АА7, АА8, АА9, АА2 и АА3, адв. АБ2 и жалба трећег лица АА1, изјављене против решења Окружног суда у Београду ПоИ.1/09 од 10.11.2009. године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Окружног суда у Београду ПоИ.1/09 од 10.11.2009. године, делимично је усвојен захтев за привремено одузимање имовине Окружног јавног тужиоца у Београду ОИК.бр.3/09 од 08.10.2009. године, па се привремено одузима имовина од лица и то:

-АА, од оца _, рођеног _. године у _, са пребивалиштем у ул. _ бр. _ у _, ЈМБГ _ и то:
стан аа

-АА1, рођ. _, од оца _ и мајке _, рођене _. године у Београду, са пребивалиштем у Београду, ул. _ бр. _, ЈМБГ _ и то:
кућа аа1, стан аа2;

-АА3, од оца _, рођен _. године у _, са пребивалиштем у ул. _ бр. _, ЈМБГ _, и то:
кућа и три зграде аа3;

-АА5, од оца _, рођеног _. године у _, са пребивалиштем у Београду, ул. _ бр. _, ЈМБГ _, и то:
кућа са локалом аа4;

-АА6, од оца _, рођеног _. године у _, са пребивалиштем у Београду, ул. _ бр. _, ЈМБГ _, и то:
једна половина идеалног дела куће аа5, половина стана аа6;

-АА7, од оца _, рођене _. године у _, са пребивалиштем у _, ул. _ бр. _, ЈМБГ _, и то: половина идеалног дела куће аа5, половина стана аа6;

-АА1, од оца _, рођена _. године у Београду, са пребивалиштем у _, ул. _ бр. 46/16, ЈМБГ _, и то:
стан аа7, кућа – локал аа8, стан аа9.

Тим решењем одлучено је да привремено одузимање имовине за сва лица траје до доношења одлуке по захтеву за трајно одузимање имовине.

Истим решењем одбијен је захтев Окружног јавног тужиоца у делу за привремено одузимање имовине ОИК.бр.3/09 од 08.10.2009. године од лица:

-АА, од оца _, рођеног _. године у Подгорици, са пребивалиштем у ул. _ бр. _ у Београду, ЈМБГ _, и то:
стана аа10, сувласништва на стану – непокретности аа11, сувласништва на стану аа12 и њиве аа13.

-АА3, од оца _, рођен _. године у _, са пребивалиштем у ул. _ бр. _, ЈМБГ _ и то:
стана аа14.

-АА4, рођ. _, од оца _ и мајке _, рођена _. године у Београду, са пребивалиштем у Београду, ул. _ бр. _, и то:
локала аа15.

-АА1, од оца _, рођена _. године у _, са пребивалиштем у _, ул. _ бр. _, ЈМБГ _, и то:
стана аа16.

Против тог решења жалбе су изјавили:

-Окружни јавни тужилац у Београду, због битних повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368 ст. 1 тачка 11 ЗКП-а и због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да суд побијано решење укине у делу где се одбија захтев Окружног јавног тужиоца за привремено одузимање имовине и предмет у том делу врати првостепеном суду на поновно одлучивање;

-пуномоћник трећег лица АА3, адв. АБ1, због битних повреда одредаба кривичног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због повреде закона, са предлогом да суд побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, односно да исто преиначи, тако што ће одбити захтев Окружног јавног тужиоца за одузимање имовине његовог пуномоћника, овде трећег лица АА3;

-заједничку жалбу трећег лица АА5, АА4, АА6 и АА7, са допуном, због битне повреде одредаба кривичног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, због повреде кривичног закона и због одлуке о привременом одузимању имовине, са предлогом да суд побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, односно да исто преиначи тако што ће одбити захтев Окружног јавног тужиоца у Београду да се према њима, као трећим лицима привремено одузме имовина која је предмет захтева;

-окривљени АА, због битне повреде одредаба кривичног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, због повреде кривичног закона и због одлуке о привременом одузимању имовине, са предлогом да суд побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, односно да исто преиначи, тако што ће одбити захтев Окружног јавног тужилаштва у Београду за привремено одузимање имовине у делу у коме је исти усвојен ожалбеним решењем;

-бранилац окривљеног АА, адв. АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, због повреде кривичног закона и због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да суд побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, односно да исто преиначи, без стављања конкретног предлога суду у правцу преиначења ожалбеног решења;

-бранилац окривљеног АА и пуномоћник трећих лица АА4, АА5, АА6, АА7, АА8, АА9, АА2 и АА3, адв. АБ2, због битне повреде одредаба кривичног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, због повреде кривичног закона и због одлуке о привременом одузимању имовине, са предлогом да суд побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, односно да исто преиначи, тако што ће одбити захтев Окружног јавног тужиоца у Београду ПОИ.бр.1/09 од 10.11.2009. године за привремено одузимање имовине у делу у коме је исти усвојен;

-треће лице АА1, због битне повреде одредаба кривичног поступка, због повреде кривичног закона и због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да суд побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, односно да исто преиначи, без стављања конкретног предлога суду у правцу преиначења ожалбеног решења.

Апелациони јавни тужилац у Београду у поднеску Ктр.I.бр.242/10 од 05.02.2010. године изнео је мишљење да побијано решење у делу у коме је одбијен захтев Окружног јавног тужиоца за привремено одузимање имовине није правилно, те да суд уважавањем жалбе Окружног јавног тужиоца у Београду у овом делу побијано решење укине и предмет врати Вишем суду у Београду, као првостепеном, на поновно одлучивање, а да су жалбе пуномоћника трећег лица АА3, трећих лица АА2, АА5, АА4, АА6 и АА7 и њиховог пуномоћника, као и окривљеног АА и његових бранилаца и пуномоћника трећих лица АА4, АА5, АА6, АА7, АА8, АА9, АА2 и АА3, као неосноване треба одбити.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем, па је по оцени жалбених навода и предлога и мишљења Апелационог јавног тужиоца у Београду датог у напред наведеном писменом поднеску, нашао:

Жалбе су неосноване.

Из списа предмета се утврђује да се против окривљеног АА у моменту доношења ожалбеног решења пред Окружним судом у Београду, а сада пред Вишим судом у Београду, води кривични поступак због основане сумње да је починио кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл. 359 ст. 4 у вези ст. 3 и ст. 1 КЗ и кривично дело несавесног рада у привредном пословању из чл. 234 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ, а по поднетој оптужници Окружног јавног тужиоца у Београду Кт.бр.101/02 од 15.05.2003. године, која је касније измењена. Даље, из списа предмета се утврђује да је првостепени суд, одлучујући о захтеву Окружног јавног тужиоца у Београду ОИК.бр.3/09 од 08.10.2009. године, да се према окривљеном АА и трећим лицима АА2, АА3, АА5, АА6, АА7, АА1 и АА4, привремено одузме имовина, делимично усвојио захтев Окружног јавног тужиоца у Београду ОИК.бр.3/09 од 08.10.2009. године и привремено од окривљеног АА и трећих лица АА2, АА3, АА5, АА6, АА7 и АА1, одузео имовину – непокретности а како је то наведено у изреци под I побијаног решења, а чија је садржина напред интерпретирана, док је одбио захтев Окружног јавног тужиоца у Београду ОИК.бр.3/09 од 08.10.2009. године да се од окривљеног АА и трећих лица АА3, АА4 и АА1, одузме имовина – непокретности које су ближе описане у изреци под II ожалбеног решења, а чија садржина је такође напред интерпретирана.

По налажењу Апелационог суда, правилно је првостепени суд утврдио околности из којих произилази основана сумња да имовина ближе описана у изреци под I ожалбеног решења проистиче из кривичних дела која су диспозитивом напред означене оптужнице Окружног јавног тужиоца у Београду окривљеном АА стављена на терет, и да је вредност ове имовине у очигледној несразмери са законитим приходима окривљеног АА и трећих лица АА2, АА3, АА5, АА6, АА7 и АА1, и правилно је ову имовину од окривљеног АА и трећих лица АА2, АА3, АА5, АА6, АА7 и АА1, привремено одузео.

О томе је првостепени суд у образложењу ожалбеног решења дао јасне, исцрпне и уверљиве разлоге, које као правилне у свему прихвата и Апелациони суд у Београду, као другостепени.

С обзиром на изнето, по налажењу Апелационог суда, супротним жалбеним наводима окривљеног АА и његових бранилаца, пуномоћник трећег лица АА3, адв. АБ1 и адв. АБ2, трећих лица АА5, АА4, АА6, АА7 и њиховог пуномоћника, адв. АБ2а као и пуномоћника трећих лица АА8, АА9, АА2 и АА3, адв. АБ2, не доводи у сумњу правилност и законитост побијаног решења у делу у коме је делимично усвојен захтев Окружног јавног тужиоца у Београду и привремено одузета имовина од окривљеног АА и трећих лица АА2, АА3, АА5, АА6, АА7 и АА1.

Осим тога, по оцени Апелационог суда, правилно је првостепени суд закључио да нема доказа који би поткрепљивали основану сумњу да имовина окривљеног АА као и трећих лица АА3, АА4 и АА1 таксативно набројана под II изреке побијаног решења проистиче из кривичних дела која су окривљеном АА диспозитивом оптужнице јавног тужиоца стављена на терет, и да је иста у очигледној несразмери са законитим приходима окривљеног АА и трећих лица АА3, АА4 и АА1, и правилно је захтев за привремено одузимање имовине Окружног јавног тужиоца у Београду ОИК.бр.3/09 од 08.10.2009. године у овом делу одбио.

О томе је првостепени суд у образложењу ожалбеног решења дао исцрпне и аргументоване разлоге, које као правилне у свему прихвата и Апелациони суд у Београду, као другостепени.

Стога се, по оцени Апелационог суда, супротним жалбеним наводима Окружног јавног тужиоца у Београду, којима се указује да је побијано решење донето уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368 ст. 1 тачка 11 ЗКП-а и да је у истом чињенично стање погрешно и непотпуно утврђено, не доводи се у сумњу правилност и законитост побијаног решења.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе чл. 401 ст. 3 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци овог решења.

Записничар,       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА,
Јелена Петковић-Милојковић, с.р.   Соња Манојловић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje