Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.09.2012.

Кж2 2352/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 2352/12
Дана 20.09.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судијa Милимира Лукића, председника већа, Наде Зец и Слободана Рашића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Мирјаном Јанковић Недић, записничарем, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 3 КЗ. одлучујући о жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Пои.бр.5/11 од 14.05.2012. године, у седници већа одржаној дана 20.09.2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе Јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду Пои.бр.5/11 од 14.05.2012. године и предмет упућује првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду Пои.бр.5/11 од 14.05.2012. године одбијени су захтеви за привремено одузимање имовине поднети од стране ВЈТ у Београду Оик.бр.3/11 од 09.05.2011. године и 10.05.2011. године, а који су прецизирани дана 14.05.2012. године.

Против наведеног решења жалбу је изјавио јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијано решење и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или да решење преиначи тако што ће привремено одузети имовину која је предмет захтева за привремено одузимање имовине.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је, у поднеску Ктр.I бр.2016/2012 од 20.06.2012. године предложио да се уважи жалба Јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем, па је по оцени жалбених навода и предлога, а имајући у виду и предлог Јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, нашао:

- жалбе су основана.

Наиме, првостепеним решењем одбијени су захтеви ВЈТ у Београду од 09.05.2011. године и 10.05.2011. године прецизирани дана 14.05.2012. године за привремено одузимање имовине од окривљенoг АА и то путничких возила ближе наведених у захтеву од 09.05.2011.године и пословног простора у улици аа уписан на катастарској парцели _ КО _, власништво окривљеног са уделом _ уписан у извод из ЛН _ КО _.

Основано се жалбом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду побија наведено решење због битне повреде одредаба кривичног поступка јер у образложењу побијаног решења нису дати јасни разлози о одлучним чињеницама, а из које повреде је проистекао и погрешан закључак првостепеног суда да током поступка тужилаштво није доказало да имовина окривљенoг проистиче из извршења кривичног дела злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 3 КЗ. Наиме, у изјављеној жалби се основано указује да првостепени суд, изводећи овакав закључак, није имао у виду да одредба члана 3 тачка 2 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела не предвиђа обавезу тужилаштва да у поступку одузимања имовине проистекле из кривичног дела доказује да имовина чије се одузимање тражи проистиче из конкретног кривичног дела, односно у овом случају кривичног дела злоупотребе службеног положаја које се окривљенoм ставља на терет, већ да наведена законска одредба предвиђа да се имовином проистеклом из кривичног дела сматра имовина окривљенoг која је у очигледној несразмери са његовим законитим приходима. Међутим, у образложењу побијаног решења су изостали разлози у погледу ове одлучне чињенице, иако су суду достављени подаци о законитим приходима окривљенoг (изводи из ПИО и Пореске управе), а који се уопште не помињу у побијаном решењу, па се основано жалбом јавног тужиоца истиче да у ожалбеном решењу нису дати јасни и потпуни разлози о одлучним чињеницама у погледу постојања очигледне несразмере између имовине окривљенoг и његових законитих прихода. Због тога се, и по оцени овог суда, за сада не може прихватити закључак првостепеног суда о непостојању услова за привремено одузимање имовине од окривљенoг АА.

Из наведених разлога првостепено решење је уважавањем жалбе јавног тужиоца морало бити укинуто и предмет упућен првостепеном суду на поновно одлучивање.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити битне повреде на које је указано овим решењем, тако што ће дати јасне, довољне и аргументоване разлоге о свим одлучним чињеницама, водећи при томе посебно рачуна о правилној примени одредбе члана 3 тачка 2 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, при чему ће имати у виду и остале жалбене наводе Јавног тужиоца којима се оспорава правилност утврђеног чињеничног стања у погледу власништва имовине која је предмет захтева за привремено одузимање имовине, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци решења.


Записничар      Председник већа - судија
Мирјана Јанковић Недић, ср    Милимир Лукић, ср

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje