Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.02.2015.

Кж2 231/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 231/15
Дана 23.02.2015. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Оливере Анђелковић, председника већа, Гордане Петковић и Славке Михајловић, чланова већа, са судијским помоћником Горданом Ивковић, као записничарем, у кривичном поступку против АА и др, због кривичног дела недозвољена трговина у саизвршилаштву из члана 243 став 3 у вези става 1 у вези са чланом 33 Кривичног законика, решавајући о жалби браниоца АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Кв.бр. 120/15 – К.бр. 155/14 од 19.01.2015. године, у седници већа одржаној дана 23. фебруара 2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца АА, адвоката АБ, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду Кв.бр. 120/15 - К.бр. 155/14 од 19.01.2015. године и предмет упућује првостепеном суду на поновно одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду Кв.бр.120/15 - К.бр. 155/14 од 19.01.2015. године, на основу одредбе члана 535 став 1 ЗКП, према окривљеном АА, према коме је решењем Вишег суда у Београду К.бр. 155/14 од 01.07.2014. године (правноснажно дана 28.07.2014. године) обустављен кривични поступак, због кривичног дела недозвољена трговина, у саизвршилаштву, из члана 243 став 3 у вези става 1 и у вези са чланом 33 Кривичног законика, вођен по оптужном предлогу ВЈТ у Београду Кт.бр. 339/11 од 18.05.2011. године, прецизираном дана 10.06.2014. године, изречена је мера безбедности одузимања предмета и то 120.300 таблета „Xanax“, који предмети су према потврди о привремено одузетим предметима од 19.04.2011. године, одузети од окривљеног АА.

Против наведеног решења жалбу је благовремено изјавио бранилац АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 1 и став 2 тачка 2 ЗКП, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета и побијано решење, које је испитао у складу са чланом 467 став 1 ЗКП, па је након оцене жалбених навода и предлога, нашао:

-жалба је основана.

Основано се жалбом браниоца побија првостепено решење због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП и, поред осталог, указује да је исто неразумљиво, јер је првостепени суд само преписао разлоге из раније укинутог решења и на тај начин поновио битну повреду одредаба ЗКП. И по оцени овог суда, првостепени суд за своју одлуку није дао ваљане разлоге, односно није дао разлоге о одлучним чињеницама које су опредељујуће за доношење одлуке о одузимању предмета у смислу члана 535 став 1 ЗКП, а што је био налог из решења Апелационог суда у Београду Кж2 2566/14 од 22.12.2014. године.

Наиме, чланом 535 у ставу 1 ЗКП је, између осталог, прописано да ће се предмети чије одузимање је по кривичном закону неопходно ради заштите интереса опште безбедности или разлога морала, одузети и кад се кривични поступак не заврши пресудом којом се оптужени оглашава кривим.

Према датим разлозима, првостепени суд применом одредбе члана 535 став 1 ЗКП изриче меру безбедности одузимања предмета, уз образложење да из дописа Министарства здравља од 01.10.2012. године произилази да је режим издавања лека „Xanax“ уз лекарски рецепт, те да интереси морала налажу одузимање наведених таблета.

Код таквог стања ствари, нејасно је на који начин првостепени суд чињеницу, која произлази из дописа Министарства здравља, да је режим издавања лека „Xanax“ уз рецепт, повезује са основом за одузимање предметних лекова, при чему се не упушта у конкретну анализу нити даје разлоге, на који начин разлози морала у конкретном случају налажу одузимање 120.300 таблета „Xanax“.

Осим тога, мера безбедности одузимање предмета је кривична санкција (члан 4 став 1 КЗ) и може се изрећи само ако је учиниоцу изречена казна, условна осуда, судска опомена или је ослобођен од казне (члан 80 став 4 КЗ), па је остало нејасно како првостепени суд окривљеном изриче кривичну санкцију, а није оглашен кривим, јер је поступак против њега обустављен. Првостепени суд је могао окривљеном на основу члану 535 ЗКП да одузме предмете, уз навођење јасних разлога због чега то чини, али му не може изрицати меру безбедности као кривичну санкцију.

С обзиром да напред наведени недостаци представљају битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП, то је побијано решење морало бити укинуто и предмет упућен првостепеном суду на поновно одлучивање, како би суд дао јасне и аргументоване разлоге за своју одлуку.

Са изнетих разлога, Апелациони суд у Београду је, на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП, донео одлуку као у изреци овог решења.

Записничар-судијски помоћник     Председник већа-судија
Гордана Ивковић      Оливера Анђелковић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje