Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
6.06.2012.

Кж2 2048/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 2048/12
Дана 06.06.2012. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Росанде Џевердановић Савковић, као записничара, у кривичном предмету против окр. Привредног друштва за производњу, трговину и услуге д.о.о. "АА" из _, због кривичног дела превара из члана 208 став 1 КЗ, одлучујући о жалби оштећеног као тужиоца ББ, изјављеној против решења Другог основног суда у Београду К.бр.1706/11 од 08.03.2012. године, у седници већа одржаној дана 06.06.2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе оштећеног као тужиоца ББ, УКИДА СЕ решење Другог основног суда у Београду К.бр.1706/11 од 08.03.2012. године, и предмет упућује првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Другог основног суда у Београду К.бр.1706/11 од 08.03.2012. године, одбачен је као неуредан оптужни акт оштећеног као тужиоца Спасе Узелца, на основу члана 171 став 3 ЗКП, против окр. Привредног друштва за производњу, трговину и услуге д.о.о. "АА" из _, због кривичног дела превара из члана 208 став 1 КЗ.

Против напред наведеног решења, благовремено је жалбу изјавио оштећени као тужилац ББ, без навођења основа побијања, али из образложења жалбе произилази да исту изјављује из свих законских основа, са предлогом да се првостепено решење укине и врати на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета и побијано решење, које је испитао и по службеној дужности, у смислу одредбе члана 401 став 5 ЗКП-а, па је по оцени навода и предлога садржаних у изјављеној жалби оштећеног као тужиоца, нашао:

-жалба је основана.

Наиме, оштећени као тужилац ББ је, након обавештења Првог ОЈТ-а у Београду Кт.бр.1136/10 од 07.10.2011.године, којим је обавештен да је његова кривична пријава коју је поднео против Привредног друштва за производњу, трговину и услуге д.о.о. "АА" из _, због кривичног дела преваре из члана 208 став 1 КЗ одбачена, у смислу одредбе члана 61 ЗКП, преузео кривично гоњење. Након тога, Први основни суд се својим решењем огласио месно ненадлежним и доставио списе предмета Другом основном суду на надлежност. Други основни суд у Београду је својим дописом од 20.01.2012.године наложио оштећеном као тужиоцу да у року од 3 дана од дана пријема дописа уреди свој оптужни акт, тако што ће навести време, место и начин извршења дела, чињенични опис дела које се ставља на терет, те је оштећеном као тужиоцу упутио још један допис у коме му је наложено уређење оптужног акта, сходно члану 438 став 1 ЗКП, а на основу члана 46 Закона о одговорности правних лица за кривична дела, а након што је оштећени као тужилац доставио суду допуну свог оптужног акта, првостепени суд је исти сматрајући га неуредним, одбацио.

Увидом у списе предмета утврђено је да је оштећени као тужилац поступајући по налогу првостепеног суда да уреди свој оптужни акт, доставио поднесак насловљен као допуна оптужног акта, у којем је навео назив и седиште правног лица против којег подноси оптужни акт, као и кратак опис кривичног дела, означење суда пред којим се има одржати главни претрес, што значи да је изнео све податке који су му били познати, те навео податке о правном лицу довољне за његову идентификацију.

Према оцени Апелационог суда, само паушално навођење од стране првостепеног суда да је допуна оптужног акта оштећеног као тужиоца, такође неуредна, и коју суд не може да сматра као уредан оптужни предлог по коме може да поступа, не представља довољне и аргументоване разлоге за закључак да поднесак не одговара сврси и да се преко одређених недостатака не може прећи. С тим у вези, првостепени суд је био у могућности да поступа на основу одредбе члана 441 став 1 ЗКП, те евентуално донесе одлуке прописане наведеним чланом.

Из наведених разлога, првостепено решење је, уважењем жалбе оштећеног као тужиоца, морало бити укинуто и предмет враћен првостепеном суду на поновно одлучивање.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Росанда Џевердановић-Савковић    Синиша Важић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje